Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства (164126)

Посмотреть архив целиком

1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ТОВ «ЗАРЯ»


Техніко-економічний аналіз виконують економісти, інженерно-технічні працівники, робітники та органи управління за даними оперативної і періодичної звітності. Його метою є оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв'язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів.

Техніко-економічний аналіз - це, в основному, внутрішньогосподарський аналіз. У процесі такого аналізу досліджується діяльність усіх структурних підрозділів підприємства, служб, цехів, дільниць, бригад і окремих робочих місць. Джерелом інформації для такого аналізу є планово-нормативні дані, матеріали оперативного, бухгалтерського обліку, позаоблікові дані. Техніко-економічний аналіз проводиться щоденно, за декаду, місяць, квартал, рік до складання підсумкової звітності. На підставі результатів аналізу приймаються важливі управлінські рішення.

Нині роль техніко-економічного аналізу зросла, бо основні показники, що характеризують ефективність заходів для впровадження нової техніки, технології, організації виробництва, підприємства розраховують і планують самостійно. Звідси й випливає потреба в ретельному аналізі та обґрунтуванні техніко-економічних показників.

Для аналізу основних техніко-економічних показників діяльності підприємства складається таблиця 1. Після розрахунків складаються висновки на основі отриманих результатів.


Таблиця 1.

Техніко-економічні показники діяльності підприємства

Показники

Одиниця виміру

Джерела інформації, розрахунок

попередній рік2007

звітний рік2008

відхилення

абсолютне

Темп зростання, %

1

2

3

4

5

6

7

1. Середня вартість сукупного капітулу

тис. грн.

1/2(ряд280гр.3+ряд280гр.4)ф.1

2366,8

3548,5

1181,7

149,9

2. Середня вартість власного капіталу

тис. грн.

1/2(ряд380гр.3+ ряд380гр.4)ф.1

965,55

1196,5

230,95

123.9

3. Ресурси підприємства

3.1. Основні засоби:3.1.1. За первинною вартістю на кінець року

тис. грн.

ряд.031гр.4ф.1

2183,6

2571

387,4

117,7

3.1.2. За залишковою вартістю на кінець року

тис. грн.

ряд.030гр.4ф.1

1505.4

1632

126.6

108.4

3.1.3. Знос на кінець року

тис. грн.

ряд.032гр.4ф.1

678,2

939

260,8

138.4

3.1.4. Середня вартість

тис. грн.

1/2(ряд.031гр.3+ ряд.031гр.4)ф.1

1997.2

2377,5

380,3

119,04

3.2. Нематеріальні активи3.2.1. За первинною вартістю на кінець року

тис. грн.

ряд.011гр.4ф.1

-

-3.2.2. За залишковою вартістю на кінець року

тис. грн.

ряд.010гр.4ф.1

-

-3.2.3.Знос на кінець року

тис. грн.

ряд.012гр.4ф.1

-

-3.2.4. Середня вартість

тис. грн.

1/2(ряд011гр.3+ ряд.011гр.4)ф.1

-

-3.3. Оборотні активи:3.3.1. Усього на кінець року

тис. грн.

ряд260гр.4ф.1

1363,2

2106

742.8

154.5

3.3.2. Запаси на кінець року

тис. грн.

(ряд100+ряд110+ ряд120+ряд130+ ряд140)гр.4ф.1

735.8

1386

650,2

188,4

3.3.3. Дебіторська заборгованість на кінець року

тис. грн.

(ряд150+ряд160+ ряд170+ряд180+ ряд190+ряд200+ ряд210)гр.4ф.1

543,9

387

-156,9

71,1

3.3.4. Грошові кошті на кінець року

тис. грн.

(ряд220+ряд230+ряд240+ряд250) гр.4ф.1

83.5

333

249,5

398,8

3.3.5. Середні залишки оборотних коштів

тис. грн.

1/2(ряд260гр3+ ряд260гр.4)ф.1

927,95

1735

807,05

186.9

3.4. Середньооблікова чисельність:3.4.1. Працівників

осіб

ряд010гр2ф1-ПВ

-

-

-

-

3.4.2. Робітників

осіб

оперативна звітність

-

-

-


3.4.3. Персоналу в еквіваленті повної зайнятості

осіб

ряд.001гр.2ф№1-ПВ

4. Економічні показники

4.1. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)

тис. грн.

ряд.035гр.3ф.2

5898.5

8158

2259,5

138,3

4.2. Обсяг виробництва продукції

тис. грн.

ф.1-підприємництво р2ряд200гр1

4.3. Собівартість виробленої продукції

тис. грн.

