Перехресна еластичність попиту та довгострокові граничні і середні витрати (178030)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чернігівський державний технологічний університет

Кафедра ЕТіЕП

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни : МІКРОЕКОНОМІКА

на тему: ПЕРЕХРЕСНА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ТА ДОВГОСТРОКОВІ ГРАНИЧНІ І СЕРЕДНІ ВИТРАТИЧернігів, ЧДТУ, 2009


Зміст


Перехресна еластичність попиту

Довгострокові граничні і середні витрати

Список використаних джерелПерехресна еластичність попиту


Покупець на ринку орієнтується не лише на зміну ціни, а й враховує також свій доход, смаки, моду, наявність замінників. Тому його реакція на зміну певних умов буде різною. Для одних товарів навіть незначна зміна ціни або доходу може спричинити значні зміни в обсязі покупок, а для інших товарів навіть значне підвищення або зниження ціни чи доходу буде мало помітним.

Щоб адекватно реагувати на зміну ринкової ситуації, виробник повинен вміти оцінити попит на товар в поточному моменті і на перспективу. Існує попит практично постійний, наприклад, на хліб, молоко та інші життєво необхідні товари, а є попит зароджуючийся, що спостерігається при випуску нового продукту. На попит впливає також ступінь насиченості. Якщо на ринку з’явився новий продукт, то попит випереджує пропозицію. Але по мірі задоволення потреби покупців, попит на товар насичується, обсяг виробництва починає відповідати попиту, а іноді і перевищувати його. На поведінку попиту споживачів впливає багато факторів, і при їх зміні ступінь чутливості споживачів до цих змін буде різним.

Ступінь чутливості функціонально пов’язаних між собою величин можна вимірювати в абсолютних показниках як похідну функціїАбо ж її можна вимірювати у відносних показниках як співвідношення процентних змін. Відносний показник має переваги у тому, що він не залежить від одиниць вимірювання. Тому в економічному аналізі застосовується частіше саме показник відносних змін.

Вимірником відносних змін є еластичність. Можна сказати, що еластичність – це міра чутливості однієї змінної до зміни іншої змінної (відносна зміна значення функції у в розрахунку на одиницю відносної зміни аргументу х). Еластичність змінної у по змінній х визначається як співвідношення процентних змін залежної у і незалежної х змінних. Якщо


то


Враховуючи, що при(тобто, при малих приростах аргументу відношення приросту і наближається до похідної у по х), маємо:Якщо вважати загальною (сукупною) величиною (як, наприклад, загальна або сукупна виручка), то відповідна їй гранична величина (наприклад, гранична виручка, або додаткова виручка від додаткової одиниці , середня величина (середня виручка, або виручка в середньому на одиницю х, яка дорівнює в нашій ситуації це – ціна). Отже, еластичність функції дорівнює відношенню граничної і середньої величин.

У мікроекономіці застосовується багато різновидів еластичності залежно від досліджуваного явища і чинників, що викликають зміну досліджуваного явища,– попиту, пропозицій чи виробництва. Що стосується попиту, то тут залежно від впливу цінового чи нецінових чинників розрізняють наступні види еластичності:

  • еластичність попиту за ціною;

  • перехресну еластичність попиту;

  • еластичність попиту за доходом.

Перехресна еластичність попиту – це процентна зміна обсягу попиту на один товар при зміні на 1% ціни іншого товару (іншими словами, ступінь впливу на обсяг попиту на даний товар зміни ціни на інший товар). Вона показує, на скільки процентів зміститься крива попиту. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною обчислюється наступним чином:де зміна обсягу попиту на товар В;

зміна ціни товару А.

З використанням похідної ця формула набуває наступного вигляду:Величина перехресної еластичності попиту може бути додатною, від’ємною або нульовою. Якщо товари взаємозамінювані, то перехресна еластичність попиту на ці товари додатна, тому що при підвищенні ціни одного товару обсяг його продажу зменшується, а попит на товар-замінник зростає. Наприклад, перехресна еластичність попиту на вершкове масло і маргарин буде мати такий вигляд:Чим більший додатній коефіцієнт, тим більший ступінь замінності двох товарів.

Якщо товари є взаємодоповнюючими, то перехресна еластичність попиту від’ємна, оскільки підвищення ціни одного товару призводить як до зменшення обсягу попиту на цей товар, так і до скорочення попиту на товар-доповнювач. В результаті:Чим більша величина від’ємного коефіцієнту, тим більша взаємодоповнюваність двох товарів.

