Аналіз фінансового стану підприємства (164001)

Посмотреть архив целикомКонтрольна робота з дисципліни:

ФІНАНСовий аналіз


На основі даних фінансової звітності, необхідно провести оцінку фінансового стану підприємства, зробити висновки та дати рекомендації щодо його поліпшення.


Таблиця 1 – Баланс підприємства

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

58

66

первісна вартість

011

68

80

накопичена амортизація

012

10

14

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:
залишкова вартість

030

1640

1952

первісна вартість

031

2040

2400

знос

032

400

448

Довгострокові фінансові інвестиції:
Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

140

180

Інші фінансові інвестиції

045

5

82

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

284

205

Відстрочені податкові платежі

060

24

20

Інші необоротні активи

070

83

38

Усього за розділом I

080

2234

2543

II Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси

100

504

708

Незавершене виробництво

120

280

345

Готова продукція

130

105

107

Товари

140

94

100

Векселі одержані

150

340

25

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Чиста реалізаційна вартість

160

59

77

Первісна вартість

161

74

98

Резерв сумнівних боргів

162

15

21

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
З бюджетом

170

24

30

За виданими авансами

180

40

58

З нарахованих доходів

190

-

-

За внутрішніми розрахунками

200

60

82

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

5

47

Поточні фінансові інвестиції

220

180

140

Грошові кошти та їх еквіваленти:
В національній валюті

230

105

142

В іноземній валюті

240

83

20

Інші оборотні активи

250

43

84

Усього за розділом II

260

1922

1965

III Витрати майбутніх періодів

270

305

447

БАЛАНС

280

4461

4955

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І Власний капітал
Статутний капітал

300

1249,08

1387,4

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

356,88

198,2

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

89,22

148,65

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-

198,2

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом І

380

1695,18

1932,45

ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу

400

178,44

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом ІІ

430

178,44

-

ІІІ Довгострокові зобовязання
Довгострокові кредити банків

440

1360,0

1783,8

Довгострокові фінансові зобов’язання

450

356,88

148,65

Відстрочені податкові зобов’язання

460

-

-

Інші довгострокові зобовязання

470

-

396,4

Усього за розділом ІІІ

480

1716,88

2328,85

ІV Поточні зобовязання
Короткострокові кредити банків

500

178,44

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

-

-

Векселі видані

520

223,05

148,65

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

200,75

198,2

Прострочені зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

-

-

з позабюджетних платежів

560

178,44

297,3

зі страхування

570

-

-

з оплати праці

580

-

-

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

89,82

49,55

Інші поточні зобовязання

610

-

-

Усього за розділом ІV

620

870,5

693,7

V Доходи майбутніх періодів

630

-

-

БАЛАНС

640

4461

4955


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.