Розповсюдження та діагностика фантомної вагітності у сук в умовах приватної клініки (95090)

Посмотреть архив целиком

Міністерство аграрної політики України

Харківська державна зооветеринарна академія

Факультет ветеринарної медицини

Спеціальність 7.130501 – „Ветеринарна медицина”.РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА ФАНТОМНОЇ ВАГІТНОСТІ У СУК В УМОВАХ ПРИВАТНОЇ КЛІНІКИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ «ПЕС+КІТ» м.ХАРКІВСтудент VІ курсу

9 групи І.О. Кисиленко

Керівник, канд. вет. наук,

доцент С.Я. Федоренко


Харків - 2011


ЗМІСТ


Завдання

Реферат

І. ВСТУП

ІІ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТИРИ

2.1 Визначення

2.2 Фізіологія статевого циклу сук

2.3 Фізіологія вагітності

2.4. Причини виникнення фантомної вагітності у сук

2.5 Клінічні прояви

2.6 Методи діагностики

2.7 Методи лікування та профілактики

2.8 Висновок до огляду літератури

ІІІ. ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Мета та завданн3.2 Матеріали та методи досліджень

3.3 Результати власних досліджень

3.3.1 Характеристика клініки

3.3.2 Охорона праці та довкілля

3.3.3 Розповсюдження фантомної вагітності

3.3.4 Діагностика

3.3.5 Розробка способу лікування сук з фантомною вагітністю

3.3.6. Визначення терапевтичної ефективності

3.3.7. Визначення економічної ефективності лікувальних заходів

ІV. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ВИСНОВКИ

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


ЗАВДАННЯ

для виконання дипломної роботи

студенту Кисиленко Івану Олексійовичу


1. Тема роботи: «Розповсюдження та діагностика фантомної вагітності у сук в умовах приватної клініки ветеринарної медицини «Пес+Кіт» м. Харків».

2. Затверджено наказом ректора від "___"___________20__ р. за №______

3. Термін здачі студентом роботи до деканату "___"_________20__ р.

4. Вихідні дані до виконання роботи: літературні джерела з проблеми питання, господарсько-економічна, ветеринарна звітність клініки.

5. Зміст роботи (перелік питань, що розкриваються в роботі):

  1. Зробити літературний огляд з проблеми питання.

  2. Дати характеристику місця проходження практики – клініка ветеринарної медицини «Пес+Кіт»

  3. Визначити поширення фантомної вагітності у сук.

  4. Розробити ефективний метод діагностики та лікування сук з фантомною вагітністю.


Науковий керівник дипломної роботи,

кандидат ветеринарних наук _____________________

Завдання прийняв для виконання ___________________


Дата отримання завдання «____»_________2009 р.

Реферат


Дипломна робота по темі «Розповсюдження, діагностика та лікування фантомної вагітності у сук в умовах приватної клініки ветеринарної медицини «Пес+Кіт» м. Харків» виконана на 52 сторінках, показано 5 таблиць і 5 фотографій.

Метою роботи було: Визначення найбільш ефективних методів діагностики фантомної вагітності у собак, визначення розповсюдженості даної патології у зоні обслуговування клініки, методу лікування сук з фантомною вагітностю, визначення економічної терапевтичної ефективності методу терапії з використанням препарату «Налоксон.

Діагностика фантомної вагітності проводилася за допомогою загальноклінічних та спеціальних методів (УЗД). Робота по визначенню розповсюдженості даного стану сук проводилася методом аналізу звітної ветеринарної документації клініки за останні 5 років. Терапевтична ефективність методу визначалася шляхом порівняння його з загальнорозповсюдженим методом лікування з використанням Бромкриптину, при лікуванні двох груп самок з фантомною вагітностю.

Виявлено деяке збільшення випадків реєстрації фантомної вагітності у сук, але цей ріст має екстенсивний характер, у зв’язку з підвищенням загальної кількості прийнятих тварин.

Лікування тварин дослідної групи проводилось із застосуванням препарату «Налоксон». Препарат застосовується підшкірно в дозі 0.01 мг/кг 1 раз на добу до зникнення проявів захворювання.

Контрольній групі тварин застосовували препарат «Бромкриптин» per os у дозі 0.01 – 0.05 мг/кг один раз на добу до зникнення клінічних проявів.

Як додатковий препарат при обох методах лікування зовнішньо застосовувалася камфорна олія.

Терапевтична ефективність запропонованого методу є досить високою, за рахунок таких показників як менша тривалість лікування (в середньому на 2 дні) та відсутність побічних ефектів.

Запропонований метод виявив високу економічну ефективність. За рахунок низької собівартості препарату і меншої тривалості лікування, вартість лікувального курсу виявилася нижчою на 9.90 грн.

Цей метод терапії сук з фантомною вагітністю може ефективно застосовуватись у практичній ветеринарній медицині.1. Вступ


Тисячі років поряд з нами живе собака – вірний друг і помічник людини. Вона охороняє стада овець і корів, розшукує злочинців, виявляє наркотики, допомагає мисливцям висліджувати та відстрілювати дичину, оберігає державний кордон, служить біологам і космонавтам, грає з дітьми, водить вулицями людей, що втратили зір, – всього не перерахуєш.

