Формування навички швидкого читання у молодших школярів (114795)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Тернопільський державний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка


Кафедра рідної мови та методики її викладання
Дипломна робота

Формування навички швидкого читання у молодших школярівВиконавець:

студентка 3 курсу

групи 32

факультету ПВПК

Бідула У.С.


Науковий керівник:

канд. пед. наук, доцент

Наумчук М.М.
Тернопіль - 2009


Анотація


В дипломній роботі "Формування навички швидкого читання у молодших школярів" з'ясовується проблема формування навички швидкого читання, основним критерієм якої є розуміння прочитаного; розроблені методичні підходи та шляхи успішного формування навички читання; подано комплекс цікавих вправ для формування ефективної навички швидкого читання молодших школярів.


Ключові слова: якості читання, швидкочитання, урок класного читання, мовленнєва діяльність.


ЗМІСТ


Вступ……………………………...………………………………………………..4

Розділ І. Формування навичок читання як психолого-педагогічна проблема...9

 1. Психолого-педагогічні особливості процесу формування у дітей навички читання…………………………………………………………………..9

 2. Вироблення якісних ознак читання як основне завдання уроків читання у початковій школі…………………………….………………………………...28

 1. Шляхи формування та удосконалення навичок читання………………41

 2. Формування швидкого й свідомого читання як засобу успішного навчання дитини в школі………………………………………………………..67

Розділ II. Формування навички швидкого читання у молодших школярів….98

 1. Методика формування навички швидкочитання в сучасній початковій школі……………………………………………………………………………...98

 2. Вибір вправ з удосконалення навички швидкочитання та ефективність їх застосування у різні періоди навчання читання…………….……………..121

2.3 Організація та зміст експериментального дослідження………………137

Висновки………………………………………………….…………………….149

Список використаної літератури………………………………………...…….151

Додаток 1…………………………………………………………………..……155

Додаток 2…………………………………………………………………..……161


Вступ


Мовлення є засобом спілкування між людьми. Писемне мовлення стало додатковим засобом людських стосунків. Після того як люди винайшли друкарський верстат, то відкриття, всі досягнення людського розуму стали швидше розповсюджуватись, ніж раніше, коли книги переписували від руки. Якби в руках людей не було книг, суспільство не могло б так швидко розвиватись, як це ми спостерігаємо тепер.

Книга в житті людини має надзвичайно велике значення. Вона є джерелом знання.

З книги письменна людина дістає знання, створені людством протягом довгої його попередньої історії. Узагальнюючи багатогранний досвід своєї виробничої і культурної діяльності, людина з допомогою книги передає цей досвід наступним поколінням. З книг людина дізнається про великі відкриття і винаходи, про боротьбу людини з природою і завоювання влади над нею. Книга дає не тільки знання, а й сприяє вихованню повноцінної, всебічно розвиненої людини.

Школа і вчитель виховують у дітей любов до книги, до друкованого слова, навчають учнів читати книгу, користуватися нею.

Прищепити любов до читання - це значить переконати дитину у необхідності дружити з книгою, відчувати її корисність у повсякденному житті як неоціненного джерела знань та засобу спілкування між людьми. У процесі роботи над книгою учні повинні пройнятися розумінням книги як величезної сили, здатної впливати на розум і емоції людини.

М. Горький писав: "Любіть книгу - джерело знань: вона полегшить вам життя, по-дружньому допоможе вам розібратись в строкатій і бурхливій плутанині думок, почуттів, подій, вона навчить вас поважати людину і самого себе, вона окриляє розум і серце почуттям любові до світу, до людини" [9, 87].

Ідея сказаного - у підкресленні благотворного впливу книги на формування позитивних рис особистості. Дію цього впливу у повній мірі слід використати на уроках читання. Для цього є всі можливості. Читання книг відкриває кожній людині світ незвіданого, незнаного, таємничого. У найбільшій мірі це стосується дітей. Учні початкових класів прилучаються до цього світу передусім на уроках читання, які задовольняють освітню мету навчання молодших школярів.

Ефективний процес читання неможливий без вироблення в учнів навичок правильного, виразного, швидкого та свідомого читання, які формуються на уроках класного і позакласного читання.

Проблема формування навички читання завжди була і є актуальною, детально дослідженою як в психолого-педагогічному так і в методичному плані.

Психолого-педагогічні засади проблеми були встановлені Т. Єгоровим, О. Леонтьєвим, М. Жинкіним.

