Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору (114823)

Посмотреть архив целиком


ДИПЛОМНА РОБОТА:

Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору"


Зміст


Вступ

Розділ І. Формування навичок читання як психолого-педагогічна проблема

1.1 Психолого-педагогічні особливості процесу формування у дітей навички читання

1.2 Вироблення якісних ознак читання як основне завдання уроків читання у початковій школі

1.3 Шляхи формування та удосконалення навички читання

1.4 Формування швидкого й свідомого читання як засобу успішного навчання дитини в школі

2.1 Формування навички швидкого читання як основи усвідомленого сприйняття художнього твору. Методика формування навички швидко читання в сучасній початковій школі

2.2 Відбір вправ з удосконалення навички швидкочитання та ефективність їх застосування

2.3 Організація та зміст експериментального дослідження

ВисновкиВступ


Мовлення є засобом спілкування між людьми. Писемне мовлення стало додатковим засобом людських стосунків. Після того як люди винайшли друкарський верстат, то відкриття, всі досягнення людського розуму стали швидше розповсюджуватись, ніж раніше, коли книги переписували від руки. Якби в руках людей не було книг, суспільство не могло б так швидко розвиватись, як це ми спостерігаємо тепер.

Книга в житті людини має надзвичайно велике значення. Вона є джерелом знання.

З книги письменна людина дістає знання, створені людством протягом довгої його попередньої історії. Узагальнюючи багатогранний досвід своєї виробничої і культурної діяльності, людина з допомогою книги передає цей досвід наступним поколінням. З книг людина дізнається про великі відкриття і винаходи, про боротьбу людини з природою і завоювання влади над нею. Книга дає не тільки знання, а й сприяє вихованню повноцінної, всебічно розвиненої людини.

Школа і вчитель виховують у дітей любов до книги, до друкованого слова, навчають учнів читати книгу, користуватися нею.

Прищепити любов до читання - це значить переконати дитину у необхідності дружити з книгою, відчувати її корисність у повсякденному житті як неоціненного джерела знань та засобу спілкування між людьми. У процесі роботи над книгою учні повинні пройнятися розумінням книги як величезної сили, здатної впливати на розум і емоції людини.

М. Горький писав: "Любіть книгу - джерело знань: вона полегшить вам життя, по-дружньому допоможе вам розібратись в строкатій і бурхливій плутанині думок, почуттів, подій, вона навчить вас поважати людину і самого себе, вона окриляє розум і серце почуттям любові до світу, до людини" [9, с.87].

Ідея сказаного - у підкресленні благотворного впливу книги на формування позитивних рис особистості. Дію цього впливу у повній мірі слід використати на уроках читання. Для цього є всі можливості. Читання книг відкриває кожній людині світ незвіданого, незнаного, таємничого. У найбільшій мірі це стосується дітей. Учні початкових класів прилучаються до цього світу передусім на уроках читання, які задовольняють освітню мету навчання молодших школярів.

Ефективний процес читання неможливий без вироблення в учнів навичок правильного, виразного, швидкого та свідомого читання, які формуються на уроках класного і позакласного читання.

Проблема формування навички читання завжди була і є актуальною, детально дослідженою як в психолого-педагогічному так і в методичному плані.

Психолого-педагогічні засади проблеми були встановлені Т. Єгоровим, О. Леонтьєвим, М. Жинкіним.

В методичній літературі розроблена достатньо повна характеристика навички читання Н.А. Щербаковою, Є.А. Адамовичем, К.Т. Полєкіним, В.Г. Горець, М. Яковлєвою, а також В.О. Остроюрським, З.А. Агейкіною, А.А. Горбуновою, Є. Є. Руновою.

Однак процес формування навички швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття змісту твору залишався поза увагою дослідження вчених і методистів як в ХІХ - ХХ, так і в ХХІ столітті. Це обумовлює актуальність досліджуваної нами проблеми, тема якої "Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору".

Об’єктом дослідження є процес формування навичок читання, а предметом - процес удосконалення навички швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору.

На сучасному уроці читання вчитель має формувати в учнів правильне, свідоме, виразне читання з відповідною для кожного віку швидкістю. У ході опрацювання тексту належний рівень сформованості цих умінь у дітей забезпечувати важко. Тому мета роботи - дібрати та систематизувати вправи, спрямовані на формування ефективної навички швидкочитання, обґрунтування умов для її впровадження та розробка методичних підходів та шляхів успішного формування та удосконалення навички читання.

