Історія та тенденції розвитку економічного аналізу (176722)

Посмотреть архив целиком

УКООПСПІЛКА

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу

Економічний аналіз”

на тему:

Історія та тенденції розвитку економічного аналізу”


Виконала студентка 3 курсу 2 групи факультету заочної освіти

скорочений термін навчання спеціальність “Облік і аудит”

Фасоль Наталі Юріївни


Науковий керівник –

доктор економічних наук

професор В.С. Рудницький

Львів - 2005


1. Історія розвитку економічного аналізу в епоху капіталістичного і домонополістичного капіталізму


Здійснюючи загальні підходи до вивчення історії розвитку економічного аналізу, можна сказати, що економічний аналіз сам по собі не розвивався, він розвивався в тісному взаємозв’язку з бухгалтерським обліком і поетапно.

Свого першочергового розвитку економічний аналіз зазнав, як свідчить історія, ще в бронзовому віці. В даний період економічний аналіз носив примітивний характер. Аналізовані показники були натуральні, абсолютні. Аналіз проводився нерегулярно.

Проте дедалі розвиток аналізу удосконалювався, тобто здійснювалась оцінка достовірності складних звітів, звіти оприлюднювались, а також фінансові агенти несли відповідальність за достовірність звітів.

Період залізного віку та в епоху середньовіччя був переломним у розвитку економічного аналізу. В дані періоди почали застосовуватись і аналізуватись різноманітні документи, проте переважали усні свідчення.

В епоху капіталістичного укладу значний внесок в аналіз зробив Лука Пачолі відомим Трактатом про рахунки.

ХІХ – початок ХХ століття характеризується теорією калькуляції, що створило передумови для виникнення нового напрямку економічного аналізу – функціонального.

Значний внесок в розвиток даного напрямку зробив такий вчений, як І.Ф.Шерр.

ХХ століття характеризується подальшим розвитком економічного аналізу і значним у цей процес є вклад російських вчених: П.М. Крижанівський, А.З. Попов, І.Г. Максимов. І.Г. Максимов сформулював потребу і завдання попереднього аналізу, розробив рекомендації щодо використання результатів аналізу доходності окремих господарських операцій.

Потреби ринкової економіки зумовлювали подальший розвиток аналізу.

Поглибився коефіцієнтний фінансовий аналіз, у облікову практику були запроваджені кошториси і все це були праці Ф. Гюглі.

Важливим досягненням бухгалтерського обліку у ХХ столітті є те, що фахівці даного напрямку описали потребу в аналізі господарської діяльності.

Тобто розвиток економічного аналізу здійснювався постійно з нарощуванням темпів і обсягів. Були в його розвитку, як періоди підйому, так і періоди занепаду, що характеризувалось станом економіки.


2. Основні тенденції економічного аналізу


Науково-технічна і технологічна революції призводять до виникнення нових виробів, послуг, виробництв і галузей, а в зв’язку з цим і виникатимуть нові об’єкти економічного аналізу, буде зростати значення функціонально-вартісного аналізу.

У зв’язку з широким розповсюдженням електронно-обчислювальної техніки ХХІ вік стане епохою виникнення та розповсюдження без паперової бухгалтерії.

Економічний аналіз буде відігравати значну роль у ХХІ столітті між зростаючими зовнішніми і внутрішніми інформаційними потоками, у контролі і управлінні виробництвом, фінансами і кредитом, соціальною сферою. Зростатиме роль аналітичних процедур у ризикоорієнтованому аудиті та менеджменті.

Отже, необхідним є вдосконалення методології та організації аналізу інвестиційної та фінансової діяльності на мікро-, мезо- та макрорівні.

Вільна конкуренція, свобода вибору, які основні умови ринкового середовища, подальше розповсюдження світових економічних тенденцій приведуть, що в Україні, як і в інших країнах з перехідною економікою відбуватиметься перенасичення ринку товарами, роботами та послугами.

Вищевказані тенденції вимагатимуть удосконалення фінансового менеджменту.

Застосування кластерної моделі.

Кластери – це об’єднання підприємств малого та середнього бізнесу, навчальних закладів, контролюючих та регулюючих інституцій за територіальною ознакою.

Проте проблемою кластерної моделі є те, що для потреб нових виробничих систем використовуються не всі показники звітності.

Отже необхідна певна переорієнтація, переосмислення та конкретизація показників звітності, виходячи з вимог повноцінного інформаційно-аналітичного забезпечення кластерної моделі.

В кластерних моделях суб’єктом стратегічного управління є неурядові громадські організації-координатори.

Тобто в майбутньому потрібно вдосконалити інформаційне забезпечення аналізу кластерних моделей і оптимізувати їх менеджмент.

