Еволюція концепцій маркетингу (82905)

Посмотреть архив целиком
Курсова робота

На тему Еволюція концепцій маркетингу
Федис Оксани ПавлівниЗміст


Вступ ___________________________________________________3

Розділ І. Маркетинг інтелектуальної власності як концепція управління. Еволюція концепції маркетингу __________________ 5

Розділ ІІ. Основні концепції управління маркетингом:

2.1. Концепція вдосконалювання виробництва та концепція удосконалення товару _____________________________________9

2.2. Концепція чистого маркетингу та інтенсифікації комерційних зусиль __________________________________________________15

2.3. Концепція соціально-етичного маркетингу та концепція міжнародного маркетингу _________________________________22

Розділ ІІІ. Ефективність управління маркетингом підприємства й шляхи її підвищення __________________________________ 31

Висновок _______________________________________________36

Список використаної літератури ____________________________39


Вступ


У сучасному світі маркетинг тільки ще починає розвиватися. Проведення стратегічної інвестиційної політики й стратегічного маркетингу утруднене через загальний нестійкий стан економіки, невизначеності політичної ситуації, не здійснення послідовної державної інвестиційної політики. У зв'язку із цим необхідно розробляти більше альтернативних варіантів стратегічних планів розвитку фірми, частіше коректувати цілі й стратегії залежно від нової ситуації. Але вже зараз більшість керівників розуміє, що успіх підприємства багато в чому залежить від ефективного керівництва, прийняття оптимальних рішень, вивчення ринку, добору кадрів. І все це повністю або частково входить у предметну область маркетингу.

У якості концепції управління (філософії бізнесу) маркетинг вимагає, щоб компанія розглядала споживання як «демократичний» процес, при якому споживачі мають право «голосувати» за потрібний їм продукт своїми грішми. Це визначає успіх компанії й дозволяє оптимально задовольнити потреби споживача. Тому ця тема актуальна й вимагає особливого вивчення й уваги.

Основна мета курсової роботи: вивчення маркетингу інтелектуальної власності, як концепції ринкового керування. Основні завдання:

  • Виявлення особливостей процесу еволюції концепції маркетингу інтелектуальної власності.

  • Визначення ролі інформаційної системи для підтримки прийняття управлінських рішень.

  • Характеристика організації структури керування маркетингом інтелектуальної власності.

Першим типом ринку, який сформувався у розвинутих країнах світу був так званий ринок продавця.

Ринок продавця – такий ринок, на якому продавці мають більше влади і де найактивнішими «діячами ринку» змушені бути покупці.

Поступово, у міру зростання пропозиції порівняно з попитом, сформувався інший тип ринку – ринок покупця.

Ринок покупця – це такий ринок, на якому більше влади мають покупці й найактивнішими “ діячами ринку ” змушені бути продавці.

Ринок покупця є впровадженням у практику провідної ідеї концепції маркетингу: надійною гарантією ринкового успіху підприємства є визначення незадоволених потреб та бажань певної групи споживачів і задоволення цих потреб ефективнішими ніжу конкурентів методами.

Сьогодні існує декілька десятків визначень маркетингу. Одним із засновників сучасної теорії маркетингу Філіп Котлер дає таке визначення:

Маркетинг – вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб через обмін.

Американська асоціація маркетингу (АМА) трактує його так:

Маркетинг – процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення просування та реалізації ідей, товарів і послуг через обмін, який задовольняє цілі окремих організацій.

Існує також таке визначення:

Маркетинг – діяльність спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів.

Маркетинг це водночас і філософія бізнесу, і активний процес. Як філософія бізнесу ця наука пропонує систему мислення та ідеологічну основу підприємницької діяльності. Як активний процес маркетинг вирішує низьку завдань, що виникають при функціонуванні підприємства в ринкових умовах і розглядаються як основа для досягнення цілей підприємства.


