Розробка комплексних програм реабілітації дітей (94967)

Посмотреть архив целиком

Міністерство науки і освіти України

Запорізький національний технічний університет

Інститут управління і праваДо захисту допущена

зав. каф. «Фізичної реабілітації та рекреації»« » __ 2010р.


Дипломна робота

на тему:

«Розробка комплексних програм реабілітації дітей»2010р.


Запорізький національний технічний університет


Факультет ___________________ Кафедра ____________________

Спеціальність ____________________________________

Затверджую:

Зав. кафедрою ____________

________________________

_____” ___________ 2010р.


Завдання

на дипломну роботу студентові

____________________________________________________

1. Тема роботи : ____________________________________________________

__________________________________________________________________

затверджена наказом по університету від “ ____” ________________ 201__ р.

2. Термін здачі студентом закінченої роботи_______________________

3. Вихідні дані до роботи____________________________________________

_____________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити) _____________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових

креслень)_____________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Консультанти з роботи із зазначенням розділів роботи, що їх стосуються


Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв


7. Дата видачі завдання________________________________

Керівник ___________________________________________________

Завдання прийняв до виконання________________________________


Календарний план

Пор.№

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка


1

Збір матеріалу літературного огляду2

Групування та аналіз зібраного матеріалу. Уточнення завдань літературного огляду.3

Виконання теоретичної частини роботи4

Виконання практичної частини роботи5

Написання та оформлення пояснювальної записки6

Перевірка роботи керівником, консультантами7

Попередній захист роботи8

Переплітання пояснювальної записки9

Захист роботи у ДЕК
Студент дипломник_______________________________________

Керівник роботи____________________________________


Реферат


ПЗ: 76с., 3 табл., 3 мал., 1 додаток, 53 джерела літератури.

Об’єкт дослідження: реабілітація дітей народжених шляхом кесарева розтину.

Суб’єкт дослідження діти народжені шляхом кесарева розтину.

Метою проведеного дослідження був експериментальний аналіз факторів, що впливають пологи шляхом кесарева розтину.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати доступні літературні джерела, присвячені народженню дитини шляхом кесарева розтину.

2. Дослідити стан та методологію визначення показників, що призводять до кесарева розтину.

3. Провести дослідження впливу факторів на відновлення здоров’я та фізичний розвиток дітей народжених шляхом кесарева розтину.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел по даній темі, експеримент, фізіологічні та медико-біологічні методи дослідження, методи математичної статистики.

Гіпотеза: проведене дослідження допоможе розробити програму реабілітації дітей народжених шляхом кесарева розтину.

Наукова новизна: у нашому дослідженні ми розглянули методологію відновлення фізичного розвитку дітей народжених шляхом кесарева розтину.

Практичне значення отриманих результатів складається в розробці науково обґрунтованого й доступного комплексу заходів по впровадженню програми реабілітації дітей народжених шляхом кесарева розтину в м. Запоріжжі.

Дитина, пологи, кесарів розтин, положення, гіпоксія, плід, матір, реабілітація, фізичний розвиток, відновлення, масаж, комплекс, вправи.


Зміст


Завдання

Реферат

Зміст

Перелік умовних позначень, та символів

Вступ

Розділ 1. Літературний огляд: теоретичні основи та досвід народження дітей шляхом кесарева розтину

1.1 Поняття кесарева розтину та статистичні дані щодо рівня розвитку в світі та в Україні

1.2 Прямі показання та наслідки кесарева розтину

1.3 Відносні показники до кесаревого розтину

Розділ 2. Завдання, методи й організація дослідження

2.1 Завдання дослідження

2.2. Методи дослідження

2.3 Організація дослідження

Розділ 3. Результати дослідження та їх обговорення

Висновки та рекомендації

Список використаної літератури

ДодаткиПерелік умовних позначень, та символів


ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я

ЗСЖ – здоровий спосіб життя

ФЗСЖ – формування здорового способу життя

ООН – організація об’єднаних націй

НДІ – науково дослідницька інспекція

ХНІЗ – хронічних неінфекційних захворювань

ХСК – хвороби системи кровообїгу

ЦНС – центральна нервова система

ЄС – Європейський союз

м. – місто

н.д. – нашої доби

р. – рік

т.д. – так далі


Вступ


Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що однією з характерних особливостей сучасного акушерства є значне зростання та розширення показів до кесаревого розтину. В Україні з 57,8 до 95,8 на 1000 пологів проводиться кесарів розтин, в США в 1 із 4-5 випадків пологів, і це складає до 1 млн. кесаревих розтинів за рік. В Росії за останні 10 років частота кесаревого розтину виросла в 3 рази. В цей же час в державах Західної Європи та США спостерігається різке зниження частоти кесаревого розтину з 20-27% в 90-ті роки до 11-18% в 2007-2008 роках. Так, зниження кесаревого розтину в першу чергу повязують з природнім розродженням жінок з рубцем на матці, понад 70% і це дало економічний ефект 1 млрд. доларів США в рік.

За даними одних авторів кесарів розтин не знижує материнської та перинатальної захворюваності та смертності. Тоді як інші зазначають, що при частоті кесаревого розтину 9% перинатальна смертність складає 15%, а при частоті 15-16% перинатальні втрати знижуються до 3-4,3%о , тобто більше, ніж в 3 рази. Але якщо частота кесаревого розтину перевищує 15%, то це не призводить до зниження перинатальних втрат, а якщо врахувати дефіцит матеріальних ресурсів, то кесарів розтин стає небезпечним для матері через тяжкі ускладнення. Материнська смертність при кесаревому розтині в 10-25 разів, а інфекційно-запальні ускладнення в 80 разів перевищують таку в порівнянні з природнім розродженням. Однією з причин розповсюдження госпітальної інфекції є масове інтраопераційне використання антибіотиків.

Профілактичні курси антибіотикотерапії сприяють появі антибіотикорезистентних штамів госпітальної мікрофлори. Це в свою чергу змінює динаміку мікробіоцинозу статевих шляхів породіллі, з появою загрози ендометриту, до появи відстрочених гнійних ускладнень. Виникає парадоксальна ситуація: в результаті зменшення частоти проведення антибіотикопрофілактики, зменшується частота гнійно-запальних ускладнень в післяопераційному періоді.

Успіх кесаревого розтину пов’язаний з дотриманням таких принципів: а) ретельний гемостаз; б) уникнення травматизації тканин операційної рани; в) мінімізація шовного матеріалу; г) скорочення часу операції; д) профілактика інфікування рани.


Случайные файлы

Файл
175023.rtf
140836.doc
3723-1.rtf
25083-1.rtf
15.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.