Податкова система України: теорія і практика становлення (178130)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з предмету

МАКРОЕКОНОМІКА”

за темою:

Податкова система України:
теорія і практика становлення”

Виконала:

Данилюк А.В.


Перевірив

Житомир

План


1. Створення податкової служби України. 3

2. Реформування податкової системи в Україні 5

3. Основні положення оподатковування в Україні 14

Висновок 16

Список використаної літератури 171. Створення податкової служби України.

З розпадом Радянського Союзу Україна стала на шлях самостійного державного розвитку, прийнявши курс на побудову ринкової економіки. Отримавши в спадщину від колишнього ладу викривлену структуру економіки, ми опинились перед необхідністю корінного перетворення всіх без винятку сфер життєдіяльності держави.

До одного з таких перетворень належить і проведення податкової реформи в країні. З виникненням нових форм власності й методів господарювання стара податкова система перестала відповідати вимогам часу й не могла забезпечити потреби держави.

 Державна податкова служба України була створена 12 квітня 1990 року. У 1993 році набула розвитку - були прийняті зміни до Закону України "Про державну податкову службу в Україні". Однак з подальшим розвитком ринкових реформ податкова служба втратила можливість виконувати повною мірою покладені на неї функції. Назріла потреба проведення кардинальної податкової реформи. При цьому, зрозуміло, що для пожвавлення економіки необхідно знизити податковий тиск, але це неминуче спричиняє зниження бюджетних надходжень. Тобто, відмова від більшої частини бюджетних коштів означає обвальне скорочення фінансування соціально-культурної сфери і, можливо спровокує соціальний вибух.

Президент країни обрав інший курс - розширення бази оподаткування за рахунок рішучого наступу на "тіньову економіку", залучення до оподаткування додаткових прибутків і на цій основі зниження податкового тиску на реального виконавця робіт і послуг. Мета цього курсу - стабілізація матеріального виробництва й підвищення його ефективності, що в кінцевому підсумку забезпечить більш повне задоволення державних і соціальних потреб.

Першим кроком до реалізації цього курсу стало створення податкової адміністрації України, основна мета якого - збільшення рівня збору податків та інших платежів до бюджетів усіх рівнів і максимальне здешевлення цієї функції для держави - Президентом України в 1996 році було прийняте рішення про її принципове реформування:

Державна податкова адміністрація України стала самостійним органом центральної виконавчої влади з її представниками на місцях, а не главком Мінфіну, як це було раніше. Підвищено статус голів обласних державних податкових адміністрацій, які відтепер призначаються Указом Президента країни. На місцях податкові органи почали створюватись не відповідно до адміністративно-територіального розподілу держави, а за принципом економічної необхідності і доцільності. Рішуче взято курс на зміцнення кадрового потенціалу, очищення лав податківців від випадкових людей. У системі створено фінансово-економічний інститут, центр перепідготовки кадрів, задіяні підрозділи по боротьбі з корупцією. Значно зміцнилась матеріальна база служби. До складу податкових адміністрацій увійшли підрозділи МВС по боротьбі з карними злочинами у сфері оподаткування. Через півтора року Верховною Радою України було законодавчо врегульовано функціонування податкової служби у реформованому вигляді. Сьогодні, з прийняттям нового Закону "Про державну податкову службу в Україні" , в цілому, можна вважати її становлення закінченим.2. Реформування податкової системи в Україні

Реформування самої податкової системи в Україні здійснювалось у багатьох напрямках:

- переглянуто ставки акцизного збору;

- встановлено державний контроль за виробництвом і реалізацією алкоголю та тютюнових виробів, у результаті чого, навіть в умовах спаду обсягів виробництва цих видів товарів, намітилася тенденція зростання доходів бюджету за рахунок залучення до оподаткування раніше неконтрольованих оборотів;

- вживалися заходи для упорядкування мита і прибутків від зовнішньоекономічної діяльності.

1997 рік по праву можна назвати роком податкової законотворчості. Станом на серпень 1997 року було підготовлено більше 20 проектів законів. Всупереч негативній дії нових податкових законів, завдяки поліпшенню рівня організації роботи по збору податків удалося стабілізувати надходження до всіх видів бюджетів. З’явилася можливість прогнозування надходження податків, а також трохи знизити тиск на платників податків. Складність впровадження і застосування нових законів у результаті величезної роботи, проведеної податковою службою в галузі методичного забезпечення, поступово стала відходити на другий план, і платники податків уже потроху адаптувалися до нового законодавства.

Основне завдання податкової служби залишається незмінним - забезпечення наповнення дохідної частини бюджетів усіх рівнів.

 Усе це дало змогу піднести діяльність податкової служби на вищий рівень, допомагає краще виконувати основне завдання , покладене на неї, а саме - забезпечення повного надходження коштів до бюджетів усіх рівнів.

З проголошенням самостійності Української держави на перший план виступила проблема структурної перебудови господарського комплексу, підвищення економічної ефективності його функціонування.

Податкова система має надзвичайно важливе значення для виходу економіки з кризового стану, вона повинна створювати нормальні умови для виробничої і фінансової діяльності.

Податкова система - це не механічна сукупність податків, а внутрішньо організаційна, функціонально взаємоузгоджена і взаємодоповнююча система. Виходячи з цього можна сказати, що завершеної податкової системи України ще немає, вона перебуває в процесі становлення.

Для усвідомлення особливостей податкової системи України в перехідний період та напрямів їх змін розглянемо структуру надходжень до зведеного бюджету України за 1990-1995 р. (див.табл. 1).

Ознайомлення з таблицею засвідчує безперервні зміни структури податків та структури надходжень протягом аналізованого періоду. З таблиці видно, що протягом заданого періоду не було жодного року, коли з податкової системи не зникали одні податки і не з’являлися інші.

З одного боку, це зумовлено змінами в державному устрої України, перетворенням її, держави з формальними ознаками повної державності в складі СРСР, в самостійну державу.

Так, прояви цього є відсутність в системі оподаткування України до 1991 р. доходів від зовн.-економічної діяльності і акцизного збору, які з`явилися лише з 1992 р.


Табл. 1.

Питома вага надходжень деяких податків в загальній сумі надходжень до зведеного бюджету України.

1990 1991

1992

1993

1994

1995

Податок з обороту 28.2 21.4

-

-

-

-

ПДВ - -

31.4

34.7

25.0

20.3

Податок на прибуток підприєм 26.8 29.1

ств та організацій

-

-

-

19.2

Податок на доходи підприємств - -

та організіцій

17.9

33.0

27.4

-

Прибутковий податок з громад. 8.9 12.1

9.2

5.8

6.5

6.6

Акцизний збір - -

3.8

5.1

3.3

1.9

Доходи від зовн.-екон. діяльн. - -

-

4.0

1.7

2.4

Відрахування до фонду ліквід. - 3.5

наслідків відЧорноб.катастроф.

8.0

5.0

4.6

5.0

Відрахування до Пенсійного - -

фонду

-

-

17.7

18.5


Окрім того , в Законі УРСР “ Про систему оподаткування ”, що був прийнятий у 1991 р., не було визначено систему місцевих податків. Вона була визначена лише в Законі України “ Про внесення змін і доповнень до Закону УРСР”. “ Про систему оподаткування ” прийнятому на початку 1994 р. порівняно із Законом 1991 р. із переліку загальнодержавних податків та зборів було виключено :

  • податок на прибуток

  • податок на прибуток іноземних юридичних осіб від діяльності в УРСР

  • податок з обороту


Случайные файлы

Файл
15648-1.rtf
76859-1.rtf
27443.rtf
115009.rtf
59486.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.