Аналіз діяльності підприємства (175829)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний автомобільно-дорожній університет


Факультет заочного навчанняКафедра обліку і аудитуКОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

"Фінансовий менеджмент"

Варіант № 3


Виконала: студентка групи

Залікова книжка №

Перевірив: _______________
Харків 2009


ЗМІСТ


Баланс

Звіт про фінансові результати

1. Аналіз майнового стану підприємства

2. Аналіз фінансової стійкості підприємства

3. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

4. Аналіз фінансових результатів

5. Аналіз ділової активності підприємства

6. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

Література
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"КОДИ


Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

 

за ЄДРПОУ

 

Територія

 

за КОАТУУ

 

Форма власності

 

за КФВ

 

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Галузь

 

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

Контрольна сума

 

Адреса

 
Баланс

на _____1 січня_______ 2009 р.


Форма N 1 

Код за ДКУД

1801001


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

3400,0

2881,0

первісна вартість

011

3520,0

3039,0

накопичена амортизація

012

120,0

158,0

Незавершене будівництво

020

130,0

29,0

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

5257,0

6039,0

первісна вартість

031

5487,0

6320,0

знос

032

230,0

281,0

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

 

 

первісна вартість

036

 

 

накопичена амортизація

037

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

331,0

480,0

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

9118,0

9429,0

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

5126,0

5574,0

Поточні біологічні активи

110

 

 

Незавершене виробництво

120

1945,0

1899,0

Готова продукція

130

244,0

314,0

Товари

140

 

 

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

0,0

0,0

первісна вартість

161

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

0,0

0,0

за виданими авансами

180

22,0

0,0

з нарахованих доходів

190

0,0

0,0

із внутрішніх розрахунків

200

0,0

0,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

185,0

189,0

Поточні фінансові інвестиції

220

32,0

15,0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

907,0

289,0

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

98,0

33,0

Усього за розділом II

260

8559,0

8313,0

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

17677,0

17742,0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

5980,0

6013,0

Пайовий капітал

310

892,0

905,0

Додатковий вкладений капітал

320

421,0

604,0

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

1847,0

1917,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

178,0

239,0

Неоплачений капітал

360

()

()

Вилучений капітал

370

()

()

Усього за розділом I

380

9318,0

9678,0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом II

430

0,0

0,0

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

682,0

1395,0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

1384,0

2811,0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

2314,0

345,0

Усього за розділом III

480

4380,0

4551,0

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

1274,0

1051,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

2162,0

2212,0

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

543,0

250,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

 

 

з оплати праці

580

 

 

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

Усього за розділом IV

620

3979,0

3513,0

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

17677,0

17742,0


Случайные файлы

Файл
91234.rtf
lab_work.doc
59603.rtf
13611.rtf
72800.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.