Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві (101583)

Посмотреть архив целиком

РЕФЕРАТ


У даній роботі представлена система управління в органах безпеки, як один з найважливіших факторів підвищення ефективності різних видів службової діяльності, досягнення успіхів тими або іншими організаційними ланками, у тому числі: їхніми підрозділами, штатними співробітниками підрозділів, апаратами позаштатних співробітників.

У першому розділі викладені основні елементи управління в органах безпеки: цілі; методи; засоби та види управління. При описі технології управління, особлива увага приділялася формуванню нових управлінських рішень, застосуванню ухвалених рішень і оцінці реалізованих управлінських рішень.

Другий розділ присвячений виявленням проблем управління й рекомендаціям з удосконалення функцій управління. В організаційній структурі органів безпеки особливу роль займають функції управління. Розглядаючи їхні види, можна затверджувати, що це найважливіші елементи в сфері управління.

У третьому розділі розглянуті рекомендації й методика оцінки ефективності організаційного управління, а також розроблене програмне забезпечення на основі представленої методики.

У розділі безпека життєдіяльності представлені матеріали по поліпшенню умов праці виконавців для ефективної службової діяльності. Аналіз шкідливих і небезпечних факторів. Розробка заходів щодо усунення впливу факторів. Техногенна безпека. Аналіз надзвичайних ситуацій.

У висновку підведений підсумок роботи. Особлива увага приділена рекомендаціям з удосконалення функцій управління в органах безпеки.


РЕФЕРАТ


В данной работе представлена система управление в органах безопасности, как один из важнейших факторов повышения эффективности различных видов служебной деятельности, достижения успехов теми или иными организационными звеньями, в том числе: их подразделениями, штатными сотрудниками подразделений, аппаратами внештатных сотрудников.

В первой главе изложены основные элементы управления в органах безопасности: цели; методы; средства и виды управления. При описании технологии управления, особое внимание уделялось формированию новых управленческих решений, применению принятых решений и оценке реализованных управленческих решений.

Вторая глава посвящена выявлениям проблем управления и рекомендациям по усовершенствованию функций управления. В организационной структуре органов безопасности особую роль занимают функции управления. Рассматривая их виды, можно утверждать, что это важнейшие элементы в сфере управления.

В третьем разделе рассмотрены рекомендации и методика оценки эффективности организационного управления, а также разработано программное обеспечение на основе представленной методики.

В разделе безопасность жизнедеятельности представлены материалы по улучшению условий труда исполнителей для эффективной служебной деятельности. Анализ вредных и опасных факторов. Разработка мероприятий по устранению влияния факторов. Техногенная безопасность. Анализ чрезвычайных ситуаций.

В заключении подведен итог работы. Особое внимание уделено рекомендациям по усовершенствованию функций управления в органах безопасности.


THE ABSTRACT


In the given work the system management in security service, as one of the major factors of increase of efficiency of various kinds of service activity, achievements of successes by those or other organizational parts is submitted, including: their divisions, regular employees of divisions, devices of non-staff employees.

In the first chapter basic elements of management in security service are stated: the purposes; methods; means and kinds of management. At the description of technology of management, the special attention was given formation of new administrative decisions, application of the accepted decisions and an estimation of the realized administrative decisions.

The second chapter is devoted to revealing of problems of management and recommendations for improvement of functions of management. In organizational structure of security service the special role is borrowed with functions of management. Considering their kinds, it is possible to assert, that it is the major elements in sphere of management.

In the third section recommendations and a technique of an estimation of efficiency of organizational management are considered, and also the software is developed on the basis of the submitted technique.

In section safety of ability to live materials on improvement of working conditions of executors for effective service activity are submitted. The harmful and dangerous factors are analyzed. Actions for elimination of influence of factors are developed. The extreme situations are analyzed.