Розділ І. Маркетинг як концепція управління. Еволюція концепції маркетингу


У загальному значенні концепція часто розуміється як система поглядів, спосіб представлення тих або інших явищ у процесі організації й здійснення якої-небудь діяльності. Нерідко концепція розглядається як система основних ідей, загальний задум, ідеологія організації діяльності підприємства або окремого підприємця, інтегрована цільова філософія господарювання, склад мислення підприємця, спрямованість його дій. У цьому контексті концепція маркетингу являє собою науково обґрунтований задум (проект) організації діяльності взагалі й/або маркетингової діяльності зокрема, який ґрунтується на конкретній керівній ідеї, ефективній стратегії, необхідному оперативному інструментарії здійснення підприємництва з метою досягнення результатів, обумовлених стратегічним планом підприємства.

Концепція маркетингу повинна розроблятися на основі стратегічного аналізу планованої або здійснюваної діяльності підприємства. Розробка концепції маркетингу звичайно включає наступні етапи:

- здійснення стратегічного аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища;

- визначення цілей підприємства й цілей маркетингової діяльності;

- обґрунтування маркетингової стратегії;

- вибір інструментарію маркетингової діяльності з метою досягнення запланованих результатів.

Залежно від рівня розвиненості проведення й попиту на запропоновані товари концепція маркетингу перетерплювала еволюційний розвиток.

Зміни концепції маркетингу в основному визначалися й визначаються станом і взаємодією в ринковому просторі таких суб'єктів, як виробник (продавець), споживач (покупець) і держава (влади).[2]

Світова наука й практика в області маркетингу й підприємництва обґрунтували й рекомендують виділяти наступні концепції в еволюції маркетингу: виробничу, товарну, збутову, традиційного маркетингу, соціально-етичного маркетингу й маркетингу взаємодії.

Запропонована класифікація концепції маркетингу не може розглядатися як правило, норма або стандарт для кожної країни. Еволюція маркетингу в кожній окремій країні залежно від рівня розвитку ринкових відносин має певні специфіку й особливості. Однак світовий досвід становлення маркетингу й розвитку ринкових відносин є корисним, тому що може використовуватися як орієнтир при формуванні ринкових відносин і організації підприємницької діяльності в конкретній країні. Крім того, стає відомою загальна тенденція розвитку маркетингу — перенесення уваги із проведення товару на споживача, його потреби й потреби [3].

Таблиця 1 :

Еволюція концепції маркетингу


Роки

Концепція

Провідна ідея

Основний інструментарій

Головна мета

1860-1920

Виробнича

Проваджу те, що можу

Собівартість, продуктивність

Удосконалювання проведення, ріст продажів, максимізація прибутку

1920-1930

Товарна

Проведення якісних товарів

Товарна політика

Удосконалювання споживчих властивостей товару

1930-1950

Збутова

Розвиток збутової мережі, каналів збуту

Збутова політика

Інтенсифікація збуту товарів за рахунок маркетингових зусиль по просуванню й продажу товарів

1960-1980

Традиційного маркетингу

Проваджу те, що потрібно споживачеві

Комплекс маркетингу, дослідження споживача

Задоволення потреб цільових ринків

1980-1995

Соціально-етичного маркетингу

Проваджу те, що потрібно споживачеві, з урахуванням вимог суспільства

Комплекс маркетингу, дослідження соціальних і екологічних наслідків від проведення й споживання вироблених товарів і послуг

Задоволення потреб цільових ринків за умови заощадження людських, матеріальних, енергетичних і інших ресурсів, охорони навколишнього середовища

З 1995 р. по теперішній час

Маркетингу взаємодії

Проваджу те, що задовольняє споживачів і партнерів по бізнесу

Методи координації, інтеграції й мережного аналізу, комплекс маркетингу

Задоволення потреб споживачів, інтересів партнерів і держави в процесі їх комерційної й некомерційної взаємодії


Роль маркетингу в ринковій економіці з погляду макроекономіки дає змогу формувати потреби кінцевих споживачів, сприяє ефективнішому використанню ресурсів економіки завдяки прискоренню товарообігу та зменшенню товарних запасів, наявності маркетингової інформації про розміщення ресурсів.

З погляду мікроекономіки маркетинг створює умови, які сприяють пристосуванню підприємництв до вимог ринку. Щоб визначити роль маркетингу на підприємстві, можна провести аналогію з будовою людського тіла.


Случайные файлы

Файл
21418-1.rtf
73565-1.rtf
18008-1.rtf
66484.rtf
73601.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.