Проектування електричної частини КЕС-1500 (150695)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


Факультет Електроенергетичний

КафедраЕлектричні станції

Спеціальність 6.090601Електричні станції
До захисту допускаю

Завідувач кафедрипроф. Г.К. Вороновський


(ініціали та прізвище)(підпис, дата)
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Тема проекту: „ Електрична частина КЕС-1500 МВт „
затверджена наказом по НТУ «ХПІ»

від “ 5березня2009 р. №477-ІII

Шифр роботи Е-15.16

(група, номер теми з наказу )

Виконавець Стасішин Ігор Дмитрович

(прізвище, імя та по-батькові)

Керівник Дейнеко Наталія Анатоліївна

(посада, прізвище, імя та по-батькові)Харків 2009Найменування виробу, обєкта або теми

Найменування документу

Формат

Кільк.

арк.

Примітка


Загальна документація

Завдання на виконання ДП

А4

1Звіт до ДП

А4

Конструкторська документація
Головна схема КЕС 1500 МВт

Схема електрична принципова

А1

1
Перелік елементів

А4

2


Комірка ЛЕП

Розріз. План

А1

1
Плакат

Захист силових трансформаторів

А1

1
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХПІ»ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

проф. Г.К. Вороновський

(ініціали та прізвище)

______________________

(підпис, дата)ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ


ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЧАСТИНИ КЕС-1500


Виконавець І.Д. Стасішин

Керівник Д Пдоц. Н.О. Дейнеко

(підпис) (ініціали та прізвище)


Консультанти за розділами

Економічне обґрунтування

доц. Л.С.Попазов

Охорона праці і

навколишнього середовища

ст. викл. Г.Г.Валенко


Нормоконтроль ас. Ю.В. Таран

(підпис)(ініціали та прізвище)


РЕФЕРАТ


Записка, пояснення, містить: 89 сторінок, 38 таблиць, 6 малюнків, 10 джерел інформації.


Ключові слова: КОНДЕНСАЦІЙНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ, ГЕНЕРАТОР, СИСТЕМА ВЛАСНИХ ПОТРЕБ, ТРАНСФОРМАТОР, ВІДКРИТИЙ РОЗПОДІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ.


У дипломному проекті на тему «Електрична частина КЭС 1500 МВт», був проведений розрахунок і вибір устаткування блоку конденсаційної електростанції із загальною потужністю 1500 МВт. Проведений вибір силового, токоведучого устаткування, а також вимірювальної апаратури. Визначена кошторисна вартість будівництва КЭС і розглянуті питання охорони праці.

Як спецпитання розглянув захист силових трансформаторів.


РЕФЕРАТ


Пояснительная записка содержит: 89 страниц, 37 таблиц, 6 рисунков, 10 источников информации, 10 приложений.


Ключевые слова: КОНДЕНСАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ГЕНЕРАТОР, СИСТЕМА СОБСТВЕННЫХ НУЖД, ТРАНСФОРМАТОР, ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО.


В дипломном проекте на тему «Электрическая часть КЭС 1500 МВт», был произведен расчет и выбор оборудования блока конденсационной электростанции с общей мощностью 1500 МВт. Произведён выбор силового, токоведущего оборудования, а также измерительной аппаратуры. Определена сметная стоимость строительства КЭС и рассмотрены вопросы охраны труда.

В качестве специального вопроса рассмотрена защита силовых трансформаторов.


ABSTRACT


An expl message contains: 89 pages, 37 tables, 6 pictures, 10 information generators, 10 applications.


Keywords: CONDENSATION POWER-STATION, GENERATOR, SYSTEM of OWN NEEDS, TRANSFORMETOR, OPENED DISTRIBUTIVE DEVICE.


In a diploma project on a theme «Electric part of KES 1500 Mvt», a calculation and choice of equipment of block of condensation power-station was made with general power 1500 Mvt. The choice of power is made, equipment, and also measuring apparatus. The estimate cost of building of KES is certain and the questions of labour protection are considered.

As the special question defiance of power transformers is considered.


ЗМІСТ


Список скорочень

Вступ

Вибір структурної схеми КЕС

  1. Вибір генераторів і блокових трансформаторів

  2. Вибір числа і потужності автотрансформаторів зв'язку

  3. Техніко-економічний розрахунок

 1. Вибір джерел живлення власних потреб

  1. Вибір робочих трансформаторів власних потреб

  2. Вибір резервних трансформаторів власних потреб

 2. Вибір схем розподільних пристроїв

 1. Вибір схеми ВРП 330 кВ

 1. Вибір схеми ВРП 220 кВ

 1. Розрахунок струмів короткого замикання

 1. Вибір устаткування

 1. Вибір устаткування на напруги 330 кВ

 1. Вибір вимикачів

 1. Вибір роз'эднувачів

 1. Вибір трансформаторів струму

 1. Вибір трансформаторів напруги

 1. Вибір збірних шин

 1. Вибір ошиновки пускорезервного трансформатора

 1. Вибір устаткування на напруги 20 кВ

5.2.1 Вибір вимикачів

5.1.2 Вибір трансформаторів струму

5.2.3 Вибір трансформаторів напруги

5.2.4 Вибір струмопроводу

5.2.5 Вибір відпаювання струмопроводу

 1. Вибір устаткування на напрузі 6,3 кВ

 1. Вибір вимикачів в ланцюзі введення робочого живлення

 1. Вибір вимикачів в ланцюзі двигунів і в ланцюзі трансформаторів другого ступеня трансформації

 1. Вибір КРП

 1. Вибір трансформаторів струму

 1. Вибір трансформаторів напруги

 1. Вибір збірних шин

 1. Вибір струмопроводу в ланцюзі введення робочого живлення

 1. Захист силових трансформаторів

 1. Кошторисно-фінансовий розрахунок будівництва КЕС

 1. Охорона праці і навколишнього середовища

Висновок

Список джерел інформації


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ


АЕС - атомна електростанція

АТ - автотрансформатор

ВН - вища напруга

в.п. - власні потреби

ВРП - відкритий розподільний пристрій

ГЕС - гідроєлектростанція

ЕС - електростанція

к.з. - коротке замикання

КФР - кошторисно-фінансовий розрахунок

КЭС - конденсаційна електростанція

ЛЕП - лінія електропередач

НН - нижча напруга

ПРТ - пускорезервный трансформатор

ПУЕ - правило установки електроустаткування

РП - розподільний пристрій

СН - середня напруга

ТВП - трансформатор власних потреб

ТЕЦ - теплоелектроцентраль

ТН - трансформатор напруги

ТС - трансформатор струму


ВСТУП


В українській енергетиці від виду використовуваних енергетичних ресурсів сучасні електричні станції поділяються на КЕС, ТЕЦ, АЕС, ГЕС й інші станції.


Случайные файлы

Файл
150010.rtf
50934.doc
83289.rtf
140969.doc
143201.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.