Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні (163249)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


Вступ

Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні

Висновок

Використані джерела
Вступ


Тема контрольної роботи «Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні».

Запорукою успішного розвитку економіки країни є піднесення власного промислового виробництва, адже "виробництво забезпечує різноманітні блага, які становлять необхідні умови життя і розвитку людського суспільства на будь-якому історичному щаблі його існування. Досвід розвитку промислового виробництва більшості країн світу показує, що ефективне функціонування підприємств відбувалося за умов державного регулювання виробничих відносин. Змінювалися лише межі, форми, цілі та засоби регулювання.

Від моменту проголошення незалежності України регуляторна діяльність держави тією чи іншою мірою поєднувала у собі заходи як щодо створення сприятливого зовнішнього середовища для функціонування всіх суб'єктів господарювання, так і щодо надання преференцій певним галузям та окремим підприємствам відповідно до визначених пріоритетів розвитку економіки. Доцільність останніхпитання дискусійне. Однак широкомасштабна політика підтримки виробництва в 1991—2000 роках мала певні позитивні результати. Проте нині залишаються нерозв'язаними проблеми якісного зростання обсягів виробництва, вдосконалення галузевої структури промисловості, подолання техніко-технологічної відсталості та спрацьованості обладнання промислових підприємств, їх реконструкції та модернізації. Цим та іншим питанням регулювання вітчизняної економіки присвячено праці В. Гейця, М. Крупки, С. Захаріна, І. Запатріної тощо.

Вплив бюджетно-податкової політики держави на діяльність і розвиток підприємств промисловості можна розглядати в двох площинах.

Перша заходи бюджетного регулювання безпосереднього впливу на виробництво. Йдеться про видатки бюджету у формі прямого фінансування та субсидування певних галузей чи окремих підприємств. Результатом таких заходів є зміцнення фінансового становища підприємства, створення додаткових конкурентних переваг для одних суб'єктів господарювання порівняно з іншими за рахунок збільшення коштів, що надходять у їх розпорядження. Друга заходи бюджетно-податкового регулювання непрямого (опосередкованого) впливу. У цьому аспекті можна розглядати будь-які дії держави у сфері податкової політики. Вплив чинної в країні системи оподаткування суб'єктів господарювання виявляється у створенні як стимулів, так і обмежень. До заходів непрямого бюджетного впливу належать: витрачання коштів на утримання апарату управління, що забезпечує існування самої держави; державні замовлення та закупівлі, які впливають на ринковий попит і пропозицію товарів; витрати на науку та наукові дослідження; витрати на створення і діяльність ринкових інститутів та інфраструктури, що забезпечують сприятливіші умови зовнішнього середовища для функціонування суб'єктів господарювання.

В роботі проаналізовано стан бюджетно-податкового регулювання розвитку промислового виробництва в Україні, виявлено позитивні наслідки й недолік відповідного напряму державної політики, розроблено окремі пропозиції щодо їх вдосконалення, обґрунтовано необхідність переходу від політики стимулювання сировинних галузей до політики сприяння розвитку високотехнологічних виробництв.
Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні


Результативність діяльності Української держави у зазначених напрямах неодноразово піддавалася критиці. З огляду на це проаналізуємо наслідки впроваджених рішень.

У 2001—2007 роках промисловими підприємствами було створено близько третини всієї валової доданої вартості (при тому, що на них було зосереджено в середньому 35 % усіх основних засобів — табл. 1). Однак зростання промислового виробництва не набуло вигляду стабільної тенденції.

Характерною особливістю зазначеного періоду була відсутність чітких орієнтирів у розвитку економіки та довгострокових пріоритетів у державній діяльності. Спостерігається розширення меж втручання держави у перерозподільні процеси: питома вага доходів зведеного бюджету у ВВП зросла з 27,4% у 2002 році до 30,8 % у 2007-му. За рахунок податкових надходжень формувалося близько 73 % доходів зведеного бюджету (винятком став 2004 рік, коли податкові надходження становили лише 69 %). При цьому спостерігалися щорічні коливання обсягів витрат бюджету, що спрямовувалися на фінансування економічної діяльності, яким не можна дати логічного пояснення (табл. 2). За рахунок зведеного бюджету в 2005—2007 роках фінансувалося лише близько 10% інвестицій у основний капітал, що свідчить про низьку ефективність використання мобілізованих коштів (табл. 3).

Державна підтримка промисловості різнилася в 2001—2003 і в 2003—2007 роках. Так, у перший період відбулося збільшення прямого бюджетного фінансування та кількості податкових пільг (що становили 74,4 % від їх загального числа) галузям економіки.Таблиця 1. Основні показники розвитку промисловості у 2001—2007 роках

Показник

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Обсяг реалізованої продукції промисловості (у фактичних

210

229 634,4

289 117,3

400 757,1

468 562,6

551 729,0

717 076,7

цінах), млн. грн..
Індекси промислового виробництва, у % до попереднього року

114,2

107,0

115.8

112,5

103,1

106,2

110,2

Питома вага валової доданої вартості, створеної промисловістю, до загальної валової доданої вартості, %

30,6

30,7

30,3

28,5

30,87

29,3


Основні засоби за всіма видами економічної діяльності (у фактичних цінах), млн. грн..

915 477

964 814

1 026 163

1 141 069

1 276 201

1 568 890

2 038 135

Питома вага основних засобів у промисловості в загальній величині основних засобів, %

34,0

35,0

35,3

36,8

35,8

33,5

31,7


Таблиця 2. Динаміка ВВП, доходів зведеного бюджету та видатків на економічну діяльність у 2002—2007 роках

Показник

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ВВП (у фактичних цінах), млн. грн..

225 810

267 344

345 113

441 452

537 667

712 945

Індекси зростання ВВП, у % до попереднього року

105,2

109,6

112,1

102,7

107,1

132,5

Доходи зведеного бюджету, у % до ВВП

27,4

28,2

25,5

30,4

32,0

30,8

Податкові надходження, млн грн

45 392,5

54 321.0

63 161.7

98 065,2

125 743,1

158 800,0

Податкові надходження, у % до ВВП

20,1

20,3

18.3

22,2

23,4

22,3

Податкові надходження, у % до доходів зведеного бюджету

73,3

72,2

69,0

73,1

73,2

72,2

Податок на прибуток, у % до загальних податкових надходжень

20,7

24,4

25,6

24,0

20,8

18,3

Видатки на економічну діяльність, у % до ВВП

3,2

4,6

5,4

4,3

5,1

4,2

Питома вага видатків на економічну діяльність у загальній сумі видатків бюджету, %

11,94

16,12

18,44

13,50

15,60

13,20З усіх галузей промисловості найбільші суми державних коштів було спрямовано в паливно-енергетичний комплекс, з них на реформування та поліпшення фінансового становища підприємств вугільної галузі в 2001 році було виділено 42 % від обсягу видатків на розвиток промисловості та енергетики.


Случайные файлы

Файл
71725-1.rtf
30051.rtf
50534.doc
12459.rtf
136296.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.