Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань (153633)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Вищий навчальний заклад

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Горлівська філія


Кафедра фізичної реабілітаціїКваліфікаційна робота

за темою: : «Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань»студент 4-го курсу заочної форми навчання

напряму підготовки 0102 – фізичне виховання і спорт

спеціальності 6.010200 – фізична реабілітація

освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр

Тутов Віталій Миколайович


Науковий керівник: Гринчишин Леонід Анатолійович___” _________________ 2008 року
2008


Зміст


Вступ

ГЛАВА І МЕТРОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТІВ В ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ ДО ЗМАГАНЬ.(Аналіз літературних даних)

Розділ І. Актуальність проведення метрологічного контролю на підготовчому періоді до змагань

1.1 Контроль в спорті. Види контролю

1.1.1 Етапний контроль

1.1.2 Поточний контроль

1.1.3 Оперативний контроль

1.2 Загальні положення про вимірювання у фізичному вихованні і спорті

1.3 Тестування — контрольне вимірювання

1.3.1 Різновиди рухових тестів

1.4 Оцінка — уніфікований показник спортивних результатів і тестів

1.5 Основні засоби і методи контролю спеціальної фізичної і технічної підготовки юних бігунів на середні дистанції

ГЛАВА II. ВЛАСТНА ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

Розділ 1. Рівень фізичного розвитку досліджуваних дітей

1.1. Структура тренувального процесу (експериментальної групи)

Розділ 2. Методи здійснення контролю

2.1 Математико-статистичний метод обробки одержаних експериментальних даних по Ст’юденту

Розділ 3 Власна дослідницька робота

3.1 Хід дослідження

3.2 Оперативний контроль в дослідженні спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів

3.3 Поточний контроль в дослідженні фізичної підготовки легкоатлетів

3.4 Етапний контроль в дослідженні фізичної підготовки легкоатлетів.

3.5 Специфіка здійснення контролю рівня фізичної підготовки легкоатлетів, що спеціалізуються в бігу на середні дистанції

3.6 Контроль спеціальної фізичної витривалості спортсменів в бігу на середні дистанції

Розділ 4 Результати дослідження

4.1 Обговорення дослідження

Висновки

Закінчення

Список використаної літератури

Додатки

Додаток А

Діаграми


ВСТУП


Один з найважливіших елементів системи управління підготовкою спортсменів - метрологічний контроль, під яким розуміється сукупність організаційних заходів для оцінки різних сторін підготовленості спортсменів, реакцій організму на тренувальні і змагання навантаження, ефективності тренувального процесу, а також обліку адаптаційних перебудов функцій організму спортсменів. Метрологічний контроль в спорті передбачає практичну реалізацію різних видів контролю (етапного, поточного, оперативного), вживаного в структурних ланках тренувального процесу (річний цикл, мезо цикл, мікро цикл, окремі заняття) для отримання об'єктивної різносторонньої інформації про стан спортсмена і його динаміку з метою управління процесом спортивної підготовки [8].

Мета роботи. З'ясувати ефективність і необхідність застосування метрологічного контролю рівня спеціальної фізичної підготовки юних бігунів на середні дистанції в підготовчому періоді.

Завдання:

1.Оцінити, за допомогою метрологічного контролю рівень розвитку фізичних якостей, досліджуваних спортсменів на початку підготовчого періоду учбово-тренувального процесу.

2. По розробленому плану в ході тренувального процесу здійснити оперативний, поточний метрологічний контроль рівня спеціальної витривалості в підготовчому періоді.

3. Оцінити фізичну підготовленість досліджуваних спортсменів після проведення всього періоду підготовки.

4. Порівняти показники в дослідницьких (експериментальної і контрольної) групах

5. Зробити висновки по ефективності і необхідності застосування метрологічного контролю для управління процесом тренування. Дати необхідні рекомендації тренеру, інструктору, викладачу по подальшій роботі в цьому напрямі.

Робоча гіпотеза:

Імовірно, що здійснення метрологічного контролю на основі сучасних технічно-інформаційних технологій за рівнем спеціальної фізичної підготовки дасть достовірну інформацію про функціональну готовність спортсмена до змагань, що підвищить ефективність управління учбово-тренувальним процесом і дасть можливість підвищити результативність спортсмена в змагальній діяльності.


