Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету (113171)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України Школа комп’ютерної майстерності
Дипломний проект

Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університетуВиконав учень групи 2004-2

Хоц К.А Керівник:

Гут Олеся Петрівна

Консультант Гут Олеся Петрівна
Кривий Ріг 2008

ПЛАН:


ВСТУП Еволюція природної інформаційної системи (ПІС) та штучної інформаційної системи (ШIС). Їх значення в еволюції косого-живого-розумного.

РОЗДIЛ I Еволюція ШІС та явища Освіти

1.1. IС «Наука» як інструмент організації ШIС.

1.2. Явище освіти як підсистеми IС «Наука» та інструмент організації Розумного.

1.3. Аналіз минулих етапів розвитку Явища Освіти та прогноз майбутніх, більше необхідних.

РОЗДIЛ 2 Концепція безперервної освіти як головна умова життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

2.1. Болонська система освіти.

2.2. Інтернет як інструмент у безперервному освітянському циклі еволюції Розумного.

2.3. Засоби організації процесу навчання.

2.4. Види дистанційного навчання (використання диску, Інтернету)

РОЗДIЛ 3 Аналіз сучасного етапу розвитку позашкільноё Освіти наприкладі Палацу дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.

3.1. Етапи організації Палацу дитячої та юнацької творчості в новій системі освіти.

3.2. Етапи переходу Палацу дитячої та юнацької творчості на інформаційний рівень взаємодій.

РОЗДIЛ 4 Етапи розвитку сайту Палацу дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району міста Кривий Ріг..

4.1 Структура Палацу дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.. Відображення етапів організації факультету, за допомогою HTML.

4.2. Розробка динамічних ефектів сайту, за допомогою JavaScript

РОЗДIЛ 5 Планування подальшого розвитку Палацу дитячої та юнацької творчості з використанням інформаційних технологій в новій системі освіти.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Вступ.

Еволюція ПІС та ШІС. Їх значення в еволюції косного-живого-розумного.


Процес розвитку ЕИС пов'язаний із процесом організацій і переорганизации матері. З одному стану матерія переходила в більше складні, під впливом змін у зовнішнім середовищі . Першою речовиною, на основу котрого відбувався подальший розвиток ЕИС є відсталу речовину. До відсталої речовини односяться гірські породи, космічні тіла (метеори, метеорити), хіміческі елементи. У процесі модулювання відсталої речовини відбувається дуже повільно, тому організація живого з відсталого (нове на основне старого) відбувається в плині декількох мільйонів років.

Живе речовина, що було промодельованої на основі відсталого, зберегло у своїй будові (структурі) частина відсталого (наприклад, у клітках організму втримуються частки відсталого - кальцій, залізо й т.д.), Алі в цілому воно вже має більше складний рівень організації й змінюється швидше, ніж відстале. Речовина це не просто вища форма відсталої речовини. Це якісно новий стан матерії. Інакше кажучи, моделювання в живому відбувається швидше, ніж у відсталому. Жива речовина відрізняється Тім, що воно вже має можливість моделювати об'єкт, подібні собі - розмноження.

У результаті моделювання живої речовини, з'явилася нова речовина, що моделює ще з більшою швидкістю, чим живе й має здатність моделювати не тільки об'єкти, Алі й взаємодії. Така речовина називається розумною речовиною, і до нього мі відносимо Людину, а також деякі види тварин (дельфіни, наприклад). У структурі розумної речовини збереглися як відстале так і живий речовина, Алі вже в новому стані, з новим способом взаємодії, що дозволяє організувати новий вид матерії - розумна речовина.

Під впливом змін у зовнішнім середовищі, розумна речовина промоделювала з об'єктів і взаємодій нову інформаційну систему, що спрямована на збереження системної програми людини. Цю систему мі називаємо штучною інформаційною системою- суспільство. Однак моделювання нових об'єктів.


Розділ 1. Еволюція ШІС та явища освіти.


1.1. IС «Наука» як інструмент організації ШIС.


Еволюція та прогресування людини завжди стимулювалось спробою пізнати закономірності навколишнього середовища та визначити своє місце й значення в ньому. Якщо Людина знаходила (чи знаходить) відповідь істинну, - вона вступала в гармонію співіснування з середовищем. Якщо ні - вона продовжувала шукати, передаючи свої пошукові досягнення нащадкам. Так організовувалось суспільство та штучна інформаційна система (соціум). У ХХІ столітті пошуку правильних відповідей присвячена діяльність не лише окремих індивідів, а вже усієї соціальної спільноти (на рівні союзів, корпорацій, держави). Провідну роль у розробці нових концепцій організації світу та місця людини в ньому відіграє ІС Наука.

