Особливості розвитку англійської мови в Індії (41933)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут філології та суспільствознавства

Факультет іноземної філології

Кафедра англійської мовиДИПЛОМНА РОБОТА

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ІНДІЇ


ГАЛКІНА ІННА ЮРІЇВНА

Науковий керівник Бріт Надія МихайлівнаУмань-2009ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Англійська мова в мультилінгвальному світі

1.2. Історія розвитку англійської мови в Індії (ІЕ)

1.3 Сучасна лінгвістична ситуація в Індії

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ІНДІЇ (ІЕ)

2.1 Особливості лексичного складу ІЕ

2.2 Граматичні особливості ІЕ

2.3 Особливості використання індійцями англійської мови в США

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВСТУП


Мова - складне суспільне явище, котре існує в людському суспільстві, реальній, повсякденній практичній діяльності людей, які належать до різних територій, а також до різноманітних соціальних і професійних прошарків суспільства і тому характеризується в рамках цієї спільноти певною варіативністю.

На фоні зростаючої міжкультурної взаємодії і розширення міжнародних контактів в різних сферах людської діяльності виникає все більша необхідність всебічного вивчення мовного варіювання.

Англійська мова - багатогранна і поліфункціональна, вона завжди привертала увагу багатьох лінгвістів. Постійні зміни та розвиток англомовної картини світу стали джерелом актуальних та важливих досліджень у сучасному мовознавстві.

Глобалізація на мовному рівні принесла зміни в поширення та взаємовідносини національних мов. АМ швидкими темпами завойовує світ. В мультилінгвальному просторі вона виконує не тільки функції засобу міжнародного спілкування, мови-посередника й мови зв’язку, а й роль мови глобального спілкування.

Масштабне зростання авторитету англійської мови спричиняє не тільки позитивні, а й негативні наслідки, які пов’язані з поступовим зникненням деяких мов.

Англійська мова в Індії, як трансплантована мова, є виділеною, але не функціональною цілісністю. Вона не формує загальної субваріативної норми через різнонаправленість нормативної орієнтації і має риси британського та американського національних варіантів англійської мови.

Англійська мова відіграє важливу роль в суспільно-політичному та культурному житті індійського народу. У зв'язку з отриманням Індією незалежності означилась тенденція витіснення англійської мови (далі AM) із офіційної сфери спілкування, але на сучасному етапі вона продовжує займати міцні позиції в суспільному житті країни. Отримавши статус офіційної, AM широко використовується у міжнародному спілкуванні, в системі вищої освіти і адміністративному управлінні.

Дослідження специфіки існування AM як поліетнічної мови в різних соціокумунікативних умовах диктується необхідністю усестороннього осмислення функціонування та еволюції мов колишніх метрополій як в соціолінгвістичному, так і у власне лінгвістичному плані. Поліетнічна мова - це гетерогенне утворення, яке включає цілий ряд варіантів, субваріантів та діалектів. Вони розвиваються в своїх кількісних і якісних характеристиках, шляхом формування норм в різних сферах: морфологічній, синтаксичній [8; 2].

Індійський варіант англійської мови (далі IE) взятий в цілому, не є функціональною цілісністю. Він має риси британського стандарту AM та національного американського варіанта. Це пояснюється соціальними причинами: відсутністю в індійських учбових закладах навчання стандартній англійській вимові, а також неможливістю безпосереднього контакту з англійцями, мова яких могла б слугувати зразком мовлення. В результаті англійська мова в Індії потрапила під вплив вимовних норм індійських автохтонних мов [7; 152].

На основі аналізу робіт індійських і вітчизняних вчених (К.Л. Ганді, П. Бажана, Л. Лутца, С. Парамера, A.M. Дьякова) можна стверджувати, що своєрідність соціолінгвістичного контексту Індії проявляється в динаміці англомовного компоненту, у виборі мови (автохтонної чи колоніальної) на роль державної, в конкретній мовній політиці країни. Центральне місце в цьому комплексі проблем належить проблемі вибору державної мови. Роботи вітчизняних і зарубіжних дослідників (Л.Б. Нікольського, A.M. Дьякова, К. Шрідхара, Б. Вайштейна, П.Дасгупти та ін.) засвідчують існування різних думок та підходів щодо цієї проблеми. Є необхідність виділення найбільш релевантних параметрів для вибору мови на роль макро-посередника: високий комунікативний індекс (мови), нейтральність відносно різних верств населення, здатність мови бути справжнім знаряддям національної консолідації та демократизації суспільного життя. Вчені пропонують різні схеми контакту з використанням AM та автохтонних мов для офіційного та повсякденного спілкування.

