Економічний ризик та методи його вимірювання (182341)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра менеджменту
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Економічний ризик та методи його вимірювання»

Варіант №13


Виконала:

студентка факультету ОФПД

групи ЗМар-6-1(2.в.о.)

Перевірила:

Федулова І.В.


КИЇВ - 2010


ПЛАН


  1. Завдання №1

  2. Завдання №2

  3. Завдання №3

  4. Завдання №4

  5. Завдання №5

  6. Завдання №5

Список використаної літературиЗавдання №1


Відомо, що при вкладанні капіталу в захід А із 150 випадків прибуток 1856 було отримано 75 разів, прибуток 680 – 25, а прибуток 1420 – 50 разів, а при вкладанні капіталу в захід Б із 117 випадків прибуток 500 було отримано 55 разів, прибуток 860 – 40 і прибуток 1100 – 22 раза. Визначити варіант вкладання капіталу за допомогою показників математичного сподівання, дисперсії, середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації.

Розв’язок:

Для того, щоб виконати усі необхідні розрахунки і зробити відповідні висновки потрібно спочатку розрахувати ймовірність виникнення кожної суми прибутку. Так, для заходу А , ймовірність виникнення прибутку 1856 гривень визначається як 75/150=0,5 ; прибутку 680 гривень 25/150=0,17 ; прибутку 1420 гривень 50/150=0,36. Для заходу Б ймовірність виникнення прибутку 500 гривень визначається як 55/117=0,47 ; прибутку 860 гривень 40/117=0,34 ; прибутку 1100 гривень 22/117=0,18. Тут потрібно пам’ятати, що ймовірність визначається в долях одиниці і сума альтернативних ймовірностей за кожним заходом повинна дорівнювати одиниці.

Результати зведемо в табл.8.Таблиця 8

Вихідні дані для розрахунків


Прибуток

Ймовіір-ність

Прибуток

Ймовір-ність

Прибуток

Ймовір-ність

Захід А

1856

0,5

680

0,17

1420

0,36

Захід Б

500

0,47

860

0,34

1100

0,18Математичне сподівання (М) знаходимо за формулою:, (1)де Xi- значення показника в і-тій ситуації;

Рі-ймовіірність виникнення Хі.

Дисперсію (2) за формулою:2 =. (2)Середньоквадратичне відхилення () за формулою:=(2). (3)Коефіцієнт варіації (cv) за формулою:cv=/М. (4)Для зручності розрахунків побудуємо табл.9.Таблиця 9

Розрахунок коефіцієнта варіації для заходів А і Б

Показник

Захід А

Захід Б

Математичне сподівання

1856*0,5+680*0,17+

+1420*0,33=1554,8

500*0,47+860*0,34+

+1100*0,18=725,4

Дисперсія

(1856-1554,8)2*0,5+(680-

-1554,8)2 *0,17+(1420-

-1554,8)2 *0,3 =181453,92

(500-725,4)2*0,47+(860-

-725,4)2 *0,34+(1100-

725,4)2*0,18=30105,72

Середнє квадратичне відхилення

425,97

173,51

Коефіцієнт варіації

425,97/1554,8=0,273

173,51/725,4=0,239При впровадженні заходу А сподіваний дохід більше ніж при впровадженні заходу Б , так як 1554,8>725,4, і ступінь ризику також більша, так як 425,97>173,51. Так завжди буває, що більший доход спричиняє більший ризик. Для того, щоб зробити вибір потрібно розрахувати коефіцієнт варіації, тобто обчислити кількість ризику на одиницю доходу. При впровадженні заходу Б кількість ризику на одиницю доходу буде меншою (0,273< 0,239), а значить потрібно обрати проект Б.Завдання 2


Маємо два інвестиційні проекти. Норма прибутку по кожному з них залежить від економічної ситуації. На ринку можливі два варіанта економічної ситуації: ситуація А з ймовірністю 0,3 і ситуація Б - 0,7.

Різні проекти неоднаково реагують на різні економічні ситуації: прибуток першого проекту за обставин А зростає на 4,0%; за обставин Б – на 1,6%; прибуток другого проекту за обставин А падає на 3,1%; за обставин Б зростає на 4,6%. Для інвестиційних проектів інвестор бере позику під 2,5%.

Проведіть оцінку проектів за математичним сподіванням прибутку. Який інвестиційний проект потрібно провести з точки зору ризику банкрутства. Дати пояснення.

Розв’язок.

