Продуктивнiсть праці (178445)

Посмотреть архив целиком

Зміст


1 Аналіз продуктивності праці

2 Управлінські рішення у бізнесі на основі маржинального аналізу

3 Резерви збільшення суму прибутку

Список літератури1 Аналіз продуктивності праці


Задача.1 За умов ринкового господарювання розрахувати якісний показник використання трудових ресурсів способом відносних різниць (продуктивність праці) підприємства для внутрішніх інформаційних потреб оперативного управління виробництвом (вихідні дані наведені у наступній таблиці).


Таблиця 1.1

Остаточні данні для факторного аналізу продуктивності праці підприємства.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Абсолютне

Відхилення

1. Вартість валової продукції, тис. грн.

1250,0

1650,0

400

2. Чисельність працівників, чол.

з них робітників

560

448

590,0

490,0

30

42

3. Питома вага робітників в загальній чисельності працівників, %

80

83

3

4. Відпрацьовано днів одним робітником за рік, днів.

250,0

248,0

-2

5. Середня тривалість робочого дня, год.

7,9

8,0

0,1

6. Виробіток одного робітника:

середньорічний

середньодобовий

середньогодинний


2,8

0,0112

0,00141

3,367

0,0135

0,00168

0,567

1,167

0,00027


Зробіть висновок щодо змін даних показників та яким чином вони вплинули на вартість валової продукції.

Розвязання

Середньорічний виробіток знаходиться за формулою:


(1.1)


где це виробіток одного робітника;

ВП - вартість валового продукту;

ЧР - численність робітників;


1250\448=2,8 тис. грн.

1650 \ 490 = 3,367 тис. Грн.


Середньодобовий виробіток знаходимо за формулою:


(1.2)


де Д – це відпрацьовано днів одним робітником;


2,8\250=0,0112 тис. Грн

3,367 \ 248 = 0,0135 тис.грн


Середньорічний виробіток знаходимо за формулою:


(1.3)


где Т - тривалість робочого дня,


0.0112\ 7,9 = 0,00141 тис. Грн

0,0135 \ 8 = 0,00168 тис. грн.

Далі знайдемо абсолютне відхилення і занесемо данні у додатковий стовбець табл. 1.1


ВП=1250-1650=400 тис. грн.. то що.


За даними табл.. 1.1 середньорічний виробіток працівника підприємства за звітний рік піднявся на 1,167 тис. грн.. він зріс у зв’язку зі збільшенням частки робітників на 42 чол. У загальній численності промислово-виробничого персоналу на 400 тис. грн.. за рахунок підвищення середнього динного виробітку робітників. Але негативно на його рівень вплинуло зменшення за рік днів на 2 . таким чином було втрачено 2 · 0,0135 · 490,0 =13,23 тис. грн.

Що стасується середньогодинного виробітка то тут ми маємо прибуток у відношенні з минулим роком тому що продлився час тривалості робочого дня на 0,1 годинни., токим чином ми маємо суму 0,1 · 0,00168 · 248 · 490 =20,415 тис. грн.

Обчислимо вплив цих факторів за способом абсолютних різниць:

1. Знайдемо абсолютну різницю валового прибутку якщо працівників буде більш у звітному року на 30 працівників, а робітників на 42. Чи вигідно буде чи ні.

Обчислемо за формулою:

ВП = ЧП ПВ Д Т ГВ. (1.4)


Де ЧП – численність працівників;

ПВ - питома вага робітників;

ГВ - Виробіток одного робітника


Минулий рік:

ВП = 560 80 ·250 7,9 2,8 = 247 744 000 тис. грн.

Звітний рік:

ВП = 590 83 248 8 3,367 = 327 125 868,16 тис. грн.


Абсолютна різниця у валової продукції становило 79 381 868,16 тис.грн.


  1. Вичислимо вплив численність працівників (ЧП)


(1.5)


тис. грн.

тис. грн.

  1. Питома вага (ПВ)


(1.6)


тис. грн..

тис. грн.

  1. Відпрацьовано днів


(1.7)


тис. грн..

