Нормування праці бухгалтерів (177307)

Посмотреть архив целиком


Нормування праці бухгалтерівСучасні умови господарювання вимагають від підприємств пошуку резервів зниження собівартості продукції, що досягається за умови чітко налагодженого бухгалтерського обліку витрат і здійснення постійного контролю за цим процесом.

Завдання бухгалтерського обліку повинні виконуватися за умови мінімальних витрат на ведення бухгалтерського обліку.

Однак, робота бухгалтера є досить дорогою і трудомісткою, а тому вимагає особливої уваги з боку керівництва підприємства.

Водночас зменшення витрат на ведення бухгалтерського обліку повинно відбуватися у розумних межах, щоб не знижувалася зацікавленість облікових працівників у результатах своєї праці.

Особливого значення для організації праці набуває її нормування - система науково обґрунтованих методів і правил визначення необхідних витрат праці та часу на виконання окремих операцій.

Призначення нормування полягає у забезпеченні раціонального використання робочого часу.

Завданнями нормування праці є визначення трудомісткості робіт і необхідної для їх виконання чисельності працівників.

Незважаючи на переваги, які надає нормування для забезпечення ефективного виконання обов'язків працівниками, існують причини, які перешкоджають його впровадженню.

Не дивлячись на всі перешкоди для впровадження, відсутність нормативів на виконання певних видів робіт призводить до нерівномірного навантаження бухгалтерів протягом робочого дня.

Це породжує конфліктні ситуації, нераціональне використання часу, знань і досвіду облікових працівників.

Нормування праці слід здійснювати з дотриманням наступних вимог:

=> норми повинні бути науково обґрунтовані з урахуванням конкретних організаційно-технічних умов їх застосування. Тобто у ході розробки норм слід враховувати особливості систем організації праці та обслуговування робочих місць.

Наукове нормування передбачає також психофізіологічне та соціальне обгрунтування норм праці, тобто врахування фізіологічних і психологічних особливостей працівника;

=> удосконалення нормативів на основі досягнень наукової організації праці.

Розроблені та затверджені нормативи повинні обов'язково переглядатися з урахуванням нових умов до виконання робіт, які висуває науково-технічний прогрес;

=> зниження витрат праці на розробку нормативних матеріалів. При встановленні норм праці слід дотримуватися принципу співвідношення витрат і вигод з однозначним переважанням останнього показника;

=> здійснення постійного контролю за дотриманням норм.

Ефект від впровадження норм праці на підприємстві буде відчутним за умови обов'язкового їх виконання.

Нормування праці на підприємстві включає розробку та затвердження різних норм праці. Будь-яка праця передусім може бути виміряна її тривалістю, тобто робочим часом, необхідним виконавцю для якісного виконання роботи.

Саме тому основним видом норм праці є норма часу, тобто витрати часу, встановлені на виконання одиниці роботи одним або групою працівників за певних організаційно-технічних умов.

Норми часу залежать від витрат робочого часу, які поділяються на нормовані та ненормовані.

До нормованих витрат належать всі витрати робочого часу на виконання отриманого завдання: час корисної роботи, час на відпочинок та особисті потреби, час технологічної перерви.

Час корисної роботи передбачає витрати часу на безпосереднє виконання роботи та підготовчо-заключні роботи, тобто отримання вказівок від вищого керівництва, вивчення документів, інструкцій тощо.

Ненормовані витрати часу - це час на непередбачені роботи та втрати робочого часу внаслідок різних перерв у процесі праці з вини виконавця або через організаційно-технічні порушення.

Основним прийомом вивчення витрат робочого часу є спостереження, у процесі якого отримують розмір витрат робочого часу та результат праці.

Відповідно до призначення розрізняють два види спостережень: організаційні та нормативні.

Організаційні спостереження проводяться для отримання даних, які забезпечують визначення корисних витрат часу та його втрат шляхом фотографії робочого дня.

Нормативні спостереження необхідні для оцінки виконання діючих норм або отримання даних для проектування нових норм.

Залежно від способу та точності виміру часу використовуються різні методи спостереження, наведені в табл. 1.


