Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві (176774)

Посмотреть архив целиком

13Задача1. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві


1.1 Зміст господарської ситуації


Відомі наступні дані про діяльність торгівельного підприємства в 2005 році. Здійснюється торгівля трьома видами товарів: К, Л і М. Купівельна вартість товарів складала: по товарах виду К – 333 гривні за штуку, по товарах виду Л – 53 гривні за квадратний метр, по товарах виду М – 1033 гривень за штуку. Протягом року вказані товари реалізувались торгівельним підприємством за стабільними цінами при такому рівні торгівельної націнки: товари виду К – 33%, товари виду Л − 43%, товари виду М – 13%. В 2005 році торгівельне підприємство реалізувало покупцям 533 штук товарів виду К, 633 квадратних метрів товару виду Л і 433 штук товарів виду М.

Облікова чисельність персоналу торгівельного підприємства складала: з 1 січня 2005 року по 25 вересня 2004 року – 5 осіб а з наступної дати до кінця 2004 року – 6 осіб. Рівень витрат обігу складає 5,33%. Торгівельні площі складають 153 м2. Вартість основних фондів торгівельного призначення станом на початок року 33300 грн., станом на кінець року 323300 грн. Залишки оборотних засобів торгівельного підприємства в 2005 році складали станом: на початок року 13300 грн., на початок другого кварталу 13330 грн., на початок третього кварталу 14233 грн., на кінець року 12333 грн. Питома вага товарних запасів у вартості оборотних засобів складає 40%.

Підприємство займалося лише торгівельною діяльністю і ставка податку на прибуток 25%.


1.2 Завдання


Основними завданнями комплексу економічних розрахунків на торгівельному підприємстві є визначення:

 1. Товарообороту в купівельних цінах;

 2. Реалізаційної вартості товарів кожного виду;

 3. Товарообороту в реалізаційних цінах;

 4. Валового доходу;

 5. Рівня валового доходу;

 6. Витрат обігу;

 7. Показників продуктивності праці виходячи з товарообороту і виходячи з валового доходу;

 8. Показників ефективності використання основних фондів торгівельного призначення, які можливо визначити по наведених вихідних даних;

 9. Показників ефективності використання оборотних активів, які можливо визначити по наведених вихідних даних;

 10. Показників товарооборотності;

 11. Прибутку від реалізації товарів, чистого прибутку;

 12. Середнього по торгівельному підприємству рівня торгівельної націнки;

 13. Показників рентабельності діяльності торгівельного підприємства.


1.3. Визначення товарообороту в купівельних цінах


Товарооборот в купівельних цінах ТОк – це сума вартості усіх товарів в купівельних цінах:

, (1.1)

де Цкj – купівельна вартість певного товару;

np – кількість проданого товару.


1.4. Визначення реалізаційної вартості товарів кожного виду


Реалізаційна вартість товару Црі визначається за формулою:

, (1.2)

де РТН – рівень торгівельної націнки певного товару.


1.5. Визначення товарообороту в реалізаційних цінах


Товарооборот в реалізаційних цінах ТОр – це сума вартості усіх товарів в реалізаційних цінах:

(1.3)


1.6. Визначення валового доходу


Валовий дохід торгівельного підприємства ВДТП – це різниця між товарооборотом в реалізаційних цінах і товарооборотом в купівельних цінах:

. (1.4)

Результати розрахунків товарообороту і валового доходу наведені в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1

Товарооборот і валовий дохід торгівельного підприємства у звітному році.


пп

Види товарів

Од. вим.

Обсяг про-дажу

Купі-вельна вартість, грн./од.

Торгова націнка

Реалізацій-на вартість грн./од.

Товарообіг, грн

Валовий дохід, грн

%

грн./од

в купів. цінах

в реаліз. цінах

1

К

шт.

533

333

33

109,89

442,89

177489,00

236060,37

58571,37

2

Л

м2

633

53

43

22,79

75,79

33549,00

47975,07

14426,07

3

М

шт.

433

1033

13

134,29

1167,29

447289,00

505436,57

58147,57
Всього

658327,00

789472,01

131145,011.7. Визначення рівня валового доходу


Рівень валового доходу РВД – це відношення валового доходу торгівельного підприємства до товарообороту в реалізаційних цінах:

(1.5)

.


1.8 Визначення витрат обігу


Рівень витрат обігу визначається за формулою:

, (1.6)

де ВО – витрати обігу;

РВО – рівень витрат обігу.

Звідси витрати обігу визначаються:

(1.7)


1.9 Визначення показників продуктивності праці виходячи з товарообороту і виходячи з валового доходу


Продуктивність праці ППТО, виходячи із товарообороту, визначається за формулою:

, (1.8)

а виходячи із валового доходу:

, (1.9)

де ЧСО – середньооблікова чисельність персоналу за рік.

Визначення середньооблікової чисельності персоналу за рік.

, (1.10)

де Чсо мі – середньооблікової чисельності персоналу в кожному місяці.

Облікова чисельність персоналу торгівельного підприємства складала:

з 1.01.04 по 25.09.04 – 5 осіб, а з 26.09.04 до 31.12.05 року – 6 осіб. Середньооблікова чисельність персоналу за вересень становить:

Тоді середньооблікова чисельность персоналу за рік становить:

Отже продуктивність праці виходячи із товарообороту становить:

,

а продуктивність праці виходячи валового доходу становить:


1.10 Визначення показників ефективності використання основних фондів торгівельного призначення, які можливо визначити по наведених вихідних даних


Основним показником ефективності використання основних фондів торгівельного призначення є фондовіддача Фв, яка визначається:

, (1.11)

де ОФсер – середня вартість основних фондів, яка визначається за формулою:

, (1.12)

де ОФпоч. – вартість основних фондів на початок року;

ОФкін. – вартість основних фондів на кінець року.

