Податкова політика держави: цілі, індикатори, економічний і законодавчий інструментарій регулювання (163795)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Східноукраїнський національний університет

Імені Володимира Даля


Магістратура державного управління
контрольна робота


Дисципліна: "Економіка ІІ"

Тема: "Податкова політика держави: цілі, індикатори, економічний і законодавчий інструментарій регулювання"Слухач гр. ДС-172з

Рибальченко Д.О.

Викладач

доц. Гордієнко В.Д.


Луганськ

2008


Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Магістратура державного управління


Завдання 10

на контрольну роботу з дисципліни "Економіка ІІ"


слухача групи ДС-172з

Рибальченка Дениса Олександровича1. Теоретичні питання:

Податкова політика держави: цілі, індикатори, економічний і законодавчий інструментарій регулювання.

2. Тест:

В результаті реалізації фіскальної політики державні витрати знижуються:

а) так; б) ні;

Примітка:

Контрольна робота має містити: титульну сторінку, бланк завдання, зміст, змістовну частину та список використаної літератури. Вона повинна бути оформлена на аркуші форматом А4.


Завдання видав доц. Гордієнко В.Д.


Завдання отримав ________________-


Зміст:


Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти оподаткування

  1. Оподаткування — один з найважливіших

факторів розвитку ринкової системи

  1. Бюджетна система як головна ланка

фінансової системи держави

  1. Податкова система — основа економічної системи

  2. Сутність податків

  3. Функції, які виконують податки

Розділ 2. Податкова політика держави

2.1. Податкова політика держави

2.2. Основні принципи формування податкової

політики держави та побудови податкової системи

2.3. Становлення та розвиток податкової політики України

Розділ 3. Податкове законодавство та шляхи

його реформування

3.1. Нормативно-правові акти з питань оподаткування

3.2. Адаптація податкового законодавства України

до законодавства Європейського Союзу

3.3. Необхідність та шляхи реформування

податкового законодавства України

Висновок

Список використаної літератури

Тест


Вступ


Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо.

Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягається шляхом чіткої регламентації бюджетної діяльності через впровадження виваженої податкової політики.

В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться податковій системі. Одним з першочергових завдань ринкової реформи в Україні є створення ефективної податкової системи, яка б забезпечувала розвиток народногосподарського комплексу країни, відповідним чином регулювала б економічні відносини.

Актуальність теми. Моніторинг нагромаджених у сфері державних фінансів суперечностей свідчить про те, що вітчизняна податкова політика не склалася як єдине ціле, у якому узгоджені всі функціональні елементи. Реалії українського сьогодення у сфері оподаткування - це внутрішня неузгодженість складових цілісної системи податкових правовідносин. Це і нестабільність правового регламентування податкових відносин, складність адміністрування податків та податкових платежів, порушення принципів економічної, соціальної справедливості та рівномірності податкового навантаження, незадовільне вирішення фіскальних завдань через перекоси як в галузевому, так і територіальному аспектах, негативний вплив політики в сфері оподаткування на стан національної економіки, низький рівень податкової дисципліни.

Сьогодні в Україні питання податкової політики належать до найгостріших як в економічному й соціальному, так і в політичному контексті. Україна, не маючи достатнього практичного досвіду й наукового обґрунтування формування та реалізації податкової політики, розвивалася експериментальним шляхом, нерідко роблячи при цьому хибні кроки. Введені податки певною мірою були новими скоріше за формою, ніж за змістом. Так чи інакше вони містили ознаки старої адміністративної системи, заснованої на надмірній централізації процесу формування та розподілу фінансових ресурсів держави. Це призвело до того, що акумулювання доходів бюджетів за рахунок сплати податків відривалося від процесу господарювання самих платників податків. Відсутність універсальної концепції реформування стратегії і тактики податкової політики, за якою можна було б розрахувати оптимально можливий та допустимий (як для держави, так і для платників податків) рівень податкового навантаження, призвела до сьогоднішньої ситуації, де при невисоких ( порівняно з іншими країнами) податкових ставках, безлад в адмініструванні податків зводить нанівець забезпечення умов для економічного зростання. Головне завдання у цьому плані полягає в наповненні ринковим змістом форм вітчизняної податкової політики, а це потребує зміни схеми й пропорцій розподілу та перерозподілу валового національного продукту на основі виваженої та прозорої податкової політики, яка б оптимально враховувала як фіскальні інтереси держави, економічні інтереси субєктів господарювання, так і соціальні інтереси громадян.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи проаналізувати розвиток податкової політики та її дієвість і ефективність в умовах становлення ринкових відносин.

Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки та розвязання комплексу завдань:

 • зясувати соціально-економічну природу податкової політики як складової інструментарію державного регулювання економіки;

 • виявити принципи та критерії ефективності та дієвості податкової політики;

 • здійснити аналіз функціонування системи оподаткування України і виявити проблеми гармонізації податкового законодавства;

 • оцінити стан державного податкового менеджменту, податкового адміністрування й управління оподаткуванням;

 • обґрунтувати концепцію уніфікації податкової політики в контексті Європейської інтеграції;

Обєктом дослідження є формування і практика реалізації податкової політики України з притаманними їй фіскально-регулюючими механізмами впливу на соціально-економічне життя суспільства.

Предметом дослідження є сукупність фінансових відносин, які виникають у процесі правового регламентування, організації справляння та адміністрування податків та податкових платежів і формування на цій основі централізованих грошових фондів держави.

Основні терміни та поняття: податкова система, податки, оподаткування, податкова політика, бюджет, державні цільові фонди, податкові платежі, бюджетна система, бюджет, Зведений бюджет України, Державний бюджет України, республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, місцеві бюджети, бюджетна резолюція, бюджетний рік, державні цільові фонди, розмежування доходів бюджету, закріплені доходи, регулюючі доходи, податок на додану вартість, акцизний збір, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, плата за землю, об'єкт державного регулювання соціально-економічних процесів, суб'єкт державного регулювання соціально-економічних процесів, економічна політика, збори, обов'язкові платежі, податкові фінанси, займані фінанси, фіскальна система, державні займи, державні видатки, постійні джерела доходів держави, тимчасові джерела доходів держави, рівень оподаткування, ефективність податкової політики, стабільність податкової політики, передбачуваність податкової політики, елементи системи оподаткування.


Розділ 1. Теоретичні аспекти оподаткування


1.1. Оподаткування — один з найважливіших факторів розвитку ринкової системи


З проголошенням незалежності України розпочався новий етап державотворення, формування власної національної політики і розвитку суспільно-економічних відносин. Україна самостійно визначає свій економічний статус і стратегію соціально-економічного розвитку, розробляє і формує свою фінансову політику в контексті загальнодержавної економічної політики, а також займається її виконанням.

Україна та її економіка крокують до нового життя в ринкових умовах. Реформування економічного життя України в бік ринкових відносин відбувається в дуже складних економічних умовах. Сьогодні важливо знайти оптимальний варіант шляхів соціально-економічного розвитку країни. При переході до суто ринкових відносин істотно змінюється роль і значення держави в керуванні соціально-економічними процесами. На відміну від адміністративно-командних методів управління в умовах ринку державне втручання в економіку повинно бути досить обмеженим і спрямованим на вирішення таких глобальних проблем, як забезпечення безперебійного функціонування ринкового механізму, економічного розвитку держави, зміцнення обороноздатності країни, підтримка та соціальний захист найбільш уразливих прошарків населення шляхом раціонального розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП).

Однією з найбільш ефективних форм управління ринковою економікою є податкове регулювання, бо саме податки є основним джерелом доходів держави й виступають важливим економічним інструментом стимулювання та регулювання виробництва, забезпечення соціальних гарантій, стимулюють ділову активність.


Случайные файлы

Файл
79550.rtf
~1.DOC
123527.rtf
14624.rtf
124488.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.