Фінансовий облік на підприємстві (163026)

Посмотреть архив целиком


Полтавський інститут економіки та менеджменту „Світоч”

Кафедра: Туризму та соціальних наук

Контрольна робота

з дисципліни: «Фінансовий облік»

на тему:

Фінансовий облік на підприємстві


Зміст


1. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

2. Фінансово-економічна характеристика ТОВ “Промінь” Карлівського району Полтавської області

3. Оцінка організації фінансового обліку в ТОВ "Україна"

3.1 Формування фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства

3.2 Взаємовідносини ТОВ "Україна" з фінансовими органами

3.3 Фінансове планування

3.4 Шляхи удосконалення організації фінансової діяльності в умовах реформування економіки

Список використаної літератури

 1. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку


Фінансовий облік — комплексний системний облік майна, господарської діяльності підприємства через суцільне, повне й безперервне відображення господарських процесів за звітний період. Його ведуть відповідно до законодавства країни та міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку. Здійснюється для формування вартісних показників діяльності підприємства і виявлення зовнішніх зв’язків із постачальниками, покупцями, банками, інвесторами, акціонерами. Фінансовий облік регулюється законодавством. Він обов’язковий для всіх суб’єктів господарювання й оприлюднюється у фінансовій звітності та деклараціях, підлягає аудиту.

Фінансовий облік відображає стан майна, зобов’язань, капіталу та фінансового результату діяльності підприємства в єдиному грошовому вимірнику за допомогою подвійного запису з метою формування звітності різних видів та встановлених форм. Незважаючи на те, що в кожному з видів обліку присутні (притаманні) свої особливості, вони мають загальні характеристики в принципах побудови, використовуючих методах і, що найбільш важливо, в управлінському і фінансовому обліку в процесі поточного управління виробництвом в якості єдиних об’єктів виступають засоби праці і сама праця, тобто матеріальні і трудові ресурси.

Між управлінським та фінансовим бухгалтерським обліком є дуже багато спільного. Насамперед ідеться про такі характеристики:

 • єдина система первинного обліку;

 • єдині принципи побудови обліку як двоїстого процесу;

 • єдине професійне середовище та інші.

Розглянемо більш детально риси фінансового обліку:

Фінансовий облік ґрунтується на єдиній системі збирання і первинної обробки облікової інформації: цю систему називають також “первинним обліком” або “обліком першого поверху”. Саме на рівні первинного обліку відбувається реєстрація окремих господарських подій або фіксація певних чинників, пов’язаних з цими подіями. Надалі ця інформація узагальнюється і обробляється у системах управлінського та фінансового обліку відповідно до їх цільового призначення.

Фінансовий облік значною мірою ґрунтується на концепції відповідності в управлінні. Ієрархія відповідальності у фінансовому обліку в основному існує у вигляді “власники – вищий менеджмент”, а в управлінському – охоплює всі рівні від вищого менеджменту до окремого працівника, який відповідає за здійснені ним витрати.

Дані фінансового обліку використовуються для прийняття рішень – акціонерами, кредиторами, інвесторами, податковими органами та ін. Ці рішення у кінцевому підсумку впливають на діяльність підприємства. Фінансовий облік входить в професійне середовище, де як окремі сектори можна виділити також бюджетний облік та бухгалтерську освіту. Професіонали вищої кваліфікації на відміну від вузьких фахівців є універсалами і їх діяльність відзначається високим ступенем диверсифікації.

Фінансовий облік грає регулюючу роль і несе в собі елементи такої системи, котра передбачає прямі і зворотні зв’язки при виконанні функцій спостереження, вимірювання різних характеристик виробництва або його окремих частин, обробки інформації за даними первинної документації. Підтвердженням тому служить рух звітної документації між підрозділами і службами підприємства і бухгалтерією.

Ведення фінансового обліку є обов’язковим для кожного підприємства. Законом встановлюються вимоги до фінансової інформації. Регламентуються форми звітності і їх зміст, порядок розрахунку показників. Оскільки менеджерам необхідна часто термінова (негайна) інформація, то для прийняття рішень використовуються приблизні (наближені) оцінки. Вимоги до точності в управлінському обліку послаблені в сторону (бік) прискорення отримання інформації. В той час як фінансовий облік базується на точності інформації, законом регламентуються не тільки обмеження, але і вимоги. Фінансові звіти готуються для зовнішніх користувачів, тобто людей, які не працюють на підприємстві. Інформація, що міститься в фінансових звітах, відображає операції, котрі вже здійснені, і тому вона піддається перевірці і оцінці надійності.

Фінансові звіти узагальнюють інформацію про діяльність всього підприємства. В деяких випадках (коли підприємство або розміщене в різних регіонах, або має декілька видів діяльності) складаються окремі фінансові звіти або розрахунки за галузями, видами діяльності.

