Класний електронний журнал (47359)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Фізичний факультет

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

7.091501 комп’ютерні системи та мережі
КЛАСНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ

Дипломна робота


Завідуючий кафедрою

доктор фіз.-мат. наук, професор

С. В. Мельничук

Керівник асистент кафедри КСМ

Ю.Ю.Чалапчій

Виконав студент 5-го курсу 507 групи С. О. Зінов2010


АНОТАЦІЯ


Програма "Класний електронний журнал" призначена для ведення обліку відвідування, атестації учнів Хотинської гімназії, а також для виведення рейтингових оцінок по різних предметах, який використовується в якості заміни стандартних журналів у школах та гімназіях із своїм інтерфейсом.

Класний електронний журнал генерує потрібні звіти, надає швидкий доступ до потрібної інформації. Розробляється програмна документація даної системи та документація щодо апаратно-програмного забезпечення, необхідного для функціонування системи.

Програмний продукт реалізований за допомогою інструментальних засобів візуальної об’єктно-орієнтованої мови програмування високого рівня Delphi 6.0.

Проект офіційно впроваджений в Хотинській гімназії з 12.06.2010 року для ведення обліку навчального процесу.

Дипломна робота включає в себе 51 сторінку пояснювальної записки, ілюстрації, додаток та 4 плакати.SUMMARY


Program "School register" intended for support of visit consideration, attestations of students of the Hotin high school, and also for destroying rating estimations on the different objects, which is used in quality replacements of standard magazines at schools and high schools with its interface.

The class electronic magazine generates necessary reports, gives the fast access to the necessary information. A program document of the given system and document is developed concerning software, necessity for functioning the system.

A software product was realized by means instrumental facilities of visual object-oriented language of programing the high level Delphi 6.0.

Project officially inculcated in the Hotin high school from the 12.06.2010 year for support of consideration of educational process.

The diploma work includes 51 pages of printing text, illustrations and 4 placards.ЗМІСТ


ВСТУП

1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1.1 Мета розробки

1.2 Вимоги до функціональних характеристик

1.3 Вимоги до середовища експлуатації

2. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

2.1 Основні засади контрольно - аналітичної діяльності

2.2 В чому ж полягає обрана система

3. ПРОЕКТНО-ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

3.1 Вибір інструментальних засобів розробки програми

3.2 Огляд середовища програмування DELPHI

3.3 Основні компоненти Delphi

4. ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ

4.1 Опис програми

4.1.1 Опис файлів баз даних

4.1.2 Опис діаграми стану програми

4.1.3 Опис відношення модулів

4.2 Техніко-економічні показники

4.3 Виклик та завантаження

5. ОПИС РОБОТИ З КЛАСНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ЖУРНАЛОМ

5.1 Головна форма електронного журналу

5.2 Журнал успішності

5.3 Атестації

6. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК

7. ОХОРОНА ПРАЦІ

7.1 Загальні положення

7.2 Особливості праці користувачів ЕОМ

7.3 Експлуатація пристроїв друку

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРАВСТУП


Сьогодні темп розвитку суспільства надзвичайно високий. Щоб встигати за змінами, людина повинна переробляти величезні масиви інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі. Тому інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства завтрашнього дня.

У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності. Нові завдання, пов’язані з розробкою педагогічної стратегії в умовах комп’ютеризації та інформатизації всміх боків життя суспільства.

Істотні зміни в інформаційному середовищі проживання людини призвели до зниження ефективності традиційних підходів до навчання. Ці зміни пов’язані з упровадженням комп’ютерної техніки в різні сфери діяльності людини, що спричинює структурні зміни цієї діяльності. Можливості комп’ютера в навчанні перекривають традиційну сферу в основному алгоритмічної діяльності учня, яка була дотепер базою формування культури освіти покоління, що підростає.

Нині, важливого значення набувають проблеми інтенсифікації й оптимізації навчально-виховного процесу, активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчого мислення учнів.

Нові інформаційні технології навчання (НІТН) та контролю знань значною мірою сприяють розв’язуванню цих та інших завдань, які постають перед системою освіти.

