Финансовый анализ (162797)

Посмотреть архив целиком

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО

Група: ІН 10-7-2004 СУЕП (3,0з)

Новікова Олеся Ігорівна

Адреса: м. Запоріжжя,

вул. Фундаментальна, б.5, кв.12

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Дисципліна: Фінансовий менеджмент

Викладач: Сажко А.А.

Варіант № 8
ЗАПОРІЖЖЯ

2006


Зміст


 1. Введення

 2. Інформаційна база фінансового менеджера

 3. Фінансовий аналіз на підприємстві

  1. Сутність і призначення фінансового аналізу

  2. Методи та інструментарій фінансового аналізу

 4. Практичне завдання

 5. Висновки

 6. Список використаної літератури


Введення


Фінансовий менеджмент - керування фінансами, тобто процес керування грошовим обігом, формуванням і використання фінансових ресурсів підприємств. Це так само система форм, методів і прикладів, за допомогою яких здійснюється керування грошовим обігом й фінансовими ресурсами.

Фінанси підприємств стали основним показником, що характеризують кінцеві результати їхньої діяльності. Кількісні і якісні показники фінансового стану підприємства визначають його місце на ринку та здатність функціонувати в економічному просторі. Все це привело до підвищення ролі керування фінансами в загальному процесі керування економікою.

Контрольна робота складається з 3 питань: перше питання практичне, інші – теоретичні, в яких розкривається інформаційна база фінансового менеджменту, тобто звідки береться інформація для фінансового аналізу та фінансовий аналіз на підприємстві, призначення фінансового аналізу, методи й інструментарій фінансового аналізу, коефіцієнти.


Інформаційна база фінансового менеджера


Ефективність фінансового менеджменту на підприємстві значною мірою визначається та залежить від використаної інформаційної бази. У свою чергу, формування інформаційної бази фінансового менеджменту на підприємств являє собою процес цілеспрямованого підбора відповідних інформативних показників, орієнтованих як на прийняття стратегічних рішень, так і на ефективне поточне керування фінансовою діяльністю.

Формування системи інформативних показників фінансового менеджменту для конкретного підприємства пов'язано з його галузевими особливостями, організаційно - правовою формою, обсягом, ступенем диверсифікованості господарської діяльності й інших умов. Тому вся сукупність показників, що включають в інформаційну базу фінансового менеджменту, може бути згрупована по видах джерел інформації та вимагає процедурного уточнення по кожній групі стосовно практичної діяльності конкретного підприємства.

До першої групи відноситься показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни. Система інформативних показників цієї групи служить для прогнозування умов зовнішнього середовища функціонування підприємства при прийнятті стратегічних рішень в області фінансової діяльності.

До даної групи ставляться наступні показники:

 • обсяг доходів державного бюджету;

 • обсяг витрат державного бюджету;

 • обсяг розміру бюджетного дефіциту;

 • обсяг емісії грошей;

 • грошові доходи населення;

 • внески населення в банк;

 • індекс інфляції;

Формування показників цієї групи ґрунтується на публікації даних державної статистики.

До другої групи відносяться основні інформативні показники, що характеризують галузеву приналежність підприємства.

Система показників даної групи служить для прийняття управлінських рішень із питань оперативної фінансової діяльності.

До даної групи відносяться наступні показники:

 • індекс цін на продукцію;

 • ставка оподаткування прибутку по основній діяльності;

 • загальна сума використовуваного капіталу, у тому числі власного;

 • обсяг зробленої (реалізованої) продукції й ін.

До даної групи доцільно віднести показники, що характеризують діяльність контрагентів і конкурентів.

Джерелом формування показників цієї групи служать публікації звітних матеріалів у процесі, відповідні рейтинги, платні бізнес-довідки, що надаються на ринку інформаційних послуг.

До третьої групи відносяться показники, що характеризують кон'юнктуру фінансового ринку.

Система інформативних показників цієї групи служить для прийняття управлінських рішень в області формування портфеля довгострокових фінансових інвестицій, здійснення короткострокових фінансових вкладень і інших операцій.

