Аналіз інвестиційного ринку України (164293)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Сумського державного університету

Шосткинський Інститут

Кафедра економіки підприємств
ОДЗ

з дисципліни Інвестування

на тему «Аналіз інвестиційного ринку України»
Виконала

студентка групи Е – 81 Ш

Ліпатова Ганна Валеріївна

Перевірив викладач

Пригара І.О.
Шостка 2010 р.


Зміст


Вступ

  1. Сутність інвестиційного ринку

  1. Теоретичні засади інвестиційного ринку

  2. Класифікація інвестиційних ринків

  3. Учасники інвестиційного ринку та їх функції

 1. Аналіз інвестиційного ринку України

2.1 Дослідження інвестиційного ринку України

2.2 Тенденції розвитку інвестиційного ринку України

2.3 Оцінка і прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку

3 Аналіз ефективності інвестиційного проекту

Висновок

ЛітератураВступВ даній роботі я буду розглядати аналіз інвестиційного ринку України.

У зарубіжній практиці інвестиційний ринок ототожнюється, як правило, з ринком цінних паперів, які виступають основним інструментом інвестиційного вкладення капіталу як індивідуальним, так і інституціональними інвесторами. В нашій країні переважним напрямом інвестиційної діяльності є реальне інвестування у формі капітальних вкладень; відповідно інвестиційний ринок у найбільш частому трактуванні вітчизняних економістів розглядається як ринок капітальних товарів. Обидва ці підходи є надмірно вузькими, тому поняття інвестиційного ринку доцільно сформулювати наступним чином.

Інвестиційний ринок – це сукупність економічних відносин, які складаються між продавцем та покупцем інвестиційних товарів та послуг, а також об’єктів інвестицій в усіх його формах.

Основні завдання даної роботи:

 1. Теоретичні засади інвестиційного ринку

 2. Класифікація інвестиційних ринків

 3. Учасники інвестиційного ринку та їх функції

 4. Дослідження інвестиційного ринка

 5. Тенденції розвитку інвестиційного ринка

 6. Оцінка та прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринка.

Дана робота буде виконуватися за допомогою навчальних підручників:
1 Сутність інвестиційного ринку


  1. Теоретичні засади інвестиційного ринку


Інвестиційний ринок представляє собою ринок, на якому об'єктами купівлі - продажу виступають різноманітні інвестиційні товари та інструменти, а також інвестиційні послуги, що забезпечують процес реального і фінансового інвестування.

Інвестиційний ринок є надзвичайно складною системою, в якій обертаються багатоманітні товари та інструменти, що забезпечують інвестиційний попит усіх видів інвесторів. Цей ринок обслуговується спеціальними інвестиційними інституціями, розпоряджається досить розгалуженою і різноплановою інвестиційною інфраструктурою.

В економічній системі країни, що функціонує на ринкових принципах, інвестиційний ринок відіграє велику роль, яка визначається наступними основними функціями:

1. Активною мобілізацією тимчасово вільного капіталу з різноманітних джерел.

2. Ефективним розподілом акумульованого вільного капіталу між численними кінцевими його споживачами.

3. Визначенням найбільш ефективних напрямів використання капіталу в інвестиційній сфері.

4. Формуванням ринкових цін на окремі інвестиційні товари, інструменти і послуги, що найбільш ефективно відображають співвідношення між їх пропозицією і попитом, яке склалося.

5. Здійснення кваліфікованого посередництва між продавцем і покупцем інвестиційних товарів та інструментів.

6. Формуванням умов для мінімізації інвестиційного і комерційного ризику.

7. Прискоренням обігу капіталу, яке сприяє активізації економічних процесів.

У найвужчому розумінні, під інвестиційним ринком розуміють ринок інвестиційних товарів (усіх видів будівельних матеріалів і активної частини виробничих основних фондів) та інвестиційних послуг (будівельно-монтажних робіт). З іншого боку, говорячи про інвестиції не можна забувати про фондовий ринок. Отже, інвестиційний ринок - це ринок об'єктів інвестування у сіх його формах, тобто це сукупність окремих ринків (об'єктів реального і фінансового інвестування), у складі якого виділяють ринок прямих капітальних вкладень, ринок об'єктів приватизації, ринок нерухомості, ринок інших об'єктів реального інвестування, фондовий ринок та грошовий ринок. Функціонування інвестиційного ринку забезпечують професійні посередники, які надають послуги учасникам ринку щодо спрощення операцій на ринку. Це комплекс підприємств і установ, які сприяють інвесторам (надають їм послуги) та встановлюють "правила функціонування ринку" (органи державного управління, що регулюють діяльність суб'єктів інвестиційної діяльності на ринку).

Здійсненню реального інвестування сприяють послуги проектних організацій та установ, підприємств будівельної індустрії, промисловості будівельних матеріалів, машинобудування, оптових постачальників матеріальних ресурсів, фінансово-кредитних установ.