Спочатку розрахуємо сподівані норми прибутку за кожним проектом, використовуючи формулою (1):М(1)=+4%*0,3+1,6%*0,7=2,32%;

М(2)=-3,1%*0,3+4,6%*0,7=2,29%.Обчислимо дисперсії ефективності цих проектів за формулою (2):2 (1)=(4-2,32)2 *0,3+(1,6-2,32)2 *0,7=1,2;

2 (2)=(-3,1-2,29)2 *0,3+(4,6-2,29)2 *0,7=12,5.Тепер можна розрахувати ризик цих проектів за формулою (3):(1)=1,2=1,095;

(2)=12,5=3,53.Можна зробити висновок, що сподівана прибутковість і ризик обох проектів неоднакові. Сподіваний дохід першого проекту є більшим, а ступінь ризику першого проекту є меншою. Відсоток, під який взято гроші в борг, нижчий, ніж сподівана прибутковість першого проекту (1,095%<2,32%),а в другому випадку вищий (3,53>2,29), тому можна вважати, що інвестор вчинив розсудливо.

Висновок щодо вибору одного із двох проектів потрібно зробити з точки зору ризику банкрутства. Для цього розрахуємо виграш інвестора, тобто той процент який він отримає після того як розрахується за користування позикою. Для зручності розрахунків побудуємо табл.10.Таблиця 10

Виграш інвестора


Ситуація А

Ситуація Б

Проект 1

4%-1,095%=2,9%

1,6%-1,095%=0,5%

Проект 2

-3,1%-3,53%=-6,63%

4,6%-3,53%=1,07%

Ймовірність виникнення ситуації

0,3

0,7Як бачимо із табл.10 другий проект збанкрутує коли відбудеться ситуація А. Ситуації А і Б мають різну ймовірність, тому з точки зору ризику банкрутства рішення інвестора полягає у виборі такого проекту ймовірність банкрутства якого буде меншою. Другий проект збанкрутує з ймовірністю 0,3, тобто, треба обрати для впровадження перший проект.Завдання 3


Підприємство повинно визначити виробництво певного виду продукції для задоволення потреб споживача протягом визначеного часу. Конкретна кількість споживачів невідома, але очікується, що вона може становити одне із п’яти значень – S1,S2,S3,S4 і S5. Для кожного з цих значень існує п’ять альтернативних варіантів рішень – А1,А2,А3,А4 і А5.

Для кожного із можливих значень існує найкраща альтернатива з точки зору можливих прибутків (табл.3). Відхилення від цих альтернатив призводить до зменшення прибутків через підвищення пропозицій над попитом або неповного задоволення попиту.

Потрібно знайти оптимальну альтернативу випуску продукції з точки зору максимізації прибутків за допомогою критеріїв Байєса за умов, що ймовірності виникнення попиту відповідно складуть 0,1;0,2;0,3;0,25;0,15,а також Лапласа, Вальда, Севіджа за умов повної невизначеності і Гурвіца із коефіцієнтом оптимізму 0,6.Прибутки за альтернативними рішеннями

Альтернативне

рішення

Кількість споживачів

S1

S2

S3

S4

S5

А1

7

8

6

17

22

А2

13

23

18

14

24

А3

11

6

17

15

10

А4

12

23

13

6

10

А5

17

6

10

14

19


Розв’язок

Оптимальна альтернатива за критерієм Байєса знаходиться за формулами:Для F+ Аі*=max i { V(Ai,Sj)*Pj} ; (5)

Для F- Аі*=min i { V(Ai,Sj)*Pj} . (6)Ми знаходимо оптимальну альтернативу випуску продукції з точки зору максимізації прибутків, тобто функціонал оцінювання має позитивний інгредієнт - F+ і будемо використовувати відповідні формули. Всі розрахунки показані в табл.12Таблиця 12

Вибір оптимального рішення за критерієм Байєса

Варі-анти рі-

Варіанти станів середовища

V(Ai,Sj)*Pj

max i { V(Ai,Sj)*Pj}

шень

S1

S2

S3

S4

S5


А2*

А1

7

8

6

17

22

7*0,1+8*0,2+6*0,3+17*0,25+22*0,15=11,65

А2

13

23

18

14

24

13*0,1+23*0,2+18*0,3+14*0,25+24*0,15=18,4

А3

11

6

17

15

10

11*0,1+6*0,2+17*0,3+15*0,25+10*0,15=12,65

А4

12

23

13

6

10

12*0,1+23*0,2+13*0,3+6*0,25+10*0,15=12,7

А5

17

6

10

14

19

17*0,1+6*0,2+10*0,3+14*0,25+19*0,15=12,25


Случайные файлы

Файл
12560-1.rtf
2392.rtf
21774.doc
5480.rtf
105790.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.