Йшли роки. Люди розорювали поля і луки, вирубали ліси, прокладали залізниці і багаторядні шосе, будували фабрики і заводи, електростанції і аеродроми, багатоповерхові будинки. Здавалося б, кількість собак повинна різко зменшитися. Але ні! Інтерес до собак, їх кількість весь час збільшувалися. Так, на сьогодні у світі нараховується більше півмільярда собак (по одній на кожні 10 чоловік).

Неможливо висловити в грошах чи інших матеріальних цінностях все те добре і благосне, що собака дає людині. Давно встановлено: собака вкрай необхідна людині, так би мовити “для душі”. Собаки як повноправні члени сім’ї проживають у міських квартирах, грають з дітьми, допомагають знімати стресовий стан, вчать комунікабельності.

Людина ретельно вивчила цю тварину і створила цілу науку “кінологію”, що вивчає собаку в різних її аспектах і є самостійною галуззю тваринництва. Одним із складових є розділ, що вивчає питання фізіології та патології репродуктивної функції собак. Тут маються певні специфічні особливості, але є й спільні з с.-г. тваринами проблеми.

Так, скажімо, акушерсько-гінекологічна патологія у собак також призводить до великих збитків, які можливо порівняти хіба що з інфекційними захворюваннями. Однак, якщо у відношенні заразних захворювань досягнуто суттєвих результатів (існують затверджені інструкції, вакцини, законодавство), то при багатьох акушерсько-гінекологічних патологіях ефективними є лише оперативні методи, результатом яких часто є втрата твариною здатності до відтворення потомства.

В основі ефективної роботи з відтворення лежать глибокі знання фізіології та патології розмноження, вміння встановити причину порушення плодовитості та зниження життєздатності приплоду, визначити шляхи їх ліквідування.

Собаки, відрізняючись особливостями будови статевих органів та фізіологією розмноження, потребує застосування в акушерській та гінекологічній практиці відповідних прийомів та методів діагностики, лікування, профілактиці захворювань, стимуляції статевої функції та інше.

Інформація по історичному розвитку фантомної вагітності у нас відсутня, але у наші часи, дана проблема перед спеціалістами ветеринарної медицини стоїть дуже гостро. Це пов`язано з тим, що у останній час утримання собак, особливо чистопорідних, стало дуже популярним як серед громадян нашої країни так і по всьому світі.

Проблема фантомної вагітності на даний момент є маловивченою. Недостатньо вивчено причини виникнення даного стану самок.

Лікування тварин з фантомною вагітністю є симптоматичним і направлене на профілактику ускладнень які можуть виникати під час перебігу захворювання. Є багато різних методів лікування цієї патології, вони направлені на різні ланки патогенетичного ланцюга, мають різні принципи дії, але жоден з них не забезпечує у достатній мірі ефективної ліквідації симптомів і не попереджує виникнення рецидивів.

У зв’язку з вищезазначеними фактами, вивчення даної проблеми є надзвичайно актуальним. У такому положенні є необхідною розробка нових, ефективних методів лікування і профілактики, а також є потреба у визначенні розповсюдження і сезонності такого стану серед домашніх тварин.2. Огляд літератури


2.1 Фантомна вагітність


Фантомна вагітність (pseudocyesis) у собак – це синдром, що полягає у фізичних і психічних змінах, наступаючих на 4-9 тиждень після тічки у інтактних (непов’язаних) або незапліднених сук.

Причиною є зниження рівня прогестерону в середині метеструсу (фаза після тічки). Воно викликає підвищення концентрації в крові пролактину у невагітних сук [20].

Необхідно звернути увагу на те що - фантомна вагітність у собак це саме синдром, а не хвороба. Фантомну вагітність називають "псевдовагітність". Як правило, ознаки фантомної вагітності у сук починають проявлятися через 5-8 тижнів після тічки. У деяких собак вони виражені дуже яскраво, у інших більш слабко. Деякі спеціалісти , вважають що у кожної суки після незаплідненого циклу в той чи іншій мірі наступає фантомна вагітність. Це пов’язано з тим, що період діеструсу у собак протікає рівно такий же час (60-70 діб), як і вагітність. Можна сказати що жовте тіло повноцінно функціонує всі 60-70 діб. До того ж, лютеїнова фаза у невагітних і у вагітних сук протікає абсолютно однаково. Якщо говорити простіше, то виходить, що в будь-якому випадку - пройшло запліднення у неї чи ні, була в’язка чи ні - організм виділяє повністю однакові гормони в тій же кількості. Через це багато спеціалістів вважають, що фантомна вагітність у собаки - це нормальний стан. Більше того, існує теорія, що псевдовагітність є спосіб збереження роду, який дозволяє самці годувати інших цуценят у зграї, навіть, коли запліднення не відбулося [21].2.2 Фізіологія статевого циклу


Для повноцінного розуміння процесів що проходять під час фантомної вагітності необхідно добре розуміти фізіологічні основи статевого розвитку тварин.


Случайные файлы

Файл
Reh.doc
15108.rtf
2002.doc
81060.rtf
109185.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.