Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства (178772)

Посмотреть архив целиком

Задача 1

Очікується, що в поточному році обсяг реалізованої продукції підприємства має становити 200 млн. грн., а середній залишок нормованих оборотних коштів 25 млн. грн.

Визначити кількість оборотів і тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства.


Рішення


 1. Кількість оборотів:


Коб = 200/25 = 8 (об)


 1. Тривалість одного обороту:


Д1 об = 365 х 25 / 200 = 45,6 (дн)


Задача 2

Визначите первісну і залишкову вартість одиниці устаткування, якщо ціна придбання – 56 тис. грн., коефіцієнт, що враховує транспортні витрати і монтаж – 0,2; норма амортизації На = 0,1; період експлуатації - 8 років.


Рішення


 1. Первісна вартість устаткування:


Цпер = Цпр (1+Ктр)=56 (1+0,2)=67,2 тис.грн


 1. Залишкова вартість

Цост=Цпер(1-НаТэк)=67,2 (1-0,1 х 8) = 13,440 тис.грн.

Задача 3

Підприємство виготовляє вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва виробів – 900 тис. Шт., а трудомісткість виробу – 0.35 н-год. Тривалість робочої зміни 8 год. При однозмінному режимі роботи. Внутрізмінні витрати часу з вини робітників – 1,5%, а на регламентовані простої – 3%. Процент виконання норм виробітку – 105%. Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників.


Рішення


Чисельність основних робітників-відрядників можна визначити за трудомісткістю виробничої програми.Дійсний фонд часу роботи одного робітника становить:де 223-прийнята кількість робочих днів у році.Необхідна чисельність робітників – 176 чол.


Задача 4

У звітному році на підприємстві реалізовано товарної продукції на 20 тис. грн. При середніх залишках оборотних коштів 4700 грн. Визначити можливий випуск продукції в наступному за звітним році за незмінного обсягу оборотних коштів та зменшеної на 14 днів тривалості одного їх обороту.


Рішення


К об1 = 20/4,7 = 4,3 (об)

Д 1об1 = 365 / 4,3 = 84,9 (дн)

Д 1об2 = 84,9 – 14 = 70.9 (дн)

К об2 = 365 / 70,9 = 5,1 (об)

ВП = 4,7 х 5,1 = 23,97 (тис.грн)

Можливий випуск продукції – 23,97 тис.грн.


Задача 5

Визначите темпи росту фондовіддачі, якщо вартість валової продукції в базисному періоді в оптових цінах організації - 9450 тис. грн.; вартість основного капіталу 4500 тис. грн.; частка активної частини - 0,6; коефіцієнт завантаження - 0,7. У перспективі частка активної частини основного капіталу складатиме 0,65; коефіцієнт завантаження - 0,75.


Рішення


 1. Фондовіддача в базисному році:


Фоб = ВПб / ОКб= 9450/4500=2,1 грн.


 1. Активна частина основного капіталу в базисному році

ОКакт.б= ОКбаб=4500х0,6=2700 тис.грн.


 1. Фондовіддача по активній частині:


ВПб/ОКакт.б=9450/2700=3,5 грн. чи Фоб/а=2,1/0,6=3,5 грн.


 1. Активна частина основного капіталу в перспективному році:


ОКat=ОКбаt=4500х0,65=2925 тис.грн.


 1. Вартість валової продукції в перспективному році:


ВПat= ОКбаat Фоб= 2925 х 3,5 = 10237 тис.грн.


 1. Фондовіддача в перспективному році:

А) при базовому рівні використання устаткування


ФОt = ВПt / ОКб= 10237/4500=2,27


Б) при поліпшенні використання устаткування обсяг виробництва зросте:


tp ВП = ДО3t / ДО = 0,75/0,7 = 1,07


Фондоотдача зросте пропорційно:


ФОt = 2,27х1,07=2,43


 1. Темпи росту фондовіддачі:


tpФОt /Фоб = 2,43/2,1=1,157.


Задача 6

Визначити виробничу потужність пекарні та її виробничу програму, якщо середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1 кг. становить 40 хв., тривалість зміни 8 год., режим роботи двозмінний. Номінальний фонд робочого часу 300 днів / рік, а втрати робочого часу 10%.

Виробнича потужність пекарні визначається потужністю печей, яких встановлено 3 одиниці. Коефіцієнт використання потужності 0.85.


Розв'язання


Виробнича потужність одної печі може бути обчислена:Дійсний фонд робочого часу печі становить:Виробнича потужність пекарні:


648000 3 = 1944000 кг = 1944 т/рік.


Виробнича програма визначається як добуток виробничої потужності пекарні на коефіцієнт її використання:


1944 т/рік 0,85 = 1652,2 т/рік.