Таблиця 1. Методи спостереження залежно від способів і точності виміру часу

з/п

Метод

Характеристика

1

Технічний облік

Застосовується для отримання даних про рівень виконання діючих норм

2

Фотооблік

Використовується для вивчення всіх видів витрат робочого часу. Залежно від кількості працівників, за якими ведеться спостереження, розрізняють індивідуальний і груповий фотооблік

3

Хронометраж

Забезпечує вивчення елементів основної роботи, які повторюються. Проводиться безперервним або вибірковим способами. Безперервний спосіб означає спостереження за досліджуваним процесом протягом робочої зміни з фіксацією всіх складових витрат часу. Вибірковий спосіб передбачає вибіркову фіксацію тривалості елементів досліджуваного процесу.. Результатом хронометражу є визначення середніх витрат часу на операцію та її окремі елементи, а також порівняння витрат праці різних працівників

4

Кінозйомка

Дозволяє з високою точністю визначити витрати робочого часу та праці за елементами трудового процесу для здійснення відбору передових прийомів організації праці

5

Осцилографія

Використовується для визначення впливу трудового процесу на організм працівника, стан умов праці, ступінь завантаження обладнання

6

Моментні спостереження

Дослідженню підлягає час, визначений жеребкуванням

7

Фотографія робочого часу

Необхідна для вивчення причин втрат робочого часу протягом робочого дня, режиму роботи обладнання і розробки заходів щодо їх усунення. Передбачає вивчення витрат часу шляхом спостереження і виміру всіх без винятку елементів процесу праці протягом робочого часу. Самофотографування робочого дня передбачає фіксацію втрат часу для спостереження та їх причин особисто працівником. У процесі самофотографування працівники активно приймають участь у виявленні резервів використання свого часу, вносять конкретні пропозиції з усунення його витрат


Організація проведення спостережень передбачає:

=> формування групи працівників, які будуть спостереження;

=> вибір об'єктів і способів спостереження;

=> визначення обсягу дослідження;

=> інструктаж працівників;

=> обробку матеріалів спостереження, розробку проекту заходів.

Бухгалтерські роботи нормують трьома методами: експертним методом оцінки трудомісткості, дослідно-статистичним і розрахунково-аналітичним.

Експертний метод оцінки трудомісткості облікових робіт здійснює спеціальна комісія, до складу якої входять висококваліфіковані спеціалісти (бухгалтери, плановики, фінансисти).

Дослідно-статистичний метод ґрунтується на порівнянні трудомісткості робіт з аналогічними показниками раніше виконаних робіт.

Для цього використовуються середньоарифметичні статистичні дані з індивідуальних планів завдань бухгалтерських робіт та особистий досвід працівника.

Розрахунково-аналітичний метод передбачає фотографування або самофотографування робочого часу.

В основі розрахунково-аналітичних методів нормування праці лежать методи аналізу витрат робочого часу.

Для вивчення окремих трудових дій, операцій у одного чи декількох працівників, їх вимірюють з високою точністю за допомогою таких приладів як секундомір, хроноскоп і хронограф, а також застосовуючи спеціальну кінозйомку та інші технічні засоби.

На підприємствах нормування може відбуватися з використанням нормативів, затверджених чинним законодавством, або шляхом розробки власних нормативів.

Основним нормативним документом, який регулює питання нормування праці бухгалтерських працівників, порядок розрахунку необхідної чисельності працівників бухгалтерії та умови праці, є Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку.

Бухгалтерські операції розрізняються за складністю, ступенем повторюваності, за факторами, які їх визначають. Не зважаючи на неоднорідність бухгалтерських операцій, для вибору методів нормування їх можна поділити на певні групи (див. рис. 1).

Сукупність операцій формує вид робіт, що створює можливість здійснювати нормування.

Групи бухгалтерських операцій


масові, часто повторювані операції (технічні, допоміжні й логічні)

хронометраж

складні операції, які відрізняються за змістом і працемісткістю (аналогічні та творчі)

дослідницькі методи, частіше використовують накопичені за тривалий час дані самофотографій

організаційні та деякі допоміжні операції

дослідно-статистичні


Случайные файлы

Файл
169403.rtf
240-2527.DOC
34936.rtf
17705.rtf
141063.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.