Інтенсифікація також в майбутньому наукових досліджень соціально-економічного аналізу.


3. Розвиток економічного аналізу в Україні


Дослідження економічного аналізу на Україні, як свідчить історія розвитку були ускладнені із-за двох причин:

 • особливостями історичного розвитку України;

 • відсутністю достатнього числа літературних джерел;

І як свідчать особливості історичного розвитку України економічний аналіз в Україні розвивався поетапно, дуже повільно і з багатьма ускладненнями.

Перше зародження, як такого аналізу відбулось в Київській Русі в ХІ столітті н.е. і пізніше – в Галицько-Волинському князівстві.

Другим етапом розвитку вважається період після татаро-монгольського нашестя.

Третім етапом розвитку вважається період виникнення у кінці ХΥ століття Запорізької Січі.

Усі ці вище перераховані періоди розвитку економічного аналізу були примітивними.

Далі однією з перших в історії України практичних спроб аналізу фінансів на рівні держави була діяльність гетьмана І.Мазепи.

Проте в цілому аналіз продовжував залишатись оперативним. В дальнішому взагалі відбувся занепад розвитку коли Україна втратила ознаки незалежної держави і підпорядковувалась царські Росії.

І тільки ХХ століття стало вагомим періодом у розвитку аналізу. Проте і в даний період були свої ускладнення, а саме: різноманітні видання здійснювались у видавництвах Москви, Ленінграду і звичайно на російській мовою.

В такому напрямку і здійснювався розвиток економічного аналізу в колишньому СРСР, а тому окремо розвиток аналізу в Україні виділити неможливо.

Значного розвитку економічний аналіз зазнав в 80-ті роки ХХ століття.

У 90-х роках ХХ століття тенденція розвитку економічного аналізу посилилась в зв’язку з переходом до ринкових відносин в Україні. Почалося становлення національної школи економічного аналізу представниками якої є П.І.Гайдуцький, В.М.Іваненко. Сформувались і розвиваються певні напрямки досліджень, наприклад так як:

 1. Теорія економічного аналізу.

 2. Фінансовий аналіз.

 3. Стратегічний аналіз.

Проте ХХ століття вимагає подальшого удосконалення існуючої методології економічного аналізу.Завдання 1


Місячний посадовий оклад економіста - 350 грн. при тривалості робочого дня 8 годин. За графіком він має відпрацювати 22 дні, один з яких святковий, що не збігається з вихідним, а фактично йому був наданий листок непрацездатності на 4 дні, один з яких передсвятковий. З фонду матеріального заохочення економісту нарахована премія в розмірі 20% фактичного заробітку. Нарахувати місячну заробітну плату економісту.

Розв’язок

 1. 22 – 1 = 21 – день – робочий.

 2. 21 – 4 = 17 днів – відпрацював економіст.

 3. 350 : 21 = 16,67 грн. – денна заробітна плата.

 4. 16,67 · 17 = 283,39 грн. – заробітна плата згідно посадового окладу

 5. грн. – премія в розмірі 20 %.

 6. 283,39 + 56,68 = 340,07 грн. – місячна заробітна плата економіста.


Завдання 2


Робота двох підприємств, що виробляють однакову продукцію у межах об’єднання, характеризується даними, наведеними в табл.. 16.


Таблиця 16

Підприємство

Попередній період

Звітний період

обсяг виробництва, грн.

чисельність працюючих, чол.

обсяг виробництва, грн.

чисельність працюючих, чол.

1

2 040 000

560

1 950 000

480

2

2 500 000

495

3 540 000

620


Розрахувати індекси зміни продуктивності праці робітників кожного підприємства та загальний процент підвищення продуктивності праці на двох підприємствах.

Розв’язок

 1. Продуктивність по підприємству № 1:

а) за попередній період

грн./чол.

б) за звітний період

грн./чол

 1. Продуктивність по підприємству № 2:

а) за попередній період

грн./чол.

б) за звітний період

грн./чол

 1. Індекс зміни продуктивності праці по підприємству № 1:

 1. Індекс зміни продуктивності праці по підприємству № 2:

 1. Процент підвищення продуктивності праці:

а) по підприємству № 1

1,115 х 100% = 111,5%;

111,5% - 100% = 11,5%

б) по підприємству № 2

1,13 х 100% = 113%;

113% - 100% = 13%Завдання 3


На ділянці працює 12 робітників. Інтервал обходів при проведенні моментних спостережень – 5 хв. Спостереження здійснювалися за дві години до закінчення зміни (з 15 до 16 год.). Коефіцієнт використання фонду робочого часу- 0,85. Результати спостереження наведено в табл.8.


Случайные файлы

Файл
23783.rtf
61133.rtf
informatika.doc
174537.rtf
45432.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.