Отже інвестиційний ринок – це сукупність економічних відносин, які складаються між продавцем та покупцем інвестиційних товарів та послуг, а також об’єктів інвестицій в усіх його формах.


  1. Класифікація інвестиційних ринків


Поняття «інвестиційний ринок» є в певній мірі збірним, узагальненим. В реальній практиці воно характеризує широкий спектр окремих видів інвестиційних ринків з різноманітними сегментами кожного з цих видів. Сучасна систематизація інвестиційних ринків виділяє різні їх види у відповідності до наступних основних ознак (рис. 1).


Рис. 1. Систематизація інвестиційних ринків за основними ознаками


Ринок реальних активів поділяється на:

 1. Ринок прямих капітальних вкладень – це найбільш значний сегмент вітчизняного інвестиційного ринку.

Формою інвестування є капітальні вкладення в усіх видах:

а) нове будівництво;

б) розширення;

в) реконструкція;

г) технічне переозброєння.

2. Ринок нерухомості – на даному ринку здійснюють операції з продажу квартир, будинків.

3. Ринок приватизованих об’єктів – предметом реального інвестування на даному етапі ці об’єкти, які цілком продаються на аукціонах або повністю продаються трудовим колективом в обмін на приватизовані чеки або грошові кошти.

4. Ринок робочої сили – на даному ринку продається здатність до праці.

5. Ринок інших об’єктів:

а) ринок інтелектуальних цінностей (ліцензії, патенти, нові технології);

б) ринок предметів колекціонування (предмети антикваріату);

в) ринок коштовних металів (золото, коштовні камені).

Ринок фінансових ресурсів поділяється на:

 1. Грошовий ринок – ринок, де продаються і купуються кредитні ресурси і депозитні зобов’язання строком до 1 року.

 2. Фондовий ринок – це сегмент інвестиційного ринку на якому продаються і купуються цінні папери.

а) організаційний ринок – це фондова біржа;

б) неорганізаційний ринок – «вуличний ринок».

3. Кредитний ринок – це ринок, де продаються і купуються кредитні ресурси та окремі частини капіталу акціонерних товариств на строк більше 1 року.

Ринок капіталів, у свою чергу, класифікується:

 1. Первинний ринок - розміщення нових цінних паперів;

 2. Вторинний ринок - торгівля цінними паперами, які були випущені раніше і перебувають в обігу.

Найважливішою складовою ринку інвестицій є ринок інвестиційних товарів. Виробництво і рух цих товарів на ринку забезпечується елементами інвестиційної інфраструктури. У країнах з розвинутою ринковою економікою мережа таких елементів є надзвичайно широкою. Головне завдання інвестиційної інфраструктури -- обслуговування інвестиційної сфери, задоволення інвестиційного попиту. Основним інвестиційним товаром є продукція проектно-дослідницьких, будівельних, монтажних підприємств, фірм і постачальників матеріально-технічних ресурсів, яка в основному забезпечує інвестиційний процес.


  1. Учасники інвестиційного ринку та їх функції


На інвестиційному ринку діють різноманітні учасники, функції яких визначаються цілями їх діяльності та ступенем участі у здійсненні окремих угод. Склад основних учасників інвестиційного ринку варіюється в залежності від форм здійснення угод.

Загалом основні учасники інвестиційного ринку диференціюються на дві групи:

1) Продавці і покупці інвестиційних товарів, інструментів і послуг;

2) Інвестиційні (фінансові) посередники.

Окрім основних учасників інвестиційного ринку, що приймають безпосередню участь у здійсненні угод, до складу його суб'єктів відносяться численні учасники, що здійснюють допоміжні функції. З урахуванням викладеного загальний склад учасників інвестиційного ринку класифікується наступним чином (рис. 2).

Рис. 2. Склад основних груп учасників інвестиційного ринку


Інвестиційні посередники складають доволі численну групу основних учасників інвестиційного ринку, що забезпечує посередницький зв'язок між покупцями і продавцями інвестиційних послуг. Певна частина інвестиційних посередників сама може виступати на інвестиційному ринку в ролі покупця або продавця. Інвестиційно-фінансові посередники, що здійснюють виключно брокерську діяльність, є професійними учасниками інвестиційного ринку, діяльність яких підлягає обов'язковому ліцензуванню. Основною функцією таких посередників є надання допомоги як продавцям, так і покупцям інвестиційних товарів, інструментів і послуг у здійсненні діяльності на інвестиційному ринку. Інвестиційно-фінансовий посередник, що здійснює брокерську діяльність, бере участь у підписанні угод в якості повіреного (на основі договору-доручення від клієнта) або в якості комісіонера (на основі договору комісії).


Случайные файлы

Файл
48534.rtf
konstitut.doc
66395.rtf
74152-1.rtf
178864.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.