Розгляд потенційних можливостей мови, яка претендує на роль макро-посередника є неможливим без врахування таких функцій як «консолідуюча, роз'єднуюча, символічна та інтеграційна» [2; 5]. Аналіз різних аспектів функціонування колишньої колоніальної мови (англійської) та автохтонних мов країни з урахуванням вищезгаданих параметрів дозволяє зробити висновок про те, що AM не відповідає вимогам мови макропосередника. Саме тому статус IE індійськими, зарубіжними і вітчизняними вченими визначається по-різному, але він найбільше наближений до британського стандарту.

Тривалий час трансплантована AM Індії не вивчалась детально. Наукові праці з’явились лише у XX столітті. Вони містять різний лінгвістичний матеріал, який часто носить суперечливий характер.

Історію становлення IE досліджували В. Kachru, A. Pennycook, R. Bailey, М. Gandi, R. Spolsky, D. Pattanayak, M. Jully, J. Cheshire; проблемами фонетики індоанглійської мови займалися Cook, Sharp, Young, Zints, Saville-Troike, Edwards; особливості лексики висвітлені у працях Richards, Kersey, Clifton, Galloway, та ін.; морфологію та синтаксис вивчали Michelson, Galloway, Wolfram, Witherspoon, McCarty та ін.

Вітчизняні вчені також займались аналізом різних аспектів IE. Найбільший вклад в цю справу зробив О.Є. Семенець, який комплексно досліджував особливості англійської мови в Індії. Окремі питання варіативності і норми в синтаксисі сучасної IE відображені у праці U.K. Власко, а фонетичні і лексико-фразеологічні риси вивчала Ж.П. Плечко. Дієслівні форми AM в Індії характеризувала Н.І. Маслова та ін.

Таким чином, вищезгадані дослідження дають матеріал для подальшого конкретного вивчення різних структурних рівнів IE, аналізу лінгвістичної ситуації в Індії на сучасному етапі.

Отже, актуальність роботи зумовлена необхідністю подальшого вивчення історії розвитку англійської мови в Індії, екстралінгвальних факторів і лінгвальних чинників формування англомовної картини світу та мовної картини Індії, лексичних та граматичних особливостей індійської англійської.

Об'єктом дослідження є англійська мова в Індії.

Предмет дослідження - лексичні та граматичні особливості індійської англійської.

Мета дипломної роботи полягає у вивченні історії становлення і розвитку англійської мови в Індії; у з'ясуванні екстралінгвальних факторів, що мали вирішальне значення для формування англомовної картини світу та мовної картини Індії, з урахуванням етнокультурної ситуації; у встановленні характерних рис індійської англійської мови та мови американських індійців, а також аналізу лексичних та граматичних особливостей досліджуваної мови на основі праць відомих лінгвістів (В.Kachru, R. Bailey, J. Cheshire та ін.)

Для досягнення поставленої мети необхідно було реалізувати такі завдання:

  1. проаналізувати літературу з досліджуваної проблеми;

  2. дослідити історію становлення та лінгвістичний статус індійської англійської;

  3. здійснити опис особливостей лексики та граматики англійської мови в Індії;

  4. дати характеристику мови американських індійців.

Методи дослідження - лінгвістичний опис, компаративний аналіз

мовних особливостей, порівняльно-зіставний метод, контекстуальний аналіз.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній здійснено спробу узагальнити та систематизувати дані про історію розвитку та особливості лексичного й граматичного складу англійської мови в Індії та дослідити особливості мови американських індійців.

Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що одержані результати можуть бути використані для подальшого дослідження та систематизації відомостей про англійську мову в Індії.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані під час викладання спецкурсів з історії англійської мови та лексикології у вузі, а також проведення факультативів з англійської мови (розділи історії мови та лексикології) у середній загальноосвітній школі.

Апробація наукової роботи:

Результати дослідження були представлені:

  • на звітній студентській науково-практичній конференції СНТ УДПУ імені Павла Тичини;

  • у публікації у збірнику наукових праць викладачів та студентів УДПУ імені Павла Тичини;

  • на засіданнях наукового гуртка „Актуальні проблеми германської філології”;

  • під час роботи факультативів для учнів 11 класів Уманської гімназії Уманської держадміністрації, де автор проходила педагогічну практику і на замовлення якої виконувалась дипломна робота.


Случайные файлы

Файл
104527.rtf
11451.rtf
169263.rtf
151620.rtf
34660.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.