Використання діаграм при обробці табличної інформації (46990)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУБЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙКВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

НА ТЕМУ:

Використання діаграм при обробці табличної інформації


Виконала: учениця групи № 16

Усяєва Катерина Володимирівна

Перевірив викладач:

Паливода Тетяна Ігорівна

Майстер в/н: Фарисей Андрій Анатолійович
Лубни 2007


Зміст


Вступ

Призначення програмного забезпечення

Висвітлення тем

Приклади застосування

Висновки

Список використаної літератури


Вступ


Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки і її різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства.

Сучасний стан розвитку суспільства характеризується різким зростанням інформаційних потоків не тільки в засобах масової інформації, але й у сфері виробництва, науки, культури.

Комп’ютер та Інтернет було визнано одним з найбільш значних досягнень людства у ХХ ст. За цими двома термінами інформатики стоїть фантастичний здобуток сучасної науки, технології та бізнесу, який не лише докорінно реорганізував структуру основних сфер діяльності людини, а й змінив її світогляд та спосіб життя. Те, що недавно вважалось фантастикою, тепер, завдяки науково-технічному прогресу, особливо прогресу в області комп’ютерних технологій, стало реальністю.

Комп’ютерні технології застосовують у видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах, у банківській справі, у податкових інспекціях.

Проникають комп’ютери і у сферу управління, починаючи від державного рівня і закінчуючи рівнем міста, села. Тепер практично неможливо уявити собі сучасний офіс без повсякденного і широкого застосування комп’ютерних технологій. Комп’ютер став неодмінним атрибутом робочого місця працівників багатьох спеціальностей.

В цих умовах продовжує зростати попит на комп’ютерних спеціалістів, особливо на молодих спеціалістів високої кваліфікації. Великою популярністю користуються спеціалісти з комп’ютерної верстки, комп’ютерні художники і дизайнери, спеціалісти з комп’ютерних мереж. Як сказав Конфуцій: „Одна картинка варта тисячі слів”.

Враховуючи важливе значення інформатизації, у школах, у закладах професійно-технічної освіти, вузах до навчальних програм було введено курс інформатики. Даний курс має свої особливості порівняно з іншими дисциплінами. Це зумовлено надзвичайно швидкими темпами розвитку комп’ютерної техніки. Моделі комп’ютерів, які ще вчора вважалися останнім досягненням техніки, сьогодні стають морально застарілими.

Зважаючи на цю обставину, автори намагалися висвітлювати принципові моменти, основні тенденції розвитку інформаційної техніки, показавши перспективи розвитку. За допомогою комп’ютерів здійснюється переклад різними мовами, керування пристроями, складними виробничими процесами і технологіями, контролюється склад і якість різних виробів. На сьогоднішній день складні розрахунки і обчислення здійснюються на комп’ютері.

У результаті вивчення дисциплін, проходження виробничого навчання учні повинні наповнити курс конкретним змістом. Особливо це стосується програмних продуктів, які вже зарекомендували себе і широко застосовуються у повсякденній практиці.Призначення програмного забезпечення


Як вже зазначалося, одним з основних принципів побудови комп’ютерів є принцип програмного керування, який означає, що комп’ютер розв’язує задачу в автономному режимі під керуванням програми, тобто послідовності команд, яку склали заздалегідь і записали у пам’ять комп’ютера. Комплекс програм, призначений для забезпечення роботи комп’ютера називається програмним забезпеченням комп’ютера.

Табличний процесор Excel дає змогу подавати табличні дані в більш наочній та зручній для сприйняття формі. Таку форму використовують для функціональної залежності однієї величини від іншої або для порівняння двох і більше величин, а також з метою виявлення тенденцій змін якого-небудь параметра в часі.

Інформація, записана за допомогою діаграм і графіків, має більшу наочність і зручна для сприйняття. Діаграмами і графіками зручно ілюструвати функціональну залежність однієї величини від іншої, виявити тенденції зміни певного параметра в часі, порівнювати характеристики різних величин і вплив певних чинників на протікання певних процесів.

Можливості табличного процесора були б неповними, якби вони обмежувалися здатністю швидко виконувати певні обсяги обчислень. У багатьох випадках подання даних у вигляді діаграм або графіків дає змогу ефективніше аналізувати підготовлені таблиці та проведені розрахунки.

За допомогою Excel можна будувати 14 стандартних типів діаграм, кожна з яких має ще кілька різновидів. Будь-який тип діаграми відображає залежність однієї чи кількох величин від іншої.

Для підготовки діаграм необхідно мати хоча б одну послідовність даних певного типу. Більшість діаграм мають дві осі – горизонтальну Х та вертикальну Y.

Створення будь-яких типів діаграм розпочинається з виділення діапазону даних, що підлягають відображенню та програми „Майстер діаграм”, яка практично повністю автоматизує цей процес, залишаючи за користувачем тільки введення даних і прийняття елементарних рішень. Початковий діапазон даних можна виділяти пізніше. Його попереднє виділення пояснюється тільки прагненням здобути зразок діаграми вже після вибору її типу та вигляду.

