Особливості кооперативного використання мови персонажами казки Л. Керролла "Alice in Wonderland" (43246)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Житомирський державний університет Івана Франка

Навчально-науковий інститут іноземної філології

кафедра міжкультурної комунікації

ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"

на тему:

ОСОБЛИВОСТІ КООПЕРАТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПЕРСОНАЖАМИ КАЗКИ Л. КЕРРОЛЛА

"ALICE IN WONDERLAND"Виконавець:

студентка VI курсу, 62 групи

спеціальності

6.010100 Педагогіка і

методика середньої освіти.

Мова і література: (англійська)

денна форма навчання

Тарасюк Олена Анатоліївна

Науковий керівник: кандидат філологічних наук,

доцент кафедри міжкультурної комунікації

Рудик Ірина МиколаївнаЖитомир 2010


Зміст


Вступ

Розділ І. Порушення принципів мовного співробітництва

1.1 Теорія імплікатур П.Г. Грайса. Основні максими розмови

1.2 Порушення постулатів П.Г. Грайса

Висновки до розділу І

Розділ ІІ. Категорія комічного та стилістичні засоби його реалізації

2.1 Визначення комічного

2.2 Алогізм як стилістичний прийом

2.3 Нонсенс

2.4 Гра слів. Каламбур

2.5 Іронія

2.6 Допоміжні засоби утворення комічного ефекту

Висновки до розділу ІІ

Розділ ІІІ. Порушення принципів кооперації на матеріалі казки Л. Керролла "Alice in Wonderland"

3.1 Утворення алогізмів внаслідок порушення принципів кооперації

3.2 Cтворення ситуацій нонсенсу внаслідок порушення принципів кооперації

3.3 Гра слів та каламбур як результат порушення принципів кооперації

3.4 Утворення іронії

Висновки до розділу ІІІ

Загальні висновки

Список використаної літератури


Вступ


Успішність мовної взаємодії залежить від правильно підібраної комунікаційної стратегії. Для лінгвістичної прагматики вивчення умов співвідношення світу речей зі світом слів має велике значення, адже кожен мовець зацікавлений в максимально точному словесному описі світу речей і правильному розкритті сенсу слів співбесідника. Для гармонізації процесу спілкування важливо, щоб співрозмовники чітко усвідомлювали, якою має бути спільно прийнята мета обміну думками. Комунікативна поведінка обох сторін в процесі мовленнєвого акту базується на певних критеріях та принципах, а саме - на критеріях істинності й щирості, та на принципах кооперації П.Г. Грайса. Постулати П.Г. Грайса регулюють порядок спільного оперування інформацією.

Особливістю казки Л. Керролла "Alice in Wonderland" є надзвичайно велика художня цінність даного твору, яка проявляється в багатстві стилістичних засобів та прийомів і неоднозначно сприймається читачами через глибинну структуру самого тексту. Вивчення процесів порушення усталених принципів мовного співробітництва на матеріалі окремо взятого художнього твору та специфічних стилістичних засобів, які сприяють створенню комічного ефекту, сприяє оптимізації способів взаєморозуміння та відпрацюванні адекватної стратегії сприйняття тексту.

Одним із основних напрямків представленого дослідження є комплексний аналіз художнього тексту, який включає в себе як причини порушення тієї чи іншої конверсаційної максими в кожному окремому випадку, так і механізм утворення комічного ефекту за допомогою авторських стилістичних прийомів.

Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених дослідженню цієї казки зокрема, й інтересу до вивчення постулатів П.Г. Грайса, практично відсутні дослідження, присвячені порушенню принципів мовного співробітництва на ілюстративному матеріалі казки "Alice in Wonderland". Цей твір, безсумнівно, представляє значний інтерес з точки зору прагматики взагалі й теорії імплікатур зокрема, оскільки усі нестандартні діалоги і ситуації в тексті містять власну приховану мотивацію, і щоб оцінити гумор книжки, слід вдатися до суто лінгвістичного аналізу жартів та ситуацій комунікації. В даній роботі ми аналізуємо випадки порушення максим кооперації персонажами твору.

Про порушення принципів мовного співробітництва йде багато дискусій, результати яких фіксуються в численних статтях та наукових роботах. В нашому дослідженні ми посилаємося на роботи як зарубіжних, так і вітчизняних вчених: С. Левінсона, П.Г. Грайса, В.Я. Проппа, Дж. Колонезе, К.В. Вороніної, І.А. Котюрової та ін.

Предметом дослідження є текст казки Л. Кeрролла "Alice in Wonderland".

Об’єктом магістерського дослідження є способи реалізації порушення принципів мовного співробітництва.

Гіпотеза: стилістичні прийоми є результатом послідовного порушення постулатів мовного співробітництва П.Г. Грайса.