Гіпотезою дипломного дослідження є: процес формування навички швидкочитання в початковій школі буде ефективнішим, якщо він ґрунтується на системі спеціально відібраних вправ, що сприяють усвідомленому сприйняттю художнього тексту, а також за умови їх систематичного та послідовного використання на уроках читання.

Завдання дипломної роботи:

проаналізувати та узагальнити досліджувану проблему в психолого-педагогічній літературі;

з’ясувати методологічну основу процесу формування навички швидкого читання;

обґрунтувати та відібрати вправи, що сприяють успішному виробленню даної навички;

вивчити ефективність авторських пропозицій.

Методологічну основу дипломної роботи становлять:

загальнометодичні закономірності формування навички швидкочитання;

передовий педагогічний досвід; сучасні наукові розробки з даної проблеми;

педагогічна спадщина з досліджуваної проблеми.

Методами дослідження, які були застосовані у процесі написання дипломного дослідження є:

аналіз психолого-педагогічної теорії, методичної літератури;

вивчення передового педагогічного досвіду;

педагогічний експеримент;

спостереження;

методи математичної та статистичної обробки контрольних зрізів;

методи теоретичного узагальнення.

Наукова новизна даної проблеми полягає у відборі та систематизації методичних засобів удосконалення навички швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття літературного твору, оскільки окреслена проблема ніколи не була об’єктом дослідження вчених і методистів.

Практичне значення роботи полягає у тому, що завдяки ефективному формуванню навички швидкочитання можливе не лише усвідомлене сприйняття змісту тексту, але й те, що учні, добре володіючи навичкою швидкочитання, успішно навчатимуться в школі.

Реалізація мети і завдань дослідження представлена у змісті роботи, який складається з двох розділів та семи параграфів.

У вступі з’ясовується актуальність дослідження, окреслюється науковий апарат, аналізуються роботи вчених з даної проблеми, представлено теоретичне і практичне значення дослідження.

У І розділі "Формування навичок читання як психолого-педагогічна проблема" з’ясовуються питання психолого-педагогічних основ досліджуваної проблеми, дається характеристика основних понять використаних у дослідженні. Цей розділ складається з чотирьох питань, кожне з яких висвітлює певні теоретичні положення проблеми.

У ІІ розділі "Формування навички швидкого читання як основи усвідомленого сприйняття художнього твору" аналізується масова практика вчителів в сучасній початковій школі; розкриваються підходи до формування навички швидкочитання деяких методистів; представлено систему вправ, що сприяє ефективному формуванню навички швидкого читання; описано зміст та організацію експериментального дослідження, яке проводилося в 2004-2006 навчальному році на базі Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Підгаєцького району Тернопільської області; аналізується результативність дослідження.

Ефективність отриманих результатів представлена в таблицях і показана у відсотках (%).

Висновки містять узагальнення поглядів учених щодо даної проблеми і конкретні положення щодо результативності проведеного дослідження та визначення подальших шляхів вивчення даної проблеми у взаємозв’язку з процесом формування інших навичок читання.

Після висновків подано список використаної літератури та додатки.

Значного розповсюдження і застосування у практиці масової школи набули системи вправ для формування навички швидкочитання І.Т. Федоренка, В.М. Зайцева та комплекс вправ для формування правильного свідомого, виразного та швидкого читання Б.В. Дсенги. Саме ці методичні рекомендації та системи вправ складають основу експериментальної роботи.

Про важливість швидкого читання В.О. Сухомлинський писав: "Читання - це віконце в світ, найважливіший інструмент навчання, воно має бути вільним, швидким - лише тоді цей інструмент буде готовий до дії" [48, с.133].

Якою стане в майбутньому сьогоднішня юна людина - важливе моральне, політичне, економічне завдання нашого суспільства. Роль книги в цьому процесі важко переоцінити.

Всім давно відомо, що знання, фантазія, логіка думки і міркувань, любов до рідної мови, уміння зв’язно, логічно й образно розповідати виховуються читанням. Дитяча художня книга - це особливий світ, який юний читач осягає і розумом, і серцем. Дуже важливо, щоб книга увійшла в його життя якомога раніше, тому що вона є незамінною у виробленні уваги, зосередженості, у вихованні душевності, моральності тощо.

Від учителя початкових класів значною мірою залежить, чи полюблять діти читання або залишаться байдужими до літератури, чи стануть вони друзями книги і постійними її читачами, таким чином здобуваючи широту кругозору, міцні знання, чи знайдуть самих себе.


Розділ І. Формування навичок читання як психолого-педагогічна проблема


Случайные файлы

Файл
13421.rtf
60927.rtf
pb_12-368-00.doc
20425.rtf
work.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.