Сводная таблица результатов:М43

Н

М56

Н

F45

Н

F43

Н

F56

Н

f43

град

F36

Н

f45

град

F32

Н

f32

град

Диада


0

0

18.5

0

18.5

0

325

282

1260

281

Графоаналитический

метод

0

0

18.3

0

18.3

0

327

282

1261

281


F21

Н

f21

град

F16

Н

f16

град

MД

Н

f56

град

f36

град

Диада


1234

110

1257

286

233.6

282

0

Графоаналитический

метод

1230

110


1255

286

233.6

282

0
Случайные файлы

Файл
93876.rtf
20411.rtf
181924.rtf
123120.rtf
71915-1.rtf