In the conclusion the result of work is brought. The special attention is given recommendations for improvement of functions of management in security service.ЗМІСТ


ВВЕДЕННЯ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА

1.1 Цілі управління

1.2 Види управління

1.3 Методи управління

1.4 Засоби управління

1.5 Системи управління в органах безпеки

1.6 Функції управління в органах безпеки

1.7 Технологія управління в органах безпеки

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИКО-РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА

2.1 Проблеми управління

2.2 Рекомендації з удосконалення функцій управління в органах безпеки

2.2.1 Здійснення функцій адміністративно-організаційного управління

2.2.2 Здійснення функцій кадрово-ресурсного управління в органах

безпеки

2.2.3 Здійснення функцій організаційно-процесного управління в органах безпеки

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

3.1 Організаційна структура охоронного агентства

3.2 Показники ефективності організаційного управління

3.3 Безпека життєдіяльності

3.3.1 Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих чинників

3.3.2 Розрахунок вентиляції в приміщенні

3.3.3 Техногенна безпека

3.3.4 Прогнозування соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру заподіяних пожежею

3.4. Розробка інформаційної системи оцінки ефективності організаційного управління

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

АНОТАЦІЯ


ВВЕДЕННЯ


На сьогоднішній день дослідження сфери управління є дуже актуальною темою. Більшість фахівців приділяють велику увагу розробкам рекомендацій з усунення проблем, що виникають через неефективне управління в різних сферах діяльності. Можна досліджувати будь-які сфери: виробничу, економічну, правоохоронну. У кожній з них своя специфіка управління, свої переваги, недоліки, у них своєрідне рішення проблем.

Особлива увага в даній роботі приділяється управлінню в правоохоронних органах. Воно є специфічним, спрямованим на ефективне досягнення поставлених цілей, закріплене нормативними актами про організації управління в правоохоронних органах. Досліджуючи управління в службі безпеки - правоохоронному органі спеціального призначення, слід зазначити досконалість організаційної структури й сфери управління.

У даній роботі представлена система управління в охоронному агентстві, як один з найважливіших факторів підвищення ефективності різних видів службової діяльності, досягнення успіхів тими або іншими організаційними ланками, у тому числі: їхніми підрозділами, штатними співробітниками підрозділів, апаратами позаштатних співробітників.

Розглянуто системи управління і їхні види: формальні й неформальні. Такі системи використаються тільки в правоохоронних органах і закріплені нормативними актами.

При описі технології управління, особлива увага приділялася формуванню нових управлінських рішень, застосуванню ухвалених рішень і оцінці реалізованих управлінських рішень.

В організаційній структурі охоронного агентства особливу роль займають функції управління. Розглядаючи їхні види, можна затверджувати, що це найважливіші елементи в сфері управління.

  1. Здійснення функцій адміністративно-організаційного управління:

- Створення формальних систем управління;

- Підтримка формальних систем управління;

- Розвиток формальних систем управління;

  1. Здійснення функцій кадрово-ресурсного управління:

- Підбор виконавців службової діяльності;

- Підготовка виконавців службової діяльності;

- Активізація виконавців службової діяльності;

- Забезпечення виконавців службової діяльності ресурсами;

- Оцінка виконавців службової діяльності;

  1. Здійснення функцій процесно-організаційного управління:

- Планування майбутнім виконавцям службової діяльності;

- Контролювання виконуваної виконавцями службової діяльності;

- Підведення підсумків завершеної виконавцями службової діяльності;РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА


1.1 Цілі управління


Цілі управління в органах безпеки — це ідеально представлені необхідні результати майбутньої управлінської діяльності, що є очікуваними й бажаними для керівників тих або інших організаційних ланок; уявні (ідеальні) моделі тих майбутніх результатів, які пізніше матеріалізуються.

Цілі є найважливішими організуючими факторами, що багато в чому наперед визначають зміст, методи, засоби, процеси, управлінської діяльності.

Як правило, цілям пред'являються певні якісні вимоги. По-перше, вони повинні бути досить обґрунтованими, тобто відповідати тенденціям розвитку службової обстановки, стану потреб і можливостей тих або інших організаційних ланок (виконавців); по-друге, відповідати актуальним політичним і юридичним вимогам; по-третє, бути професійно грамотно, повно, чітко і ясно сформульованими.


Случайные файлы

Файл
200.rtf
18998.rtf
ref-20798.doc
96606.rtf
94867.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.