Людей об'єднує ті, що більшість з їх сприймає світ у вигляді матеріальних об'єктів, які впливають один на один та змінюються. Такий спосіб сприйняття закладається людині в дитинстві, під година перших виховних заходів. Сучасні наукові дослідження й висновки доводять, що матерія, у вигляді якої Людина сприймає світ, досягла у своєму розвитку третього рівня, а саме - рівня Розумності. Однак основою усьому є сонячна енергія. Саме випромінювання Сонця є головною умовою нашого повноцінного існування. З нього розпочалась еволюція. На певному етапі потік мікро частин атома переорганізувався таким чином, що утворилися хімічні мікроелементи, які стали "будівельним матеріалом" усієї матерії. Утворилася відстала речовина. Мікроелементи відсталого стали першими об'єктами, між якими розпочали відбуватись взаємодії.

Взаємодії між об'єктами відбуваються на двох рівнях - першому, фундаментальному та іншому, більш високого порядку. Фундаментальні взаємодії полягають в обміні енергією. Смороду підпорядковуються закону збереження енергіі та відбуваються за принципом "скільки один об'єкт передавши енергії іншому, стільки інший прийняв, і навпаки". Такі взаємодії носять назву симетричних.

У процесі взаємодій більш високого порядку об'єкт-приймач набуває нового стану не лише через отримання енергії, Алі й деякої субстанції - інформації. Причому об'єкт-передавач її не втрачає. Такі взаємодії називаються несиметричними або інформаційними.

Інформаційні взаємодії між мікроелементами (наприклад, каталітичні), сприяли утворенню більш складних структур, які згодом проявилися в появі таких систем відсталого, як каміння, ґрунт, вугілля, нафта, залізна руда, крейда, пісок тощо. У цих системах постійно відбуваються трансформації на мікро рівні - на суб'єктивному, Алі об'єктивно смороду проявляються через дуже великий часовий проміжок. Тому мі кажемо, що моделювання відсталого відбувається повільно. Однак на певному етапі в середовищі мікроелементів, що утворюють воду, моделювання привело косне до переходу на новий енерго-інформаційний рівень - виникнення живого. Живе відрізняється від відсталого перш за всі швидкістю моделювання, та, по-другу, здатністю "повторювати собі" у новому об'єкті.

Якщо об'єднання елементів стабільно існує в новій "об'єднаній" формі (інформаційній системі) протягом тривалого години, розпочинають проявлятися якості, притаманні вже не окремим об'єктам, а усій системі вцілому. Іншими словами, - проявляється системність нового рівня. При цьому взаємодії розглядаються вже не між елементами системи, а між самими системами Моделювання живого розвивалось шляхом ускладнення біологічних структур, утворення багатоклітинних організмів. При цьому головним проявом прогресивного розвитку систем речовини є ускладнення інформаційних процесів.

Узгодженість подальшого моделювання відсталого та набагато активнішого моделювання живого призвело до організації природної інформаційної системи - ПІС. Системність ПІС виявляється в чітко організованому ритмі взаємних трасформацій об'єктів - кругообігу речовин, змін сезонів, загальному балансу флори та фауни. Як елемент живого з'явилась Людина. Перші періоди її розвитку - це узгоджене з іншими елементами (природними явищами, флорою, фауною) існування в природній інформаційній системі. Однак системність усієї ПІС стало благоприємним середовищем для прояву в людині нового енерго-інформаційного рівня матерії - рівня Розумної речовини. Це не відбулося одразу. Однак наявність такого потенціалу в людей спричинило їх подальшу еволюцію через об'єднання та здійснення енергетичних й інформаційних взаємодій.

Новий рівень організації людини як перш за всі представника живого проявлявся в новій здібності - створювати не тільки об'єкти-свої копії, Алі й моделювати нові. Протягом еволюції людині відкривались законі організації відсталого, і вона розпочала моделювати такі об'єкти, яких у ПІС не існувало. Об'єднання людей у колективи та моделювання нових об'єктів призвело до утворення штучної інформаційної системи (соціуму). ШІС - це сукупність об'єктів та взаємодій, спрямованих на збереження системної програми. Саме ШІС став Тім середовищем, де інформаційні взаємодії між людьми як системами сприяли моделюванню речовини та організації нової системи - Розумного. Еволюція ШІС та людини, а отже й матерії відбувалася завдяки постійним винаходам нових засобів інформаційних взаємодій - від мови та писемності до комп'ютерного та космічного зв'язку та удосконаленню процесу обміну інформацією.


Случайные файлы

Файл
129472.rtf
115588.rtf
42037.rtf
65229.rtf
003-0095.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.