До даної групи відносяться наступні показники:

 • види основних котируємих фондових інструментів (акції, облігації й т.д.), що звертаються на біржовому й позабіржовому фондовому ринку;

 • котируємі ціни попиту та пропозиції основних видів фондових інструментів;

 • ціни й обсяги угод по основних видах фондових інструментів;

 • зведений індекс динаміки цін на фондовому ринку;

 • депозитні й кредитні ставки комерційних банків;

 • офіційні курси окремих валют;

 • курси покупки-продажу окремих валют на міжбанківській валютній біржі й комерційних банках і т.д.

Джерелом формування системи показників цієї групи при необхідності щоденного використання служать публікації комерційних видань, представлених на відповідних електронних джерелах або одержуваних за технологіями мережних каналів зв'язку.

До четвертої групи відносяться показники, що формуються із внутрішніх джерел інформації підприємства по даним управлінського й фінансового обліку.

Система показників даної групи становить основу інформаційної бази фінансового менеджменту.

На основі цієї системи показників проводиться аналіз, прогнозування, планування й прийняття оперативних управлінських рішень в усіх напрямках фінансової діяльності підприємства.

Перевагою показників цієї групи є їхня уніфікованість, регулярність формування, високий ступінь вірогідності й надійності, що визначається відповідним статусом фінансової звітності та загальних фінансових показників, розрахованих на її основі.

Показники фінансового обліку агрегуються у фінансову звітність і фінансові показники, розраховані на її основі. Фінансова звітність по призначенню повинна сприяти формуванню цивілізованої ринкової фінансової інфраструктури, виконувати функції інструмента взаємодії підприємства та ринку для того, щоб ринок став ефективним джерелом фінансових ресурсів підприємства.Фінансовий аналіз на підприємстві


Сутність і призначення фінансового аналізу

Однією з найважливіших умов успішного керування фінансами підприємства є аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування й використання його фінансових коштів. У ринковій економіці фінансовий стан підприємства по суті справи відображає кінцеві результати його діяльності. Кінцеві результати діяльності підприємства цікавлять не тільки працівників самого підприємства, але і його партнерів по економічній діяльності, державні, фінансові, податкові органи та ін.

Все це визначає важливість проведення фінансового аналізу підприємства й підвищує роль такого аналізу в економічному процесі. Фінансовий аналіз є неодмінним елементом як фінансового менеджменту на підприємстві, так і його економічних взаємин з партнерами, фінансово кредитною системою.

Фінансовий аналіз необхідний для:

 • виявлення змін показників фінансового стану;

 • виявлення факторів, що впливають на фінансовий стан підприємства;

 • оцінки кількісних і якісних показників фінансового стану;

 • оцінки фінансового становища підприємства на певну дату;

 • визначення тенденцій зміни фінансового стану підприємства.

Фінансовий аналіз необхідний наступним групам його споживачів:

 1. Менеджерам підприємства та у першу чергу фінансовим менеджерам. Неможливо керувати підприємством і приймати господарські рішення, не знаючи його фінансового стану. Для менеджерів важливим є оцінка ефективності прийнятих ними рішень, використовуваних у господарській діяльності ресурсів і отриманих фінансових результатів.

 2. Власникам, у тому числі аукціонерам. Їм важливо знати, яка буде віддача від вкладених у підприємство коштів, прибутковість і рентабельність підприємства, а також рівень економічного ризику й можливість втрати своїх капіталів.

 3. Кредиторам і інвесторам. Їх цікавить, яка можливість повернення виданих кредитів, а також можливість підприємства реалізувати інвестиційну програму.

 4. Постачальникам. Для них важлива оцінка оплати за поставлену продукцію, виконані послуги й роботи.

Таким чином, у фінансовому аналізі бідують всі учасники економічного процесу.

Інформаційною базою для проведення фінансового аналізу є головним чином бухгалтерська документація. У першу чергу це бухгалтерський баланс (Ф. №2) і додаток до балансу: Ф. №2 - «звіт про фінансові результати та їх використання», Ф. №5 - «Відомості про стан майна підприємства», Ф. №4 - «Звіт про рух грошових коштів».

Фінансовий аналіз підприємства включає послідовне проведення наступних видів аналізу:


Случайные файлы

Файл
ref-16522.doc
30344-1.rtf
157962.rtf
146052.doc
73468.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.