Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі (147892)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


Факультет XXX Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування»

Спеціальність 8.091502 «Системне програмування»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ОТП

___________/Xxxxx Ф.А./

«_____» ____________2009р.


ДИПЛОМНА РОБОТА

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

Тема роботи «Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі»

затверджена наказом по НТУ «ХПІ» від “ 21 ” жовтня 2009 г. № 2725-III

Шифр роботи XXX23.2725-ІІІ.

Виконавець

Керівник

Харків 2009


РЕФЕРАТ


Звіт з дипломної роботи: 141с., 45 рис., 19 табл., 61 джерело.

Об’єкт дослідження – система керування на основі нейронної мережі.

Мета роботи – розробка та моделювання роботи системи керування на основі нейронної мережі, що відповідає сучасним вимогам до систем керування нелінійними об’єктами..

Система керування є важливою частиною електроприводу асинхронного тягового двигуна дизель-потягу. Запропонована структура системи керування на основі нейронної мережі дозволяє вирішити ряд задач оптимізації функціонування електроприводу, які складно вирішити за допомогою застосування інших систем керування.

У роботі проведене моделювання досліджуваних об’єктів засобами пакету Matlab, приведені результати дозволяють оцінити як основні параметри та характеристики системи керування, так і роботу даного об’єкту в цілому, зробити висновки про доцільність використання запропонованої архітектури.

У даному напрямку потребуються подальші дослідження з метою оптимізації функціонування.

Ключові слова: тяговий асинхронний двигун, система керування, система автоматичного регулювання, регулятор, модель, нейрорегулятор, перерегулювання, моделювання.


ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ


П – регулятор – пропорційний регулятор

ПІ- регулятор – пропорційно-інтегральний регулятор

ПІД-регулятор – пропорційно-інтегрально-диференційний регулятор

САК – система автоматичного керування

САР – система автоматичного регулювання

СГ – синхронний генератор

СК – система керування

ТАД – тяговий асинхронний двигун


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХПІ»

Факультет XXX Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування»

Спеціальність 8.091502 «Системне програмування»ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ОТП

___________/Xxxxx Ф.А./

«_____» ____________2009р.ЗАВДАННЯ

на виконання дипломної роботи

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

студентці

1 Тема роботи «Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі»

2 Зміст завдання Аналіз методів та критеріїв якості; розробка моделей об’єкта керування в середовищі Matlab; розробка системи керування електроприводу з використанням методів нечіткої логіки та нейроконтролерів; розробка регуляторів системи керування з використанням нейронних мереж. Дослідження систем керування.

3 Вихідні дані для виконання роботи Структурна схема електропередачі дизель-потяга; математичні моделі електроприводу та системи регулювання; параметри регуляторів системи керування; пакет моделювання «Matlab»;_величина перерегулювання не більше 25%, час перерегулювання – не більше 20с; число перерегулювань - 4.

4 Скласти звіт і виконати необхідні документи (конструкторські, технологічні, програмні, плакати) відповідно до плану виконання дипломної роботи.

План виконання дипломної роботи

Етап. Найменування

Термін

виконання

Прізвище

консультанта
Огляд джерел

14-28.02.09

М.Й.Xxxxx

Аналіз методів розробки системкерування електроприводом дизель-потягу

1-5.03.09

М.Й.Xxxxx

Розробка моделі системи керуванняелектропередачі дизель-потягу

6-15.03.09

М.Й.Xxxxx

Розробка системи керування задопомогою методів нечіткої логіки танейронних мереж для оптимізаціїдинамічних процесів електропривода

15-25.03.09

М.Й.Xxxxx

Дослідження систем керуваннядизель-потяга

25.03-5.04.09

М.Й.Xxxxx

Економічна оцінка й обґрунтування

5-9.04.09

І.М.Xxxxx

Охорона праці та навколишньогосередовища

9-12.04.09

xxx

Цивільна оборона

13.04.09

Рxxxxx

Оформлення документів дипломноїроботи

14-22.04.09

М.Й.Xxxxx

Оформлення звіту

14-19.04.09

М.Й.Xxxxx

Оформлення плакатів

19-22.04.09

М.Й.Xxxxx

Оформлення науково-дослідноїроботи магістра

22-24.04.09

О.Ф.Даниленко

Керівник роботи ________________ М.Й.Xxxxx

Студент-дипломник _________________ Д.О.Xxxxx

«___» ______________ 2009 р.


Найменування виробу,

об’єкту або теми

Найменування

документу

Формат

Кільк.

арк.

Приміт-

каДокументи загальні


Завдання

А4

1Звіт

А4

Плакати
Структурна схема системи

управління електропередачі

дизель-потягу. Математична

модель регулятора збудження.

схема

А1

1


Структурна схема моделі

регулятора вихідної напруги.

Результати моделювання

схема

А1

1


Вибір функцій приналежності

для нечітких змінних.

схема

А1

1


Результати роботи нечіткого

нейрорегулятора із різними

функціями приналежності.

схема

А1

1


Структурна схема моделі із

системою керування з

використанням нейронних

мереж.

схема

А1

1


Структурні схеми для

визначення вагових коефіцієнтів

нейрорегулятора.

схема

А1

1


Генетичний алгоритм (ГА)

схема

А1

1


Результати моделювання роботи

системи керування з

використанням нейронних

мереж.

схема

А1

1

XXXxxxxx. 03078-002ВД


Прізвище

Підп

Дата

Розроб.

Xxxxx«Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі»

Відомість документів


Літ.

Арк..

Аркушів

Перев.

Xxxxx1

1


НТУ «ХПІ»

Кафедра ОТП

Н.контр

XxxxxЗатв.

Xxxxx
Случайные файлы

Файл
152969.rtf
72703-1.rtf
55483.rtf
42921.rtf
141384.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.