В методичній літературі розроблена достатньо повна характеристика навички читання Н. А. Щербаковою, Є. А. Адамовичем, К. Т. Полєкіним, В. Г. Горець. М. Яковлєвою. а також В. О. Острогорським, 3. А. Ачейкіною, А. А. Горбуновою, Є. Є. Руновою.

Однак процес формування навички швидкочитання залишався поза увагою дослідження вчених і методистів як в XIX - XX, так і в XXI столітті. Це обумовлює актуальність досліджуваної нами проблеми, тема якої "Формування у молодших школярів навичок швидкого читання"

Об'єктом дослідження є процес формування навичок читання, а предметом - процес удосконалення навички швидко читання.

На сучасному уроці читання вчитель має формувати в учнів правильне, свідоме, виразне читання з відповідною для кожного віку швидкістю. У процесі опрацювання тексту належний рівень сформованості цих умінь у дітей забезпечувати важко. Тому мета роботи - дібрати та систематизувати вправи, спрямовані на формування ефективної навички швидкочитання, обґрунтування умов для її впровадження та розробка методичних підходів та шляхів успішного формування та удосконалення навички читання.

Гіпотезою дипломного дослідження є: процес формування навички швидкочитання в початковій школі буде ефективнішим, якщо він ґрунтується на системі спеціально відібраних вправ, що сприяють усвідомленому сприйняттю художнього тексту, а також за умови їх систематичного та послідовного використання на уроках читання.

Завдання дипломної роботи:

 1. проаналізувати та узагальнити досліджувану проблему в психолого-педагогічній літературі;

 2. з'ясувати методологічну основу процесу формування навички швидкого читання;

 3. обґрунтувати та відібрати вправи, що сприяють успішному виробленню даної навички;

 4. вивчити ефективність авторських пропозицій.

Методологічну основу дипломної роботи становлять:

 1. загальнометодичні закономірності формування навички швидкочитання;

 2. передовий педагогічний досвід; сучасні наукові розробки з даної проблеми;

 3. педагогічна спадщина з досліджуваної проблеми.

Методами дослідження, які були застосовані у процесі написання дипломного дослідження є:

 • аналіз психолого-педагогічної теорії, методичної літератури;

 • вивчення передового педагогічного досвіду;

 • педагогічний експеримент;

 • спостереження;

 • методи математичної та статистичної обробки контрольних зрізів;

 • методи теоретичного узагальнення.

Наукова новизна даної проблеми полягає у відборі та систематизації методичних засобів удосконалення навички швидкочитання, оскільки окреслена проблема ніколи не була об'єктом дослідження вчених і методистів.

Практичне значення роботи полягає у тому, що завдяки ефективному формуванню навички швидкочитання можливе не лише усвідомлене сприйняття змісту тексту, але й те, що учні, добре володіючи навичкою швидкочитання, успішно навчатимуться в школі.

Реалізація мети і завдань дослідження представлена у змісті роботи, який складається з двох розділів та семи параграфів.

Значного розповсюдження і застосування у практиці масової школи набули системи вправ для формування навички швидкочитання І. Т. Федоренка, В. М. Зайцева та комплекс вправ для формування правильного свідомого, виразного та швидкого читання Б. В. Динги. Саме ці методичні рекомендації та системи вправ складають основу експериментальної роботи.

Про важливість швидкого читання В. О. Сухомлинський писав: "Читання - це віконце в світ, найважливіший інструмент навчання, воно має бути вільним, швидким - лише тоді цей інструмент буде готовий до дії" [48, 133].

Якою стане в майбутньому сьогоднішня юна людина - важливе моральне, політичне, економічне завдання нашого суспільства. Роль книги в цьому процесі важко переоцінити.

Всім давно відомо, що знання, фантазія, логіка думки і міркувань, любов до рідної мови, уміння зв'язно, логічно й образно розповідати виховуються читанням. Дитяча художня книга - це особливий світ, який юний читач осягає і розумом, і серцем. Дуже важливо, щоб книга увійшла в його життя якомога раніше, тому що вона є незамінною у виробленні уваги, зосередженості, у вихованні душевності, моральності тощо.

Від учителя початкових класів значною мірою залежить, чи полюблять діти читання або залишаться байдужими до літератури, чи стануть вони друзями книги і постійними її читачами, таким чином здобуваючи широту кругозору, міцні знання, чи «знайдуть» самих себе, чи стануть Людиною у сьогоднішньому складному і багатогранному житті.


Розділ І. Формування навичок читання як психолого-педагогічна проблема


1.1 Психолого-педагогічні особливості процесу формування у дітей навички читання


Случайные файлы

Файл
25404.rtf
25901-1.rtf
65271.rtf
91-1.rtf
29845.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.