ГЛАВА І МЕТРОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТІВ В ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ ТРЕНУВАНЬ


Розділ І Актуальність проведення метрологічного контролю на підготовчому періоді до змагань


Вдосконалення системи управління тренувальним процесом на основі об’єктивізації знань про структуру діяльності, змагання, і підготовленості з урахуванням загальних закономірностей становлення спортивної майстерності у вибраному виді спорту є одним з перспективних напрямів вдосконалення системи спортивної підготовки [5, 8, 13].

В даний час добре розроблені: система контролю тренувальних і змагань навантажень [5], теорія і методика педагогічного контролю в спорті [8, 13], система комплексного контролю в окремих циклічних видах спорту; основи управління підготовкою юних спортсменів [10]. Разом з тим бурхливий прогрес в спорті, що характеризується виключно високою напруженістю боротьби, змагання, збільшеною щільністю спортивних результатів, досягненням об'ємів тренувальних навантажень граничних величин, свідчить про зростання складності в забезпеченні рухової діяльності спортсменів. Дані положення пред'являють підвищені вимоги до організації заходів щодо забезпечення комплексного контролю і управління тренувальним процесом, визначають необхідність розробки нових засобів, методів і технологій, що дозволяють тренеру одержати і обробити великий об'єм різноманітної інформації, оперативно ухвалити рішення, що управляє [2].

Тренувальний процес спортсменів все більшою мірою починає набувати характеру науково-практичного пошуку, вимагаючи науково обґрунтованого підходу до організації і планування спортивної підготовки, до використання досягнень науки і техніки для отримання і аналізу інформації про діяльність спортсменів [2-4, 13]. На думку провідних фахівців у області теорії і методики спортивного тренування, одним з перспективних напрямів вдосконалення системи підготовки спортсменів є розробка і практична реалізація нових, високоефективних засобів, методів, технологій комплексного контролю і управління тренувальним процесом.

Зростаюче значення методології комплексного контролю підготовленості спортсменів і управління тренувальним процесом обумовлено багатьма характерними для сучасного спорту причинами, серед яких значне ускладнення системи підготовки спортсменів; відставання якості комплексного контролю від вимог по організації спортивного тренування як керованого процесу; збільшення числа вимірюваних показників, що реєструються в процесі тренувань і змагань; підвищення вимог до метрологічного забезпечення збору і аналізу інформації про підготовленість і готовність спортсменів. На думку В.А. Булкина (1993), існує дві принципові можливості по впорядкуванню великого об'єму необхідної для ухвалення рішення інформації: по-перше, виявлення основних, найбільш істотних, ключових положень організації системи для ухвалення рішення, що управляє, з подальшою деталізацією на ієрархічно менш значущі компоненти; по-друге, широке застосування в процесі ухвалення рішення сучасних інформаційних технологій, розроблених на основі використання досягнень сучасної обчислювальної техніки [2].

У спортивній науці розвиток інформаційних технологій знайшов своє віддзеркалення у вигляді розробки різноманітних психодіагностичних методик, автоматизованих методів функціональної діагностики, програм для імітаційного моделювання процесів короткочасної і довготривалої адаптації організму, експертних систем. Слід також відзначити, що використання сучасних інформаційних технологій дозволяє не тільки забезпечити діагностику індивідуально – типологічних особливостей, оцінку функціональної підготовленості спортсменів, але і вирішити завдання імітаційного моделювання, прогнозування, проектування окремих компонентів системи спортивної підготовки, а також оцінити ефективність тренувального процесу.

Проте багато питань по розробці і використанню інформаційних технологій в спорті вимагають чіткішого наукового обґрунтування і експериментальної апробації. В значній мірі це пояснюється складністю і суперечністю специфічних завдань спорту (суб'єкт дослідження - живий організм), що не завжди дозволяє формалізувати процес обробки інформації [15, 16]. Таким чином, орієнтуючись на сучасні теоретико-методичні положення по організації системи комплексного контролю і управління підготовкою спортсменів, враховуючи досягнення сучасної науки і техніки, слід зазначити, що існує явна суперечність між ступенем розробленості науково-методичних положень теорії і методики спортивного тренування і рівнем інформаційного забезпечення системи комплексного контролю і управління в спорті.

Об'єкт дослідження - система комплексного контролю і управління підготовкою спортсменів.

Предмет дослідження - інформаційне забезпечення системи комплексного контролю і управління підготовкою спортсменів.


Случайные файлы

Файл
~1.DOC
25251-1.rtf
61857.rtf
140981.doc
77033-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.