Задача 7

Виробнича потужність чавуноливарного цеху металургійного заводу станом на 1 січня розрахункового року становило 15 000 т чавунного литва. З 1 травня розрахункового року введено в дію 2 плавильних агрегати загальною потужністю 1200 т литва, а з 1 серпня цього ж року виведено з експлуатації 1 плавильний агрегат потужністю 540 т литва. Середньорічна виробнича програма чавуноливарного цеху становила 14000 т литва. Продовж розрахункового року вироблено 14500 т литва.

Пропонується визначити:

 1. Середньорічну виробничу потужність чавуноливарного цеху за розрахунковий рік.

 2. Приріст середньорічної продукції чавуноливарного цеху в розрахунковому році порівняно зі звітним роком.

 3. Коефіцієнт використання виробничої потужності чавуноливарного цеху в розрахунковому році.


Рішення


 1. Середньорічна виробнича потужність цеху


Мср.2 15000 + 1200х8,/12 – 540 х 5/12 = 15575 (т);


2. Приріст продукції цеху:


ВП = 14500 – 14000 = 500 (т)


3. Коефіцієнт використання виробничої потужності


Кисп = 14500 / 15575 = 0,93


Задача 8

Визначите цехову собівартість, якщо вартість основних матеріалів - 330 тис. грн., заробітна плата основних виробничих робітників - 25,2 тис. грн., амортизаційні відрахування - 13,5 тис. грн.; частка амортизації в цехових витратах - 0,18; інші цехові витрати – 5%.


Рішення


 1. Прямі цехові витрати:


Цр=Аr/a = 13,5/0,18= 75 тис.грн.


 1. Цехові витрати повні:


Црн=Цр (1+0,05)=75 х 1,05 = 78,75 тис.грн.


 1. Цехова собівартість:


Сцех=МЗ + Ззн + Црн = 330 + 25,2 + 78,75 = 433,7 тис.грн.


Задача 10

У металообробному цеху діє 100 однотипних верстаків. З 1 вересня розрахункового року встановлено ще 30 верстаків, а з 1 липня виведено з експлуатації 8 одиниць устаткування. На цьому підприємстві усталеним є двозмінний режим роботи устаткування при тривалості зміни 8 годин. Число робочих днів на рік складає 250. Регламентована величина простоїв устаткування, спричинених його ремонтом і профілактичним обслуговуванням, становить 7% режимного фонду часу. Продуктивність 1 верстата у середньому дорівнює 5 деталей на годину. Запланований обсяг випуску виробів протягом року 1 720 тис. деталей.

 1. Визначити величину виробничої потужності металообробного цеху.

 2. Розрахувати очікуваний коефіцієнт використання виробничої потужності.


Рішення


Продуктивність 1 станка на рік = 5 дет * 8 ч * 2 см * 250 дн * 0,93 = 18,6 тис. шт.

Мср 18,6 * 100 + 30 * 4 / 12 – 8 * 6 / 12 = 1971,6 (тис.дет)

К вик. = 1720 / 1971,6 = 0,87


Виробнича потужність цеху – 1971,6 тис.дет.

Виробнича потужність використовується на 87 %.


Задача 11

Визначите середньорічну вартість основного капіталу (двома методами), якщо активна частина основного капіталу - 200 млн. грн., частка активної частини в загальній вартості основного капіталу - 0,4; вводиться в березні – 50 млн. грн.; у липні – 10 млн. грн.; списується в травні – 20 млн. грн.; у серпні – 15 млн. грн.


Рішення


 1. Вартість основного капіталу на початок року:


Окн.м.=Окакт/а=200/0,4=500 тис.грн.


 1. Середньорічна вартість основного капіталу

Метод 1


Метод 23. Середньорічна вартість основного капіталу, розрахована другим методом, менше на 1 тис. грн. Величина помилки склала:


ОК=(ОК к.м. – ОК н.г.) / 123 = [(0,5 х 525) – (0,5 х 500)] / 12 = 1,04


Задача 12

Програма заходів по автоматизації виробництва на підприємстві розрахована на чотири роки і розроблена у двох варіантах. Вибрати економічний варіант програми, якщо норматив приведення капіталовкладень по фактору часу Епр = 0,1. Вихідні дані в таблиці.


Таблиця

Показники / Варіанти

Перший

Другий

Капітальні вкладення, млн.грн в тому числі по роках:

1,6

1,6

1

0,4

0,4

2

0,4

0,2

3

0,4

0,3

4

0,4

0,7


Розв'язання

Щоб вибрати економічний варіант треба обчислити по варіантах капіталовкладення, приведені до початку здійснення заходів по автоматизації за формулою:Економічно доцільнішим є другий варіант інвестування заходів по автоматизації виробництва, оскільки сума капітальних затрат, приведених до моменту початку їх освоєння, є меншою.


Задача 13

Розрахуйте тривалість циклу технологічних операцій і побудуйте графік виконання за умови застосування паралельного виду руху оброблюваних деталей, якщо:


Случайные файлы

Файл
CONTENT.DOC
9294-1.rtf
28532-1.rtf
7353-1.rtf
163451.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.