Фінансовий аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" (163013)

Посмотреть архив целиком

Фінансовий аналіз ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод»


Аналіз динаміки і структури статей бухгалтерського балансу

У цьому розділі за даними балансу визначаються зміни загальної суми балансу (валюти балансу), зміни окремих розділів і статей активу та пасиву протягом звітного року, визначається питома вага окремих статей балансу в загальній сумі балансу, визначаються співвідношення окремих статей у порівнянні з попереднім періодом. Результати розрахунків зводять в таблицю і за цими даними проводиться аналіз.


Таблиця 1.1 – Структура майна підприємства і джерел його фінансування

Показники

На початок (звітного періоду) 2009 р.

На кінець (звітного періоду) 2009 р.

Відхилення,

«+», «–»

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

АКТИВ


1. Необоротні активи, усього

в т. ч.

– основні засоби

– нематеріальні активи

– довгострокові фінансові

інвестиції

2. Оборотні активи, усього

в т. ч.

– виробничі запаси

– готова продукція

– товари

– дебіторська заборгованість

– грошові кошти

– інші оборотні активи

ПАСИВ

1. Власний капітал, усього

в т. ч.

– статутний капітал

– додатковий капітал

– резервний капітал

– нерозподілений прибуток70838,469108,7


1235,4
494,3


142856


11607,3


910,1


0


4106


94391,2

1991,7


1217,8


1206101420,6

0


(101408,8)33,1532,34


0,58
0,23


66,85


5,43


0,43


0


1,92


44,17

0,93


0,57


0,5647,46

0


(47,45)132598,5130246,5


1928,6
423,4


269364,7


46256,9


992,4


0


8196,8


50482,4

5481,7


73843,6


1206162884,6

0


(90247)32,9832,39


0,48
0,11


66,99


11,5


0,25


0


2,04


12,56

1,36


18,37


0,340,51

0


(22,45)
61760,161137,8


693,2
-70,9


126508,7


34649,6


82,3


0


4090,8


-43908,8

3490


72625,8


061464

0


11161,8-0,170,05


-0,1
-0,12


0,14


6,07


-0,18


0


0,12


-31,61

0,43


17,8


-0,26-6,95

0


25,0

2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

3. Довгострокові зобовязання


4. Поточні зобовязання


5. Доходи майбутніх періодів


119,8
15207197161,30


0,06
7,1692,260


496,9
8467,2319267,90


0,12
2,1179,40


377,1
-6739,8122106,600,06
-5,05-12,860

Баланс (усього)

213705,9

100

402075,6

100

188369,7

0


Загальна характеристика фінансового стану підприємства за 2009 рік

Характеристика основних показників фінансової діяльності підприємства відображається за допомогою розрахованих коефіцієнтів фінансової стійкості.

Фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик виробничо-фінансової діяльності підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства виступає пошук резервів збільшення його прибутковості, рентабельності і платоспроможності.

Оцінка фінансового стану підприємства має здійснюватись за допомогою вирахування системи економічних показників, які характеризують господарсько-фінансовий стан господарюючих суб’єктів.

Під сутністю фінансової стійкості підприємства розуміють забезпечення запасів і витрат джерелами коштів для їх формування.

Фінансова стійкість – це такий стан підприємства, коли обсяг його майна (активів) достатній для погашення зобов’язань, тобто підприємство є платоспроможним. Або фінансова стійкість підприємства – це такий його стан, коли вкладені в підприємницьку діяльність ресурси окупаються за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечує самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів. Визначається фінансова стійкість відношенням вартості матеріальних обігових активів (запасів та витрат) до величини власних та позичених джерел коштів для їх формування.

1. Коефіцієнт фінансової незалежності. Коефіцієнт фінансової незалежності показує у якій мірі діяльність підприємства фінансується за рахунок власних коштів.


Кфн = ВК/ВБ,


де ВК – власний капітал, тис. грн.

ВБ – валюта баланса, тис. грн.


2. Коефіцієнт фінансової стійкості вказує на питому вагу фінансових джерел, які підприємство має можливість використовувати довгий час.


Кф.с. = ВК + ДЗ/ВБ,


де ВК – власний капітал, тис. грн.;

ДЗ – довгострокові зобовязання, тис. грн.;

ВБ – валюта балансу, тис. грн.3. Коефіцієнт фінансування характеризує співвідношення між джерелами власних коштів підприємства і залученими.


Случайные файлы

Файл
19435-1.rtf
108948.rtf
64564.rtf
69864.rtf
30038-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.