Фінансова санація та банкрутство підприємства (163532)

Посмотреть архив целиком


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра фінансів, обліку і аудитуІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

з дисципліни "Фінансова санація та банкрутство підприємства"Виконала:

студентка економічного факультету

денної форми навчання

групи СФП-10

спеціальності 8.050104 "Фінанси" Х.О. Колмогорова

Перевірив:

канд. екон. наук, доцент О.Д. ЛитвиненкоХарків 2010


Завдання


Оцінка санаційної спроможності підприємства.

Необхідно провести всі запропоновані розрахунки та зробити детальні аналітичні висновки про наявність кризових явищ на підприємстві, ймовірність його банкрутства та необхідність й можливість проведення його санації.

Завдання 1. Розрахувати перелічені нижче показники (табл.1) за даними фінансової звітності підприємства (ф. №1, ф. №2).


Таблиця 1

Система показників аналізу фінансового стану підприємства з метою визначення його санаційної спроможності

Назва показника

Порядок розрахунку

Минулий рік

Звітний рік

1

2

3

4

5

1

Оцінка майнового стану1.1

Вартість майна підприємства

Валюта балансу

397782,7

387131,8

1.2

Частка основних засобів у майні підприємства

Вартість основних засобів

Валюта балансу

0,218

0, 206

1.3

Коефіцієнт зносу основних засобів

Знос

Первісна вартість основних засобів

0,516

0,532

2

Оцінка ліквідності2.1

Власний оборотний капітал

Власний капітал + Забезпечення майбутніх витрат і платежів + Довгострокові зобов’язання - Необоротні активи

7108,3

7791,3

2.2

Коефіцієнт поточної ліквідності

Оборотні (поточні) активи

Поточні зобов’язання

1,421

1,404

2.3

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Дебіторська заборгованість + грошові кошти

Поточні зобов’язання

0,659

0,554

2.4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти

Поточні зобов’язання

0,041

0,051

2.5

Коефіцієнт маневреності активів

Оборотні активи

Активи

0,06

0,07

2.6

Коефіцієнт забезпечення запасів власним оборотним капіталом

Власний оборотний капітал

Запаси та витрати

2,034

2,138

2.7

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власним оборотним капіталом

Власний оборотний капітал

Оборотні активи

0,296

0,288

3

Оцінка фінансової стійкості3.1

Коефіцієнт незалежності (концентрації власного капіталу)

Власний капітал

Загальна сума капіталу

0,933

0,547

3.2

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Позиковий капітал

Загальна сума капіталу

0,042

0,049

3.3

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Власний оборотний капітал

Власний капітал

0,019

0,037

3.4

Коефіцієнт фінансової стійкості

Власний + позиковий капітал

Загальна сума капіталу

0,975

0,597

3.5

Коефіцієнт фінансового ризику

Позиковий капітал

Власний капітал

0,045

0,091

4

Оцінка ділової активності


4.1

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

Виручка від реалізації

Середня вартість основних засобів

0,706

4.2

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації

Середня дебіторська заборгованість

10,68

4.3

Тривалість обороту дебіторської заборгованості

Кількість днів у періоді

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

33,71

4.4

Коефіцієнт оборотності запасів

Виручка від реалізації

Середня вартість запасів

5,418

4.5

Тривалість обороту запасів

Кількість днів у періоді

Коефіцієнт оборотності запасів

66,45

4.6

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації

Середня кредиторська заборгованість

1,95

4.7

Тривалість обороту кредиторської заборгованості

Кількість днів у періоді

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

184,6

4.8

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Виручка від реалізації

Середня вартість власного капіталу

0, 201

5

Оцінка рентабельності


5.1

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Середня вартість власного капіталу

0,02

5.2

Період окупності власного капіталу

Середня вартість власного капіталу

Чистий прибуток

52,57

5.3

Рентабельність капіталу (активів)

Чистий прибуток

Середня вартість капіталу

0,014

5.4

Рентабельність продажу

Чистий прибуток

Виручка від реалізації

0,095


Діагностика кризи розвитку підприємства - це система ретроспективного, оперативного та перспективного цільового аналізу, спрямованого на виявлення ознак кризового стану підприємства, оцінки загрози його банкрутства та (або) подолання кризи.