У випадку, коли два товари не пов’язані між собою, є незалежними у споживанні (нейтральні товари), перехресна еластичність попиту рівна нулю


Довгострокові граничні і середні витрати


Підприємець завжди зацікавлений у тому, щоб обсяг виробництва мати максимальний, а витрати при цьому були мінімальними. Зв’язок між обсягом виробництва продукції та вартістю її виробництва у довгостроковий період показує функція загальної вартості виробництва, яка відображає сумарну вартість усіх використаних факторів виробництва. Виробнича функція описує взаємозв’язок між витратами факторів виробництва і максимально можливим обсягом випуску продукції. Вона дозволяє обчислити максимальний обсяг продукції для кожного конкретного набору факторів виробництва в умовах незмінної технології. Зміна технології веде до зміни функціональної залежності між структурою затрат ресурсів і випуском. Для аналізу застосовується дво- і багатофакторні виробничі функції. Вони можуть бути подані у табличній, графічній і аналітичній формах. Побудова виробничої функції базується на припущеннях необхідності основних факторів, монотонності (збільшення будь-якого фактора покращує умови виробництва) та взаємозамінності ресурсів. Спрощена функція виробництва, коли фірма застосовує два змінних ресурси працю L і капітал К має вигляд:де загальна вартість виробництва;

ціна одиниці праці;

ціна одиниці капіталу.

Якщо ціни ресурсів незмінні, то функція є лінійною.

Пряма лінія, всі точки якої відповідають різним варіантам сполучень факторів виробництва однакової вартості ТС, має назву ізокоста. В результаті графічного зображення функції виробництва для кожного фіксованого рівня випуску отримаємо карту ізоквант. Карта ізоквант є альтернативним способом описання довгострокової виробничої функції. Ізокванта– це крива однакової кількості продукту, відображає множину комбінацій вхідних ресурсів, як забезпечують певний фіксований рівень випуску. Кожна с комбінацій факторів виробництва на ізокванті представляє свій технологічний спосіб виробництва.

Як показує виробнича функція (ізокванта), випуск одного і того ж обсягу продукції технологічно ефективно можна забезпечити різними сполученнями факторів виробництва. Але з економічної точки зору кожна комбінація ресурсів обумовить для фірми різні витрати. Тому виникає проблема вибору економічно ефективної структури факторів, яка забезпечила б виробництво даного обсягу з мінімальними витратами. Бажані зміни в структурі виробничих факторів фірма може здійснити лише протягом досить тривалого часу, оскільки це пов’язано зі зміною технології. У довгостроковому періоді всі фактори виробництва, отже, і всі витрати змінні, тому в аналізі не виділяються постійні втрати. Розрізняють лише:

  • довгострокові сукупні витрати витрати на весь обсяг продукції (LC);

  • довгострокові середні витрати витрати на одиницю продукції (LAC);

  • довгострокові граничні витрати – приріст сукупних витрат (LMC).

Довгострокові середні витрати, тобто витрати на одиницю продукції, мають надзвичайно важливе значення, тому що вони формують ціну виробника, від рівня якої залежить результат діяльності фірми, її успіх на ринку. Якщо ціна виробника виявиться нижчою за ринкову ціну, фірма одержить економічний прибуток, в іншому разі вона матиме збитки і буде витіснена з ринку. Зрозуміло, що мінімізація середніх витрат складає основне завдання виробничої діяльності фірми. Крива довгострокових середніх витрат (LAC) будується на основі кривих короткострокових середніх сукупних витрат (АТС). Відображаючи дію закону спадної віддачі, короткострокові АТС мають U-подібну форму. Нижня точка кривої АТС показує ефективний масштаб виробництва для підприємства з заданою технологією. Якщо фірма буде нарощувати обсяг випуску за межі цієї точки за незмінної технології, середні сукупні витрати почнуть зростати, ефективність виробництва втрачається. Тому в умовах стійкого підвищення попиту на продукцію фірмі потрібно змінити технологію і потужності. Витрати на основний капітал відповідно зростуть, а підприємство перейде на нові масштаби виробництва – з малого перетвориться на середнє, а потім – на велике.

За цих умов фірмі необхідно відшукати для кожного технологічного рівня такий обсяг випуску, за якого середні сукупні витрати були б мінімальними. Це непросте завдання, тому що в процесі розвитку можуть виникнути три ситуації: постійного, зростаючого і спадного ефектів масштабу.

Якщо розглянути ці ефекти з точки зору витрат, то виявиться, що постійний ефект масштабу спричиняє незмінність довгострокових середніх витрат, зростаючий ефект масштабу дає економію витрат на масштабі, тобто витрати на одиницю продукції зменшуються з нарощуванням обсягів випуску, а у випадку спадного ефекту масштабу маємо витрати на масштабі,– середні витрати зі збільшенням обсягів випуску зростають. В кожній з цих тенденцій крива довгострокових витрат LAC має іншу форму.


Случайные файлы

Файл
8604-1.rtf
142181.rtf
66089.rtf
1073.doc
27591.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.