Мета обліку – основна (основоположна) ознака відмітної характеристики. Призначення фінансового обліку – складання фінансової звітності зовнішнім користувачам інформації. Мета рахується досягнутою, якщо документи складені і представлені (доставлені, подані) за призначенням.

Фінансовий облік будується на основі загальноприйнятих норм і стандартів бухгалтерського обліку. Крім того, користувачі повинні бути впевнені, що облік ведеться по загальноприйнятому порядку, дякуючи чому він в достатній мірі достовірний. Інформація, що відображена в фінансових звітах, показує результат здійснених фактів (що мали місце, відбулися) і господарських операцій за певний (визначений) період часу. Інформація фінансового обліку використовується в управлінському обліку при плануванні і прогнозі. Однак в структуру управлінського обліку, крім того, попадає інформація, спрямована і до майбутнього. Мета фінансового обліку – показати, “як це було”, а управлінського – “як це повинно бути". При цьому найбільша увага приділяється оцінкам майбутніх періодів. Кінцевим продуктом (результатом) фінансового обліку є фінансові документи, котрі складаються в грошовому вираженні. Господарські операції вже здійснені і об’єктивно виміряні в грошових одиницях відповідного періоду на рахунках бухгалтерського обліку. Сальдо всіх рахунків, які включені в головну книгу, показують в фінансовій звітності.

 1. Фінансово-економічна характеристика ТОВ “Промінь” Карлівського району Полтавської області


ТОВ "Промінь", що знаходиться в с.Попівка, Карлівського району Полтавської області, зареєстроване як товариство з обмеженою відповідальністю в жовтні 2003 року. До цього часу воно працювало як дочірнє підприємство "Промінь" акціонерного товариства закритого типу "Ланнівський молочноконсервний комбінат".

ТОВ "Промінь" знаходиться у вигідному економічному положенні. На невеликій відстані від господарства знаходяться основні пункти реалізації продукції (цукрозавод, хлібоприймальний пункт, комбікормовий завод, ін), неподалік знаходиться залізнична станція.

В господарстві функціонують рослинницька і тракторна бригади, будівельна бригада, свиноферма, ремонтно-механічна майстерня, деревообробна майстерня, олійниця.

Господарство забезпечене необхідними для здійснення господарської діяльності машинами і обладнанням (культиваторами, сівалками, комбайнами, жатками, волокушами, гичкозбиральними машинами), транспортними засобами (причепами, автомашинами).

Згідно довідки №70 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ТОВ "Промінь" здійснює такі види діяльності:

 • вирощування зернових і технічних культур;

 • виробництво нерафінованих олії та жирів;

 • розведення великої рогатої худоби;

 • виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості;

 • оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;

 • інші види оптової торгівлі.

Важливим елементом фінансово-економічної характеристики господарюючого суб’єкта є аналіз його майнового стану за інформацією бухгалтерського балансу. Тож спочатку звернемо увагу на аналіз майна ТОВ "Промінь" в таблиці 2.1.


Таблиця 2.1 Аналіз майна ТОВ "Промінь", 2004-2006рр.

п/п

Види активів

(майна)

2004р.

2006р.

Зміни (+,-)

сума,

тис.

грн

У %

до під-

сумку

сума,

тис.

грн

у %

до під-

сумку

суми,

тис.

грн

питомої ваги, пунктів

у % до 2003р

А

Б

1

2

3

4

5=3-1

6=4-2

7=5/1

*100


Майно - всього


1103

100

2385

100

+1282

-

+116,2

1

Необоротні активи

332

30,1

1162,5

48,74

+830,5

+18,64

в 2,5р.

1.1

Основні засоби

332

30,1

872,5

36,58

+540,5

+6,48

+162,8

2

Оборотні активи

771

69,9

1222,5

51,26

+451,5

-18,64

+58,56

2.1

Оборотні виробничі фонди

600

54,4

848,7

35,58

+248,7

-18,82

+41,45

2.1.1.

Виробничі запаси

286

25,93

167,9

7,04

-118,1

-18,89

-41,29

2.2

Фонди обігу

171

15,50

373,8

15,67

+202,8

+0,17

+118,6

2.2.1.

Готова продукція і товари

99

8,98

281,3

11,79

+182,3

+2,81

+184,1

2.2.2.

Поточна дебіторська заборгованість

72

6,53

65,1

2,73

-6,9

-3,8

-9,58

2.2.3.

Грошові кошти і фінансові інвестиції

-

-

27,4

1,15

+27,4

+1,15

-

3

Витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-


Случайные файлы

Файл
114491.rtf
12706.rtf
7866-1.rtf
13315-1.rtf
178575.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.