Отже,


1.11 Визначення показників ефективності використання оборотних активів, які можливо визначити по наведених вихідних даних


Основними показниками, що характеризують ефективність використання оборотних активів є:

Коефіцієнт оборотності оборотних активів визначається:

, (1.13)

де ОАсер. – середня за рік вартість оборотних активів підприємства в грн. вона визначається за формулою:

, (1.14)

де ОАпоч. – вартість оборотних активів станом на початок року в грн;

ОАкін. – вартість оборотних активів станом на кінець року в грн;

ОА2кв. ОА2кв. ОА2кв. – вартість оборотних активів станом на початки відповідно другого, третього і четвертого кварталів в грн. і дорівнює:

.

Тоді коефіцієнт оборотності оборотних активів дорівнює:

.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує скільки оборотів здійснили оборотні активи за відповідний період та яку виручку від реалізації товарів одержало торгівельне підприємство в гривнях у розрахунку на одну гривню вартості його оборотних активів.

Тривалість одного обороту оборотних активів, визначається:

, (1.15)

де Д – кількість днів в періоді, що розглядається (рік – 360 днів).

Коефіцієнт завантаження (залучення) оборотних активів, визначається:

, (2.16)

Коефіцієнт завантаження оборотних активів характеризує: оборотні активи якої вартості в гривнях використовується для реалізації товарів на суму одна гривня.

Кожне підприємство прагне:

а) збільшувати коефіцієнт оборотності оборотних активів і рентабельність оборотних коштів;

б) зменшувати тривалість одного обороту оборотних активів і коефіцієнт залучення оборотних коштів.


1.12 Визначення показників товарооборотністі


До показників товарооборотністі відносяться:

а) товарооборотність в кількості оборотів, що характеризує скільки оборотів здійснюють кошти, які вкладені в товарні запаси, за відповідний період, та на яку суму продає товарів торгівельне підприємство в гривнях у розрахунку на одну гривню вартості його товарних запасів, що визначається за формулою:

, (1.16)

де ТЗсер. – середньорічна величина товарних запасів в гривнях, що визначається: , (1.17)

де ПВтз – питома вага товарних запасів у вартості оборотних запасів;

Отже, товарооборотність в кількості оборотів становить:

б) товарооборотність в днях обороту ТДО, що характеризує на скільки днів торгівлі вистачить підприємству середнього товарного запасу та скільки днів триває один обіг коштів, які вкладені в товарні запаси, та визначається за формулою:

. (1.18)

Отже,

Кожне торгівельне підприємство прагне збільшувати показник товарооборотності в кількості оборотів і оптимізувати показник товарооборотності в днях обороту.


1.13 Визначення прибутку від реалізації товарів, чистого прибутку


Прибуток від реалізації товарів визначається вирахуванням із валового доходу торгівельного підприємства ВДТП витрат обігу ВО :

(1.19)

Чистий прибуток визначається вирахуванням із прибутку від реалізації товарів (Преал.) податку на прибуток:

, (1.20)

де ПНП – податок на прибуток, який визначається:

,

де СПНП – ставка податку на прибуток (25%)


1.14 Визначення середнього по торгівельному підприємству рівня торгівельної націнки


Середній рівень торгівельної націнки по торгівельному підприємству визначається за формулою:

(1.21)


1.15 Визначення показників рентабельності діяльності торгівельного підприємства


Основними показниками рентабельності діяльності торгівельного підприємства є:

а) рентабельність товарообороту, яка визначається за формулою:

(1.22)

б) рентабельність витрат обігу, яка визначається за формулою:

(1.23)

в) рентабельність оборотних активів, яка визначається за формулою:

(1.24)

г) рентабельність торгівельних площ, яка визначається за формулою:

, (1.25)

де Sторгторгівельні площі торгівельного підприємства

пп

Показники

Одиниці вимірю-вання

Величина

Обґрунтування (розрахунок)

1

2

3

4

5

1

Товарооборот в реалізаційних цінах

грн.

789472,01

2

Валовий дохід

грн.

131145,01

3

Рівень валового доходу

%

16,61

4

Витрати обігу

грн.

42078,86

5

Продуктивність праці, виходячи із товарообороту

грн./чол.

150089,74

6

Продуктивність праці виходячи із валового доходу

грн./чол.

24932,51

7

Фондовіддача

БРВ

4,43

8

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

БРВ

83,7

9

Тривалість одного обороту оборотних активів

дні

4,3

10

Коефіцієнт завантаження (залучення) оборотних активів

БРВ

0,012

11

Товарооборотність в кількості оборотів

кільк. об.

209,25

12

Середньорічна величина товарних запасів

грн.

3772,8

13

Товарооборотність в днях обороту

дні

1,7

14

Прибуток від реалізації товарів

грн.

89066,15

15

Чистий прибуток

грн.

66799,61

16

Середній рівень торгівельної націнки

%

20

17

Рентабельність товарообороту

БРВ

0,11

18

Рентабельність витрат обігу

БРВ

1,59

19

Рентабельність оборотних активів

БРВ

7,1

20

Рентабельність торгівельних площ

грн./м2

436,6
Случайные файлы

Файл
33812.rtf
136453.rtf
168072.rtf
100467.rtf
117214.rtf