тис. грн

  1. Тривалість робочого дня (Т)


(1.8)


3 400476,8

тис.грн


2 Управлінські рішення у бізнесі на основі маржинального аналізу


ЗАДАЧА. Виробнича потужність підприємства розрахована на випуск 11500 виробів, які бажають продати за ціною 230 грн. Заплановані витрати на випуск продукції наведені у наступній таблиці (треба враховувати, що заробітна плата робітників вданому випадку відрядна). Обсяг виробництва продукції дорівнює обсягу реалізації.


Таблиця 2.1

Витрати на виробництво продукції тис. грн.

Показники

СУМА

Елементи витрат:

1. Матеріальні витрати

226320,0

2. Заробітна плата

208610,0

3. Відрахування у соціальний фонд

62445,0

4. Амортизація основних засобів

52164,0

5. Інші витрати

42604,05

ВСЬОГО ВИТРАТ

592143,05

6. Комерційні витрати

51646,5

ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ

у тому числі:

змінні витрати за од. продук

постійні витрати

643789,55


43,25

146414,55

Обсяг виробництва продукції, вироби

11500,0


Розрахувати:

а) беззбитковий обсяг продажу, при якому забезпечується покриття постійних витрат підприємства (на основі даних побудувати графік);

б) обсяг продажу, який гарантує підприємству необхідну суму прибутку;

в) запас фінансової стійкості.

Розв’язання

Для початку знайдемо: повну собівартість та змінні і постійні витрати для чого скламо спочатку комерційні витрати з всього витратами і получимо повну собівартість продукції.

Далі треба скласти змінні витрати:

  1. Матеріальні витрати

  2. Заробітна плата

  3. Відрахування у соціальний фонд

ЗВ = 226320,0 + 208610,0 + 62445.0 = 497375,0 тис. грн..

а) Знайдемо точку беззбитковості (ТБ) – Це обсяг реалізації, при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам. Розрахуємо її за формулою:


(2.1)


где ПВ – сума постійних витрат підприємства, тис. грн..

- ціна одиниці продукції, грн..

- змінні витрати одиниці продукції, грн..


шт.


Знайдемо маржинальний дохід на одиницю продукції – це різниця між ціною реалізації продукції та змінними витратими:


(2.2)

= 186,35


Для розрахунку точки беззбитковості у грошових одиницях постійні витрати відносять до коефіцієнту маржинального доходу.


(2.3)


где - коефіцієнт маржинального доходу.

тис. грн..

Коефіцієнт маржинального доходу – це відношення маржиналького доходу від реалізації одиниці продукту до її ціни.


(2.4)


б) Постійні витрати разом з прибутком (або різниця виручки та суми змінних витрат) складають маржинольний дохід. Значення маржинального доходу полягає у тому, що перед тим, як одержати прибуток, підприємство мусить покрити свої постійні витрати.

Для визначення запасу фінансової стійкості аналітичним методом використовують наступну формулу:


(2.5)


Або у вартісному вираженні


(2.6)


Запас фінансової стійкості відображає граничну величину можливого обсягу продажу без ризику зазнати збитків.


3 Резерви збільшення суму прибутку


Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, тре­ба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто ре­зерви зростання. Резерв — це кількісна величина. Резерви вияв­ляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації. Визначення резервів збільшення прибут­ку базується на науково обгрунтованій методиці розроблення за­ходів з їх мобілізації.

У процесі виявляння резервів виділяють три етапи:

  1. аналітичний — на цьому етапі виявляють і кількісно оці­нюють резерви;

  2. організаційний — тут розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, які повинні забезпечити використання виявлених резервів;

  3. функціональний — коли практично реалізують заходи і контролюють їх виконання.

Резерви збільшення прибутку є можливими:

=> за рахунок збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);

=> за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

=> за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців;

=> за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.

Розгляньмо деякі з цих напрямків детальніше.

Резерв зростання прибутку (р30) за рахунок збільшення обсягу продукції розраховується за формулою:


рз0= (3.1)


где П — планова сума прибутку на одиницю г'-'ї продукції;


Случайные файлы

Файл
11609.rtf
147332.rtf
154464.rtf
Egipet.doc
16990-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.