Розрізняють три основні напрямки прогнозування ймовірності банкрутства підприємства (рис.1).НАПРЯМКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВАОцінка та прогнозування показників задовільності структури балансу
Коефіцієнт загальної ліквідності (≥ 2)

Коефіцієнт забезпеченості поточних активів власним оборотним капіталом (>0,1)

Коефіцієнт відновлення платоспроможності (>1)

Коефіцієнт втрати платоспроможності (>1)

Система формалізованих та неформалізованих методів
Формалізовані методи: класичні методи аналізу фінансово-господарської діяльності; традиційні методи економічного аналізу; методи математичної статистики вивчення зв‘язкв; економетричні методи; методи економічної кібернетики та оптимального програмування; методи дослідження операцій та теорії прийняття рішень;

Неформалізовані методи: грунтуються на описі аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних взаємозв‘язках та залежностях

Розрахунок індексу кредитоспроможності
Моделі західних аналітиків: Z-рахунок Е. Альтмана, Р. Ліса, Спрінгейта, Конана і Гольдера, Таффлера і Тішоу, показники У. Бівера, Фулмера, універсальна дискримінантна функція;

Методи та моделі аналітиків пострадянського простору: R-модель (Іркутська державна економічна академія), метод рейтингової оцінки Р. Сайфуліна та Г. Кадикова

Рис.1. Напрямки прогнозування ймовірності банкрутства


Завдання 2. Оцінити імовірність банкрутства підприємства за моделями Альтмана та Бівера, а також вітчизняною методикою визначення поточної, критичної та надкритичної неплатоспроможності підприємства.

Розрахувати індекс Альтмана, який має такий вигляд:


Z = 1,2хК1 + 1,4хК2 + 3,3хК3, + 0,6хК4 + 0,999хК5,


де показники К1, К2, К3, К4, К5 розраховуються за наступними алгоритмами:


К1=0,02 К2=0,003

К3=0,014

К4=10,9

К5=0,124

Z = 1,2х0,02+1,4х0,003+3,3х0,014+0,6х10,9+0,999х0,124 =

= 0,024+0,0042+0,0462+6,54+0,124 = 6,74


Після визначення Z - рахунка, на підставі наступної таблиці визначають ступінь імовірності банкрутства для аналізованого підприємства.


Ступінь імовірності банкрутства

Значення Z - рахунка

Вірогідність банкрутства

1,8

Дуже висока

1,81-2,7

Висока

2,71-2,9

Існує імовірність

3,0

Дуже низька


Висновок: Z = 6,74 - ймовірність банкрутства дуже низька, тому що Z > 3.

Завдання 3. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою показників Уільяма Бівера.


Система показників Уільяма Бівера наведена у табл.2.


Показники

Алгоритм розрахунку

Рекомендовані значення

Група І - стійкий фінан-

совий

стан

Група ІІ - за 5 р. до банкру-

тства

Група ІІІ - за 1 р. до банкру

тства

Коефіцієнт Бівера

ряд. (220+260) ф.№2

ряд. (430+480+620+630) ф. №1

0,4-0,45

0,17

-0,15

Коефіцієнт загальної ліквідності

ряд. (260+270 до 1 р.) ф. №1

ряд. (620+630 до 1 р.) ф. №1

3,2

2,0

1,0

Рентабельність капіталу за чистим прибутком

[ (ряд.220 ф. №2) /

/ (ряд.640 ф. №1)] * 100

6-8

4

-22

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

ряд. (430+480+620+630) ф. №1

ряд.640 ф. №1

0,37

0,5

0,8

Коефіцієнт покриття активів власним оборотним капіталом

ряд. (260+270 до 1 р. -

620 - 630 до 1 р.) ф. №1

ряд.280 ф. №1

0,4

0,3

0,06


Коеф. Бівера = 5544,2 + 3780,5/9758,4+16866,4 = 9324,7/26624,8 = 0,35

Коеф.заг.лікв. = 23974,6/16866,4 = 1,42

Рент.кап.за ЧП = 5544,2/397782,7 * 100 = 1,4

Коеф.конц.ПК = 9758,4 + 16866,4/397782,7 = 26624,8/397782,7 = 0,07

Коеф.покр.ВОК. = 23974,6 - 16866,4/397782,7 = 7105,2/397782,7 = 0,018.