При правильному призначенні початкового діапазону Майстер діаграм здатний сформувати її практично за перший крок його роботи. При цьому багато параметрів призначаються ним за замовчуванням.


Висвітлення тем


Складний процес побудови діаграм в Excel автоматизується за допомогою спеціальної програми – Майстра діаграм.

Для побудови діаграми на активному листі слід натиснути кнопку Майстра діаграм на панелі інструментів Стандартная. Курсор при цьому перетворюється в мініатюрну діаграму. Натиснувши ліву кнопку миші, слід тягнути курсор доти, доки рамка під діаграму не набере потрібного вигляду. При відпусканні кнопки миші з’явиться діалогове вікно Майстра діаграм:Майстер діаграм створює діаграму за 4 етапи, причому на кожному етапі вищезазначене діалогове вікно має різний вигляд.

Для створення діаграми на новому листі слід виконати команду Вставка /Диаграмма/ На новом листе. В книзі створюється новий лист діаграм з іменем Диаграмма…, у верхньому рядку якого виводиться панель інструментів Диаграмма, в якій є кнопка Мастерд диаграмм. При натискуванні цієї кнопки на екран виводиться вікно діалогу Мастер диаграмм. Для кожного кроку виводиться своє діалогове вікно, в якому задаються параметри побудови діаграми.Діалогове вікно, що виводиться на екран на цьому етапі, має дві вкладки: Стандартні та Нестандартні типи діаграм.

До стандартних діаграм належать: гістограма та графік, а також гістограми від лінійчатої до пірамідальної. Нестандартні діаграми є різновидом стандартних і відрізняються від них передусім колірною гамою.

На вкладці Стандартна у списку Тип користувачеві запропоновано вибрати один з таких типів. Вибравши тип та вигляд діаграми, користувач може переглянути її зразок та оцінити його. Для цього потрібно ініціювати параметр „Просмотр результата”. Зразок нестандартної діаграми відображається у вікні відразу ж після вибору її типу.

Наприклад виберемо тип Гістограма на вкладці Стандартные і вигляд, що відображає розвиток процесу в часі або за категоріями:Для переходу до наступного кроку натискають кнопку Далее.

На вкладці Вид праворуч приведений зовнішній вигляд різновидів діаграм даного типу, який можна вибрати, клацнувши на ньому мишею. Натиснення кнопки Далее здійснює перехід до наступного етапу побудови – вибору рядка і діапазону даних електронної таблиці, що будуть відображені на діаграмі. При цьому відкривається діалогове вікно „Мастер диаграмм: Источник данных диаграмм” із двома вкладками „Диапазон данных” і „Ряд”.

За замовчуванням на вкладці Диапазон данных відображається виділений блок і придатне за змістом, з точки зору Excel, розташування даних.

Вкладка „Диапазон данных” забезпечує:

  • введення або зміну діапазону даних, необхідних для побудови діаграми;

  • вибір способу формування рядів діаграм за рядками або стовпцями виділеного діапазону;

  • відображення сформованого зразка, перехід до чергового кроку або повернення до першого.

Діапазон даних, який може включати заголовки стовпців і рядків вводиться у поле „Диапазон” вручну або вибором його початкової та кінцевої комірок у самій таблиці:


Мастер диаграмм: источник данных диаграммы ? Х

Диапазон данных РядЯкщо діалогове вікно закриває таблицю, то його потрібно стиснути до розмірів поля „Диапазон”, клацнувши лівою кнопкою миші на кнопці мінімалізації з червоною стрілкою. Адреси комірок діапазону – абсолютні (з ознакою $), що включає зміну при будь-якому переміщенні діаграми в межах робочого листа.

Розглянемо типову структуру діаграми на прикладі найпростішої діаграми, де відображено щомісячні платежі за трьома кредитами у першому кварталі поточного року. Гістограма має вигляд стовпцевої діаграми, що містить загальний заголовок, осі Х та Y, а також легенду з мітками. За бажанням користувача легенда може розміщуватись праворуч, ліворуч, зверху, у правому кутку, або знизу діаграми.

У гістограмі число стовпців у групах визначається кількістю змінних. Стовпці груп, що відповідають одній змінній, штрихуються однаково; їхня висота пропорційна значенню змінних. Кількість груп стовпців дорівнює числу значень змінних.

Категоріями гістограм є різні часові періоди. Тому Майстер діаграм за замовчуванням використовує заголовки стовпців як мітки осі Х, а заголовки рядків – для ідентифікації змінних.Режим формування рядів діаграм за рядами, коли ряди відображають щомісячні платежі за конкретним кредитом, реалізує залежність вигляду Кредит = & (Місяць). При цьому змінними є різні кредити, а категоріями – місяці кварталу (рисунок далі).


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.