Розроблення та вдосконалення системи планування на підприємстві (182558)

Посмотреть архив целиком

1) Як називається наука про планування?

 1. Планологія.

 2. Методологія.

 3. Планотогія.

2) Першим навчальним посібником з планування вважається?

 1. «Книга майбутнього»

 2. «Книга змін»

 3. «Книга дій»

3) Планологію — науку про …?

 1. Планування

 2. Маркетинг

 3. Бізнес планування

4) Чи розглядається планування як одна з функцій управління?

 1. Так

 2. Ні

5) Цілі функціонування підприємства — це чітко й однозначно сформульовані …., подані у вигляді переліку основних показників, які підлягають досягненню й зазвичай мають кількісну оцінку.

 1. Наміри

 2. Дії

 3. Принципи

6) Планування — це складний ….. процес, за якого відбуваються безперервний пошук, оброблення й систематизація інформації та її перетворення в знання про зовнішнє середовище та власні можливості підприємства в контексті його нинішнього функціонування та майбутнього розвитку.

 1. методично-організаційний

 2. методичний

 3. організаційний

7) Планування виробництва зазвичай має …. орієнтацію?

 1. Повну

 2. Цільову

 3. Складну

8) Безперервність означає - ?

 1. надання системі властивості своєчасно й без особливих зусиль змінювати свої параметри у зв’язку з виникненням непередбачених обставин.

 2. необхідність дотримання неперервного планового періоду з урахуванням плинного горизонту планування, а також взаємоузгодженості довго-, середньо- й короткострокових планів.

9) Чи вірне твердження: «Обсяг продажів - це обсяг (кількість) продукції і послуг, що підприємство (організація) реалізувало (заплановано реалізувати) споживачам на ринку в звітному (плановому) періоді у вартісному або натуральному вираженні»?

 1. Так

 2. Ні

10) яким методом відбувається розрахунок планового показника?

 1. статистичний;

 2. факторний;

 3. нормативний;

 4. економіко-математичний

 5. Всі відповіді вірні

11) Яка форма подання планових розрахунків?

 1. текстовий;

 2. табличний;

 3. графічний;

 4. логіко-структурний (сітковий)

 5. Всі відповіді вірні

12) Чи вірне твердження, що «Програма виробництва - це обсяг (кількість) продукції і послуг, що підприємство (організація) виготовило у звітному (плановому) періоді у вартісному або натуральному вираженні»?

 1. Так

 2. Ні

13) основними підсистемами планування є:

 1. генеральне цільове планування;

 2. стратегічне планування;

 3. тактичне планування

 4. Всі відповіді вірні

14) Функціонування організації можливо тільки за умови реалізації її продукції на ринку, тобто при виробництві …..

 1. конкурентоспроможної продукції.

 2. Валової продукції

 3. Дешевої продукції

15) Підхід, коли програма дій визначається виходячи з конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства на конкретному ринку, називається …...?

 1. Маркетинговим

 2. Конкурентним

16) Чи вірно,що центральний (штабний) відділ планування на підприємстві займається передусім розробленням та вдосконаленням системи планування на підприємстві.

 1. Так

 2. Ні

17) До функцій штабного відділу планування відносять:

 1. методичне забезпечення розроблення планів структурних підрозділів підприємства;

 2. підготовку й подання матеріалів з аналізу стану зовнішнього середовища;

 3. зведений аналіз діяльності підприємства в цілому;

 4. поточний контроль за процесом виконання планів і подання даних про наявні відхилення;

 5. аналіз причин відхилення у виконанні плану та розроблення пропозицій щодо коригування планів;

 6. Всі відповіді вірні

18) ….. - це максимально можливий випуск продукції підприємства у вартісному і натуральному вираженні.

 1. Виробнича потужність

 2. Обсяг виробництва

 3. Вірна відповідь відсутня

19) У вартісному вираженні планують обсяги виробництва й реалізації:

 1. Товарної продукції,

 2. Валової продукції

 3. реалізованої продукції

 4. Всі відповіді вірні

20) До витрат на собівартість реалізованої продукції включають:

 1. купівельну вартість товарів

 2. ввізне мито та інші податки

 3. витрати на транспортування, навантаження та розвантаження

 4. усі відповіді правильні

21) …… — це загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, призначених для продажу або реалізації різним споживачам.

 1. Валова продукція

 2. Готова продукція

 3. Товарна продукція

22) Зовнішнє середовище - фактори макро-і мікросередовища організації, інфраструктури даного регіону, прямо чи опосередковано ….. на процес планування, його параметри, параметри входу та виходу системи.