Мета дослідження полягає у виявленні характерних закономірностей реалізації порушень постулатів мовного співробітництва та виділенні низки стилістичних прийомів, які є результатом цього порушення і спричиняють певний естетичний ефект (комічний); проведенні комплексного лінгвостилістичного аналізу обраних комунікативних ситуацій.

Обрану мету реалізують наступні завдання дослідження:

  1. Вивчити порушення конверсаційних максим П.Г. Грайса і розкрити механізм цих порушень.

  2. Виявити закономірності між порушенням постулатів успішної комунікації і появою стилістичних засобів.

  3. Дослідити зв'язок між порушенням максим П.Г. Грайса і утворенням комічного ефекту.

Актуальність даної роботи обумовлена використанням для аналізу принципів мовного співробітництва теорії імплікатур П.Г. Грайса.

Наукова новизна полягає в застосуванні теорії імплікатур П.Г. Грайса до стилістичного аналізу художнього твору.

Теоретичне значення роботи полягає у розробці процедури лінгвостилістичного аналізу на основі порушень принципів мовного співробітництва.

Практичне значення роботи полягає в можливості використання результатів матеріалу дослідження в курсах, пов’язаних з вивченням лінгвостилістики та під час написання курсових і дипломних робіт.

Матеріалом дослідження є казка Л. Керролла "Alice in Wonderland".

Методи дослідження обумовлені різноманіттям проблем, які підлягали аналізу, і включають в себе гіпотетико-дедуктивний метод, описово-логічний та літературознавчий компоненти аналізу.

Структура та обсяг магістерської роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. В першому розділі розглядаються теоретичні основи порушення принципів мовного співробітництва, детально розглядаються сутність та принципи недотримання кожного з чотирьох постулатів успішної комунікації. Другий розділ присвячено низці стилістичних прийомів, які використовуються автором для досягнення комічного ефекту. В третьому розділі досліджуються та аналізуються стилістичні засоби, які є результатом порушення максим на матеріалі казки "Alice in Wonderland".

Для апробації роботи було подано тези під назвою "Порушення принципів мовного співробітництва" для участі у Міжнародній студентській конференції та підготовлено доповідь на цю ж тему для участі у науковій конференції на базі ННІ іноземної філології.


Розділ І. Порушення принципів мовного співробітництва


1.1 Теорія імплікатур П.Г. Грайса. Основні максими розмови


За С. Левінсоном, теорія імплікатур вивчається зовсім не довго, порівняно з іншими темами в лінгвістиці. Ключові ідеї теорії були озвучені Полом Гербертом Грайсом на лекціях у Гарварді в 1967 і досі опубліковані лише частково (Грайс, 1975, 1978) [43, p.100]. Вченим було висунуто відносно короткі тези, в яких містилися лише натяки на те, яким чином має просуватися майбутня робота у даному напрямку.

Перед розглядом власне теорії імплікатур слід відмітити, що з іменем цього вченого пов’язана ще одна теорія, а саме теорія смислу (theory of meaning) [41, p.41-58]. Між двома теоріями існує важливий зв’язок. Якщо теорія смислу Грайса побудована як теорія комунікації, то вона має важливі наслідки, в тому сенсі що пояснює, як протікає комунікація за відсутності будь-яких загальноприйнятих засобів для вираження повідомлення. Очевидно, сприйнявши чиєсь мовлення, ми в змозі розрізнити певний підтекст; але не всі ці умовиводи будуть комунікативними за Грайсом, оскільки вони не завжди вкладаються у висловлення для того, щоб їх розпізнали. Той тип особливих умовиводів, який називається імплікатурою, завжди створюється саме з цією метою - щоб його розпізнали: а теорія імплікатур розкриває спрощену схему того, як такі умовиводи можуть передаватися.

Наступна теорія Грайса, в якій детальніше розглядається поняття імплікатур, - це перш за все теорія про те, як люди використовують мову. Грайс стверджує, що існує низка намірів, які керують перебігом розмови. Вони випливають з основних раціональних суджень і формулюються у вигляді принципів для ефективнішого і ефектнішого використання мови для підтримки співробітництва. За С. Левінсоном, Грайс виділив чотири основні конверсаційні максими розмови [43, p.101], або загальні принципи, які забезпечують ефективність мовного співробітництва і в сукупності виражають загальний принцип кооперації.

Ці принципи наведено нижче:

Принцип співробітництва:

  • зроби необхідний внесок на відповідній стадії розмови, відповідно до цілі і напряму розмови.

Максима якості:

  • намагайся, щоб твій внесок був правдивим, а саме:

  • не кажи те, що вважаєш за неправду;

  • не кажи те, на що не маєш адекватних доказів.

Максима кількості:

  • зроби свій внесок до розмови настільки інформативним, настільки це потрібно;

  • не перевантажуй своє мовлення зайвою інформацією.


Случайные файлы

Файл
94202.rtf
121659.rtf
21101-1.rtf
90043.rtf
17314-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.