Таким чином, на основі проведених розрахунків показників Уіляма Бівера можемо твердо сказати, що наше досліджуване підприємство треба віднести до ІІ групи, тобто воно за 5 років до банкрутства.

Завдання 4. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою нормативних документів, що описують вітчизняні методики діагностики ймовірності банкрутства підприємств:

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій, затверджена Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств і організацій від 23.02.1998 р., №22 // Українська інвестиційна газета, 21.04.1998 р., №15. - С.29-33.

Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств і організацій, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21.03.1997 р., №37 // Галицькі контракти. - 1997. - №40. - С.40-55.

Методичні рекомендації проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 р. №1403.

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені Наказом Міністерства Економіки України від 17 січня 2001 р. №10 // Бухгалтерия. - 2001. - №11. - С.18-22.

Державний підхід до діагностики банкрутства представлений Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства №10, розроблених Вищим арбітражним судом України.

У відповідності з Методичними рекомендаціями встановлюється ступінь неплатоспроможності підприємства (три види) і момент відновлення платоспроможності.

Види неплатоспроможності:

поточна:


Пп = А040 + А045 + А220 + А230 + А240 - П620,Пп = 3951 + 302,6 + 0 + 698,7 + 0 - 16866,4 = - 11914,1


де А040, А045, А220, А230, А240 - відповідні рядки активу балансу;

П620 - відповідний рядок пасиву балансу.

Пп > 0 - підприємство повністю платоспроможне;

Пп < 0 - поточна неплатоспроможність підприємства;

критична:

коефіцієнт покриття:

Кп = Оборотні активи / Поточні зобов‘язання;

На початок року:


Кп = 23974,6/16866,4 =1,421


На кінець року:


Кк = 27062,1/19270,8 = 1,404


коефіцієнт забезпеченості власним капіталом:

Кз = (Власний капітал - Необоротні активи) / Оборотні активи;


Кз п = (371158 - 373808,1) / 23974,6 = - 2650,1/23974,6 = - 0,11

Кз к = (211812,2 - 360069,7) / 27062,1 = - 1482575/27062,1 = - 5,48

Кп < 1,5, Кз < 0,1 та Пп < 0


на початок та кінець аналізованого періоду - підприємство неплатоспроможне;

Для застосування санації необхідно, щоб один з коефіцієнтів (Кп або Кз) на кінець періоду перевищував нормативне значення або протягом періоду відбувалося їх зростання;

надкритична:

підприємство отримало збиток за результатами року та Кп < 1.

Відповідно до Методичних рекомендацій платоспроможність боржника вважається відновленою, якщо:

забезпечене позитивне значення поточної ліквідності;

коефіцієнт покриття перевищить нормативне значення при наявності тенденції до збільшення рентабельності.

У вітчизняній практиці фінансового аналізу використовуються також показники з Методичних положень по оцінці фінансового стану підприємства та встановлення незадовільної структури балансу, затверджені Розпорядженням Федерального управління про неспроможність (банкрутство) №31 від 12.08.1994, №56 від 12.09.1994, №67 від 11.10.1994 (Російська Федерація).

За Методичними положеннями РФ розраховуються наступні показники:

коефіцієнт покриття (оптимальне значення >2);

коефіцієнт забезпеченості власними оборотними активами (оптимальне значення >0,1);

коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності:


,

Квп = (1,404+ ( (6/12) (1,404-1,421))) / 2 = (1,404 + (0,58* ( - 0,017)) / 2

= (1,404 - 0,0085) / 2 = 1,396/2 = 0,7


де Кпк - коефіцієнт покриття на кінець звітного періоду;

Кпп - коефіцієнт покриття на початок звітного періоду;

Вп - період відновлення (Вп = 6 місяців) або втрати (Вп = 3 місяці) платоспроможності;

Т - тривалість звітного періоду в місяцях.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності обчислюють, коли один з коефіцієнтів (покриття або забезпеченості власними оборотними активами) менше оптимального значення.


Случайные файлы

Файл
58648.rtf
65266.rtf
~$с22-89.doc
27395.rtf
154294.rtf