Розрахунок конкурентоспроможності серверів компанії "Квазар-Мікро" (83606)

Посмотреть архив целиком

Реферат


Об’єктом дослідження дипломної роботи є діяльність компанії «КВАЗАР-МІКРО».

Предметом дослідження є забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товару.

Метою даної дипломної роботи є розрахунок конкурентоспроможності серверів компанії «КВАЗА-МІКРО» та аналіз ефективності дій компанії, які направлені на забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товару.

В ході виконання дипломної роботи розглянуті теоретичні аспекти конкурентоспроможності, розглянута загальна схема оцінки конкурентоспроможності та порядок оцінки конкурентоспроможності продукції існуючими методами,

Після цього розглянуто практичне застосування розрахунків конкурентоспроможності для забезпечення конкурентоспроможності товару та проаналізовані результати розрахунків конкурентоспроможності серверів компанії «КВАЗАР-МІКРО» у порівнянні з серверами всесвітньо відомого бренду. Це дозволило визначити рівень конкурентоспроможності серверів компанії «КВАЗАР-МІКРО», основні напрямки подальшого вдосконалення системи забезпечення конкурентоспроможності, а також деякі недоліки, усунення яких дасть змогу компанії зміцнити свої позиції на ринку інформаційних технологій.


Реферат


Объектом исследования дипломной работы является деятельность компании «КВАЗАР-МИКРО».

Предметом исследования является обеспечение международной конкурентоспособности товара.

Целью дипломной работы является расчет конкурентоспособности серверов компании «КВАЗАР-МИКРО» и анализ эффективности действий компании, которые направлены на обеспечение международной конкурентоспособности товара.

В ходе выполнения дипломной работы рассмотрены теоретические аспекты конкурентоспособности, рассмотрена общая схема оценки конкурентоспособности и порядок оценки конкурентоспособности продукции существующими методами.

После этого рассмотрено практическое применение расчетов конкурентоспособности для обеспечения конкурентоспособности товара и проанализированы результаты расчетов конкурентоспособности серверов компании «КВАЗАР-МИКРО» в сравнении с серверами всемирно известного бренда. Это дало возможность определить уровень конкурентоспособности серверов компании «КВАЗАР-МИКРО», основные направления дальнейшего усовершенствования системы обеспечения конкурентоспособности, а также некоторые недостатки, устранения которых даст возможность компании укрепить свои позиции на рынке информационных технологий.The abstract


Object of diploma work research is activity of company "KVAZAR-MIKRO".

Subject of diploma work research is maintenance of the international competitiveness of the goods.

The purpose of degree work is calculations of competitiveness servers of company "KVAZAR-MIKRO" and the analysis of actions of the company which are directed on maintenance of the international competitiveness of the goods.

During performance of degree work theoretical aspects of competitiveness are examined, the general scheme of an estimation of competitiveness and an order of an estimation of competitiveness of production is examined by existing methods.

After that practical application of calculations of competitiveness for maintenance of competitiveness of the goods is examined and results of calculations of competitiveness of servers of company "KVAZAR-MIKRO " in comparison with servers of a world famous brand are analyzed. It has given the chance to define level of competitiveness of servers of company "KVAZAR-MIKRO", the basic directions of the further improvement of system of maintenance of competitiveness, and also some lacks which elimination will give the chance to the company to strengthen the positions in the market of information technologies.ВступРозвиток ринково-економічних відносин призвів до лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, зняттю багатьох бар'єрів проникнення імпортних товарів на внутрішній ринок України. Падіння промислового виробництва, важке фінансове становище підприємства, низький рівень платоспроможності населення стимулюють вітчизняного виробника переключатися на зовнішні ринки збуту. У результаті українські товари зіткнулися із жорсткою конкуренцією як усередині країни, так і на зарубіжних ринках, які найчастіше перенасичені аналогічною продукцією високої якості.

У цих умовах, забезпечення конкурентоспроможності продукції стає найважливішим плановим завданням підприємств, оскільки в цій комплексній категорії сполучаються й фокусуються основні технологічні, соціально-економічні й фінансові результати господарчої діяльності підприємства. Вирішення цієї проблеми припускає необхідність, у першу чергу, одержання об'єктивної оцінки рівня конкурентоспроможності відповідної продукції українського виробництва і її зарубіжних аналогів.

Теоретичні основи конкурентоспроможності продукції розглянуті в роботах Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, М.Портера, В.Благоєва, Г.Л. Багиєва, В.М.Тарасевича, X. Анн, Г.Л. Азоєва, А.П. Челенкова, Р.А. Фатхутдинова, А.Ю. Юданова, Т.Д. Масловой, С.Г.Божук, Л.Н.Ковалик, И.М.Лифица, В.В.Тіхоненко, Ю.І. Продіуса та інших маркетологів.