НІТН – нова методологія і технологія навчально-виховного процесу з використанням найновіших електронних засобів навчання. НІТН – системний метод навчання на базі ЕОМ, а у вузькотехнічному розумінні – це використання у навчанні різноманітних, включаючи електронні, передусім комп’ютерних засобів навчання. Комп’ютер може виконувати різноманітні функції:

 • контролюючих машин;

 • навчальних тренажерів;

 • моделювальних стендів;

 • інформаційно-довідкових систем;

 • ігрових навчальних середовищ;

 • електронних конструкторів;

 • експертних систем і т.д.

НІТН підтримують продуктивну діяльність учнів, сприяють індифідуалізації і диференціації процесу навчання, реалізації дільнісного підходу, раціоналізують працю вчителя.

Запровадження НІТН не повинно бути самоціллю. Воно має бути педагогічно виправданим, розглядатись передусім з погляду педагогічних переваг, які воно може забезпечити порівняно з традиційною методикою навчання.1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ


Назва: "Класний електронний журнал".

Призначення: Ведення обліку відвідування занять учнями Хотинської гімназії, атестація учнів, виведення рейтингових оцінок, генерування потрібних звітів, швидкий доступ до потрібної інформації.

Область використання: середньо-освітні заклади, школи, гімназії.


  1. Мета розробки


Створення класного електронного журналу для Хотинської гімназії, який повинен автоматизовати роботу вчителів, а також забезпечити швидкий доступ до потрібної інформації і на основі її згенерувати потрібний звіт затверджений дирекцією Хотинської гімназії.


  1. Вимоги до функціональних характеристик


 • Класний електронний журнал повинен працювати під управлінням операційних систем типу Windows 9.x/NT/XP.

 • Авторизація учителя у класному електронному журналі повинна надавати доступ тільки до предметів, які він читає.

 • Програма повинна забезпечити ведення обліку відвідування занять учнями гімназії.

 • Електронний журнал повинен виводити рейтингові оцінки для того, щоб можна було б проводити поточний аналіз успішності учнів в будь-який момент.


1.3 Вимоги до середовища експлуатації


Вимоги до обладнання, яке буде використовуватися для роботи "Класного електронного журналу" визначаються програмними засобами, що використовуються програмою. Рекомендовані технічні параметри для такої робочої станції наведені нижче.

- Процесор Intel Pentium II 366 Mhz.

- Об’єм ОЗП – 128 МБ.

- 20 МБ вільного простору на жорсткому диску.

- Графічна система, що дозволяє забезпечити роздільну здатність 800x600 пікселів.

Нижче наведені вимоги до системного програмного забезпечення клієнта та сервера ":

- Операційна система Windows 95 і вище.

- Встановлений BDE Administrator.2. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД


2.1 Основні засади контрольно - аналітичної діяльності


У системі освіти України відбуваються зміни, зумовлені процесами соціального, економічного та політичного характеру. Змінюються пріорітети в освіті та системі упрівління, структура та зміст, апробуються новітні технології.

Одним із важливих показників, що впливають на ефективність функціонування системи загальної середньої освіти, є якість навчальних досягнень учнів. Інтерес до проблем, пов’язаних з оцінюванням якості освіти, зумовлений:

 1. розробкою Державного стандарту кожної освітньої галузі, що передбачає визначення рівня та якості підготовки учнів відповідно до обов’язкових єдиних вимог цього стандарту;

 2. появою багатьох навчальних закладів нового типу і різних форм власності, що потребує введення процедури стандартизації якості освіти учнів цих закладів;

 3. залучення українських спеціалістів до міжнародного ринку праці, що вимагає визначення відповідності рівня освіченості випусників українських навчальних закладів рівню міжнародних стандартів у галузі освіти.

Проблеми забеспечення якості освіти завжди залишалися на першому плані громадянської уваги, адже навчання – це той компонент нашого життя, без якого неможливо уявити гармонійний розвиток людства.

Важливою умовою та ефективним засобом удосконалення навчально-виховного процесу є модифікація систем управління навчальним закладом, в процесі якого виконуються:

координаційно-інформаційна,

аналітико-узагальнювальна,

контрольно-коригувальна функції.

Система управління навчально-виховним процесом в Хотинській гімназії передбачає взаємозв’язок цих функцій.

Кожний керівник має свій стиль управління, який зумовлюється індивідуальним баченням проблеми, досвіду, особливостями навчального закладу. Але всі мають на меті ефективно управляти навчальним закладом.


Случайные файлы

Файл
166262.rtf
19788-1.rtf
42344.rtf
98152.doc
92696.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.