ф.1-підприємниц-тво р2ряд200гр2

4.4. Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

ряд.040гр.3ф.2

4441.7

6729

2287.3

151,5

4.5. Трудовитрати

люд. год.

ф.1-ПВ ряд009гр2

5. Фінансові результати

5.1. Валовий прибуток (збиток)

тис. грн.

ф.2ряд.050гр.3 (ряд.055гр.3)

1456.8

1429

-27.8

98,09

5.2. Прибуток (збиток) від операційної діяльності

тис. грн.

ф.2ряд.100гр.3 (ряд.105гр.3)

671,3

390

-281.3

58.09 

5.3. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

тис. грн.

ф.2ряд.170гр.3 (ряд.175гр.3)

600.0

41

-559

6,8 

5.4. Чистий прибуток (збиток)

тис. грн.

ф.2ряд.220гр.3 (ряд.225гр.3)

450

31

-419

6,9 

6. Показники ефективності використання ресурсів

6.1.Продуктивність праці одного працівника

тис. грн./ особу

п.4.2./п.3.4.1.

6.2.Продуктивність праці одного робітника

тис. грн./ особу

п.4.2./п.3.4.2.

6.3. Коефіцієнт зносу основних засобів

 

ф.1(ряд.032/ ряд.031)

0.31

0,36

0.05

 116.1

.4. Коефіцієнт оновлення основних засобів

 

ф.5ряд.260гр.5/ ф.1ряд.031гр.4
 

6.5. Коефіцієнт вибуття основних засобів

 

ф.5ряд.260гр.8/ ф.1ряд.031гр.3
 

6.6Фондовідда-

ча

грн./ грн.

п.4.2./п.3.1.4.
 

6.7.Фондомісткість

грн./ грн.

п.3.1.4./п.4.2.
 

6.8.Фондоозброєність

тис. грн./ особу

п.3.1.4./п.3.4.2.
 

6.9. Коефіцієнт обіговості оборотних засобів

обороти

п.4.1./п.3.3.5.

6.36

4.7

-1.66

73.9

6.10. Коефіцієнт закріплення оборотних засобів

грн./грн.

п.3.3.5./п.4.1.

0,16

0,21

0,05

131.2

6.11. Середній період обороту оборотних засобів

дн.

360дн./п.6.9.

56,6

76.6

20,0

135.3

6.12. Коефіцієнт обіговості активів

обороти

п.4.1./п.1.

0,25

2.3

2.05

920

6.13. Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості

обороти

ряд.035ф.2/ 1/2(ряд.160гр.3 +ряд.160гр.4)ф.1

22.1

24,2

2,1

109,5

6.14. Середній період обороту дебіторської заборгованості

дн.

360дн./п.6.13.

16.3

14,9

-1,4

91.46.15. Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості

обороти

ряд.035ф.2/ 1/2(ряд.530гр.3 +ряд.530гр.4)ф.1

1760,75

88,7

1672.05

5.04

6.16. Середній період обороту кредиторської заборгованості

дн.

360дн./п.6.15.

0,2

4.05

4.03

2025

6.17. Коефіцієнт обіговості запасів

обороти

ряд.035ф.2/ 1/2(ряд.100гр.3-ряд.140гр.3 +ряд.100гр.4-ряд.140гр.4)ф.1

11.46

7.69

3.77

67.1

6.18. Середній період зберігання запасів

дн.

360дн./п.6.17.

31.4

46.8

15,4

149,04

6.19. Тривалість операційного циклу

дн.

п.6.18.+п.6.14.

47.7

61,7

14

129,3

7. Показники рентабельності підприємства

7.1.Рентабельність сукупного капіталу

 

ряд.170ф.2/ п.1

0,25

0,01

0,24

4

7.2.Рентабельність власного капіталу

 

ряд.220ф.2/ п.2

0.47

0,02

-0.45

4,2

7.3. Валова рентабельність продажу

 

ряд.050ф.2/ ряд.035ф.2

0,2

0.17

-0.03

85

7.4. Операційна рентабельність продажу

 

ряд.100ф.2/ ряд.035ф.2

0.11

0.05

-0.06

45

7.5. Чиста рентабельність продажу

 

ряд220ф.2/ ряд.035ф.2

0,08

0.004

-0.076

5

7.6.Рентабельність продукції

 

ряд.050ф.2/ ряд.040ф.2

0.3

0.2

-0,06

66.7


Случайные файлы

Файл
1301.rtf
177298.rtf
35174.rtf
123089.rtf
46822.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.