Метою даної дипломної роботи є розрахунок конкурентоспроможності серверів компанії «КВАЗА-МІКРО» та аналіз ефективності дій компанії, які направлені на забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товару.

У ході дослідження було поставлено наступні задачі:

  1. розглянути теоретичні аспекти конкурентоспроможності; 

  2. розглянути загальну схему оцінки конкурентоспроможності та порядок оцінки конкурентоспроможності продукції існуючими методами;

  3. розрахувати показники конкурентоспроможності серверів компанії «КВАЗАР-МІКРО»;

  4. проаналізувати розрахунки конкурентоспроможності та розробити пропозицій з удосконалення системи забезпечення конкурентоспроможності на підприємстві.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є діяльність компанії «КВАЗАР-МІКРО».

Предметом дослідження є забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товару.

Методи дослідження – метод логічної дедукції, аналіз техніко-економічних показників і статистичних даних, кількісний і якісний аналіз.

Інформаційним забезпеченням для виконання дипломної роботи були: науково-технічна література, інформація з періодичних видань, внутрішні дані компанії «КВАЗАР-МІКРО» та дані мережі Internet.

Практична значимість цієї дипломної роботи полягає в тому, що ґрунтуючись на аналізі техніко-економічних показників компанії «КВАЗАР-МІКРО» автор виявив рівень конкурентоспроможності продукції підприємства. Це дозволило визначити основні напрямки подальшого вдосконалення системи забезпечення конкурентоспроможності.1. Конкурентоспроможність на етапах життєвого циклу товару


1.1 Характеристика основних етапів життєвого циклу товару


При активному формуванні асортиментів товару досить корисним може стати досвід маркетингової діяльності по дослідженню життєвого циклу виробів [1].

Життєвий цикл товару - період, протягом якого товар купується на ринку. Ця концепція використовується для створення й збуту продукції, розробки стратегії маркетингу з моменту надходження товару на ринок до його зняття з ринку. Життєвий цикл товару може бути представлений як певна послідовність стадій існування його на ринку, що має часові рамки. Динаміка життя товару показує обсяг можливих (фактичних) продажів у кожний певний час існування попиту на нього. При всій розмаїтості життєвих циклів товарів можна виділити наступні основні фази (стадії) життєвого циклу як концепції товару: розробку, впровадження, зріст, попиту, зрілість (або стабілізацію) і спад. (Рисунок 1.1)

Впровадження – фаза появи нового товару на ринку (спочатку у вигляді пробних продажів). Ціль маркетингу – створити ринок нового товару. На цій стадії товар ще є новинкою. Щоб товар був визнаний і прийнятий споживачами в комерційному значенні й довів свої достоїнства в розумінні технічному, потрібне значний час і великі витрати коштів. При цьому обсяг реалізації малий і збільшується дуже повільно.

Якщо впровадження пройшло успішно, товар вступає у фазу росту. Зростання попиту – фаза визнання покупцем товару й швидкого збільшення попиту на нього. У цей період ціль маркетингу – розширити збут і сукупність модифікацій продукту. Зростає число й обсяг повторних і багаторазових покупок, репутація й популярність товару підвищуються в результаті обміну думками між покупцями. Часто конкуруючі фірми звертають увагу на цей потенційний ринок, починають пропонувати аналогічні або подібні товари й, проводячи власні рекламні заходи, тим самим прискорюють збільшення місткості ринку.

Зрілість (стабілізація) – фаза поступового задоволення попиту на даний товар. Головне завдання маркетингової діяльності в цих умовах – зберегти переважне положення товару на ринку як можна довше. Знижуються темпи росту попиту й стабілізуються обсяги продажів. У цій фазі стає необхідним збільшення витрат на маркетинг – рекламу, підвищення якості товару, поліпшення сервісу; можливе зниження цін для підтримки обсягів продажу. Прибутковість торгівлі може бути забезпечена в цій фазі тільки на основі зменшення виробничих витрат. Наприкінці цієї фази повинні прийматися тактичні й стратегічні рішення по продукту – його подальша модифікація або перехід на нову модель.

Нарешті товар вступає у фазу спаду. Спад – фаза різкого зниження обсягів продажів, а потім і прибутку. Для виграшу часу в здійсненні змін в асортиментній політиці фірма може підсилити маркетингові заходи (реклама, пакування, методи збуту й т.д.) або ж взагалі відмовитися від виробництва товару, що втратив популярність. Обсяг реалізації починає зменшуватися. Розглянутий товар завершує свій життєвий цикл. Він витісняється з ринку черговим поколінням нових і перспективних товарів.


Случайные файлы

Файл
144243.rtf
25464-1.rtf
28122.rtf
4596-1.rtf
733-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.