 1. Впливають

 2. Не впливають

23) Товарна продукція підприємства охоплює:

 1. готові вироби;

 2. запасні частини для продажу;

 3. напівфабрикати виробництва підприємства;

 4. нестандартне технологічне устаткування, виготовлене як для власних потреб, так і для реалізації;

 5. усі відповіді правильні

24) Плани, що відповідають цілям організації - це система …. з різних аспектів діяльності організації, план комплексної підготовки виробництва, освоєння нової продукції та ін

 1. стратегічних,

 2. тактичних (поточних)

 3. оперативно-календарних планів

 4. стратегічних, тактичних (поточних) і оперативно-календарних планів

25) …….. — це заново створена на підприємстві вартість, що характеризує результати використання власного трудового потенціалу.

 1. Готова продукція

 2. Реалізована продукція

 3. Чиста продукція

26) Забезпечення розробки планів включає:

 1. ресурсне, інформаційне, кадрове, методичне, правове забезпечення цього процесу.

 2. інформаційне, кадрове.

 3. ресурсне, інформаційне

27) …….. — це вартість усієї виробленої в плановому періоді продукції, незалежно від ступеня її виготовлення.

 1. Товарна продукція

 2. Валова продукція

 3. Готова продукція

28) Чи вірне твердження, що організація робіт з прогнозування являє собою комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на створення умов для прогнозування корисного ефекту і елементів сукупних витрат по продукції з метою підготовки інформації для прийняття оперативних і стратегічних рішень.

 1. Так

 2. Ні

29) Завданнями організації робіт з прогнозування є:

 1. збір та систематизація необхідної інформації для прогнозування;

 2. підготовка фахівців, що володіють основними прийомами і методами прогнозування;

 3. формування і організація функціонування робочих органів програмування, інтегровані з існуючими службами управління.

 4. усі відповіді правильні

30) Оптимізація виробничої програми провадиться з метою:

 1. планування оптимальної структури номенклатурних позицій, тобто більш економічно вигідного формування виробничої програми: скільки та яких виробів треба виготовити в плановому періоді за раціонального й повного використання виробничих потужностей, трудових і матеріальних ресурсів;

 2. визначення максимально можливого обсягу продукції та економічної межі нарощування її виробництва, при цьому враховують закон спадної продуктивності ресурсу.

 3. усі відповіді правильні

31) …………. - це вид діяльності, що протікає в керуючої системі і пов'язаної з підготовкою, знаходженням, вибором і прийняттям певних варіантів дій. У цьому аспекті управлінське рішення - вид роботи в апараті управління, певний етап процесу управління.

 1. Управлінське рішення

 2. Планування рішення

 3. Управлінський процес

32) Планування діяльності підприємства розподіляється на:

 1. техніко-економічне

 2. оперативно-календарне.

 3. усі відповіді правильні

33) Техніко-економічне планування охоплює …. планів виробництва, розвитку техніки й економіки підприємства.

 1. Прогнозування

 2. Аналіз

 3. Розроблення

34) ………. - це обсяг (кількість) продукції і послуг, що підприємство (організація) реалізувало (заплановано реалізувати) споживачам на ринку в звітному (плановому) періоді у вартісному або натуральному вираженні.

 1. Обсяг виробництва

 2. Потужність

 3. Обсяг продажу

35) У процесі техніко-економічного планування встановлюють …., виконують розрахунки необхідних ресурсів, розробляють заходи технічного й організаційного розвитку підприємства.

 1. Обсяг виробництва

 2. Потужність

 3. Обсяг продажу

36) …. - це обсяг (кількість) продукції і послуг, що підприємство (організація) виготовило (заплановано провести) у звітному (плановому) періоді у вартісному або натуральному вираженні

 1. План дій

 2. Обсяг виробництва

 3. Програма виробництва

37) У процесі оперативно-календарного планування виконують розрахунки та встановлюють:

 1. завдання цехам,

 2. виробничим ділянкам і робочим місцям з випуску конкретних виробів, вузлів і заготовок;

 3. нормативи руху предметів праці у виробництві (нормативи заділів, розміри партій, періоди їх запуску-випуску тощо);

 4. календарні графіки, в яких встановлюється послідовність і терміни виготовлення продукції на кожній стадії виробництва.

 5. всі відповіді правильні

38) Чи правильне визначення «виробнича потужність - це максимально можливий випуск продукції підприємства у вартісному і натуральному вираженні.»

 1. так


Случайные файлы

Файл
98343.doc
114178.rtf
57368.rtf
97087.rtf
7532-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.