Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки (175847)

Посмотреть архив целиком

Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки


Управління з контролю за використанням та охороною земель у Вінницькій області (Вінницька облдержземінспекція) є територіальним органом Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель (далі Держземінспекція України), яка діє у складі Державного комітету України по земельних ресурсах (далі – Держкомзему України).

Управління з контролю за використанням та охороною земель у Вінницькій області (далі – Управління) підзвітне та підконтрольне Держземінспекції України і входить до єдиної системи органів Держкомзему України, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, земельним кодексом України та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомзему України та Держземінспекції України, а також цим Положенням.

Основними завданнями Управління є:

участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері земельних відносин;

організація і здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розроблення та подання до Держземінспекції України пропозицій щодо його вдосконалення.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

  1. організовує і здійснює державний контроль за:

дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог земельного законодавства України;

дотриманням встановленого порядку набуття і реалізації права на землю, в тому числі на землі водного і лісового фонду;

використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;

дотриманням законодавства у процесі укладання цивільно-правових угод, надання у користування, передачі у власність, вилучення (викупу) земельних ділянок;

веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель;

розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об'єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;
виконанням комплексу необхідних заходів щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, їх псування, забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, недопущення заростання бур'янами, чагарниками та дрібноліссям, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що ведуть до погіршення стану земель;

дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних з порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;

дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;

дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

проведенням державної землевпорядної експертизи містобудівної і землевпорядної документації;

дотриманням строків розгляду заяв чи клопотань щодо набуття і реалізації прав на землю;

2) вживає в межах своєї компетенції заходів до усунення порушень земельного законодавства, в тому числі щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам;

3) видає та анулює спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених в установленому законом порядку;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань державного контролю за використанням та охороною земель;

надає платні послуги відповідно до «Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 р. №1619 (із змінами), та спільного наказу Держкомзему, Мінфіну та Мінекономіки від 15.06.2001 р. №97/298/124 «Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2001 за №579/5770;

(підпункт 4 пункту 3 із змінами від 15 серпня 2007 року)

5) подає пропозиції Держземінспекції України щодо анулювання ліцензій на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;

6) бере у разі потреби участь у роботі комісій з приймання меліорованих, рекультивованих та інших земель, а також у визначенні земельних ділянок для розміщення об'єктів будівництва та у вирішенні інших питань, пов'язаних з вилученням (викупом) земель;

7) вносить в установленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо:

приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства;

припинення будівництва та експлуатації об'єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;

припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону;

8) надає методичну допомогу і рекомендації органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, власникам та користувачам земельних ділянок з питань використання і охорони земель;

9) вивчає і впроваджує у практику досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

10) взаємодіє з засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;

11) організовує роботу громадських інспекторів, надає їм методичну та практичну допомогу, контролює та координує їх діяльність, вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень;

12) здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів;

13) організовує збирання, зведення та аналіз інформації щодо використання та охорони земель;

14) подає до Держземінспекції України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування заходів з охорони земель.

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 14.06.2004 №386)Затверджений у сумі ___________________________

Один мільйон вісімдесят


дев′ять тисяч шістсот десять грн.

(1089610,00 грн.)(сума літерами і цифрами)


Перший заступник Голови Комітету Дуржкомзему України


(посада)
М.Н. Калюжний


(підпис)

(ініціали і прізвище)
(число, місяць, рік)

М.П.


КОШТОРИС на 2007 рік

Управління з контролю за використанням та охороною земель у Вінницькій області

(код та назва бюджетної установи)

м. Вінниця

(найменування міста, району, області)

вид бюджету __Державний____________________________________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування КВК_____________________________________________,

240Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________,

2408010


Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів___________________________)

(грн.)

Показники

Код

Усього на рік

РАЗОМЗагальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ – усього

х

1089610


1089610

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

1089610


1089610

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету у т.ч.

х
– плата за послуги, що надаються бюджетними установами

250100

х– плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями

250101
– кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та (або) виробничої діяльності

250102
– плата за аренду майна бюджетних установ

250103
– кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна

250104
– інші джерела власних надходжень бюджетних установ

250200

х(розписати за підгрупами)

– інші надходження, у т.ч.


х-інші доходи (розписати за кодами кваліфікації доходів)

х-фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов"язання)

х– повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та класифікації кредитування)

х

х

*

*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього

х

1089610


1089610

Поточні видатки

1000

1089610


1089610

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

794230


794230

Заробітна плата

1111

794230


794230

Грошове утримання військовослужбовців

1112
Нарахування на заробітну плату

1120

287530


287530

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

3300


3300

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

850


850

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132
Продукти харчування

1133
М"який інвентар та обмундирування

1134
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135
Оренда та експлуатаційні послуги

1136
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

1137
Послуги зв"язку

1138
Оплата інших послуг та інші видатки

1139

2450


2450

Видатки на відрядження

1140

4550


4550

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160
Оплата теплопостачання

1161
Оплата водопостачання і водовідведення

1162
Оплата електроенергії

1163
Оплата природного газу

1164
Оплата інших комунальних послуг

1165
Оплата інших енергоносіїв

1166
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення.

1170
Дослідження і розробки, окремі заходи розвику по реалізації державних (регіональних) програм.

1171
Окремі заходи розвику по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку.

1172
Виплата процентів (доходу) за зобов"язаннями

1200
Субсидії і поточні трансферти

1300
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320
Поточні трансферти населенню

1340
Виплата пенсій і допомоги

1341
Стипендії

1342
Інші поточні трансферти населенню

1343
Поточні трансферти за кордон

1350
Капітальні видатки

2000
Придбання основного капіталу

2100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110
Капітальне будівництво (придбання)

2120
Будівництво (придбання) житла

2121
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122
Інше будівництво (придбання)

2123
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

2130
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду

2131
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів

2132
Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів

2133
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134
Створення державних запасів і резервів

2200
Придбання землі і нематеріальних активів

2300
Капітальні трансферти

2400
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420
Капітальні трансферти населенню

2430
Капітальні трансферти за кордон

2440
Нерозподілені видатки

3000
Кредитування з вирахуванням погашення

4000
Надання внутрішніх кредитів

4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112
Надання інших внутрішніх кредитів

4113
Надання зовнішніх кредитів

4210
* сума проставляється по коду відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку «НАДХОДЖЕННЯ-усього»


КерівникВ.С. Поліщук(підпис)

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтерК.І. Міщук(підпис)

(ініціали і прізвище)

02 березня 2007 р.

(число, місяць, рік)

М.П.


Случайные файлы

Файл
34101.rtf
79514.rtf
150487.rtf
163566.rtf
47239.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.