Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види (162368)

Посмотреть архив целиком

Економічна сутність інвестицій


Термін "інвестиції" (від лат. invest - "вкладати") - нині це вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення.

У табл. наведені визначення поняття "інвестиції" за різними авторами.

Визначення поняття "інвестиції"


Автор

Визначення поняття інвестицій

1

2

Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1999

Вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання процентів від банківських вкладень капіталу

КейнсДж.М. Общая теория занятости, процента и денег - М., 1993

Заощадження та інвестиції повинні бути однаковими тому, що кожне з них дорівнює перевищенню доходу над споживанням

Ковалев В.В. Методи оцєнки инвестиционных проэктов. - М.: Финансы и статистика, 1998

Інвестиції передбачають заощадження, але не всі заощадження стають інвестиціями, а тільки ті, які прямо чи непрямо використовуються для розширення виробництва, маючи на меті отримання доходу в майбутньому.

Политическая экономика А.М. Румянцев. - М., 1972

Інвестиції - довгострокове вкладення капіталу в промисловість, сільське гос- подарство, транспорт та інші галузі на-родного господарства.

Долан Э.Дж., Линей Д. Рынок: макроэкономи-ческая модель. - СПб., 1992

Інвестиції на макрорівні - це збільшення обсягу капіталу, що функціонує в економічній системі, тобто збільшення пропозиції виробничих ресурсів, що здійснюється людьми

Политическая экономия: Словарь / Под. ред. О.М. Ожерельева и др. - М.: Политиздат, 1990

Поняття "інвестицій" по суті ототожнювались з категорією "капіталовкладення". Під капіталовкладенням розуміли і затрати на відтворення основних фондів, їх зростання та вдосконалення

Финансово-зкономичес-кий словарь. М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, 1995

Інвестиції - вкладення в основний та оборотний капітал з метою отримання доходу. Інвестиції в матеріальні активи - вкладення у рухоме та нерухоме майно (землю, будівлі, обладнання та ін.). Інвестиції у фінансові активи - вкладення в цінні папери, банківські рахунки та інші фінансові інструменти

Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс. - М., 1992

Інвестиції - витрати на виробництво та накопичення засобів виробництва і зростання матеріальних запасів

Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и ана-лиза. - М.: БЕК, 1996; Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 1998

- Інвестиції, що визначаються через платежі;

- інвестиції, що визначаються через майно;

- комбінаторне поняття інвестицій;

- диспозиційне поняття інвестицій


Відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" інвестиції - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницького та іншого видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток

Визначення інвестицій на макро- та мікрорівнях


Автор

Визначення поняття "інвестиції"

Макрорівень

Долай Э.Дж., Линей Д. Рынок: макроэкономическая модель. - СПб., 1992

Це збільшення обсягу капіталу, що функціонує в економічній системі, тобто збільшення пропозиції виробничих ресурсів, які здійснюються людьми

Мікрорівень

Макконел К.Р., БрюС.Л Экономикс. - М., 1992

Це витрати на виробництво та накопичення засобів виробництва і зростання матеріальних запасів

Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. - М.: БЕК, 1996

Це потік оплат і виплат (витрати), що починаються з виплат (витрат)

Перар Ж. Управление фи-нансами: с упражнениями. - М.: Финансы и статистика, 1999

Це додаткові вкладання до вже наявних коштів, тобто це вкладення, що спрямовані на розширення бізнесу або створення умов для підвищення ефективності його функціонування

Блех Ю., Гете У. Инвестиционные расчеты: Модели и методы оценки инвести-ционных проектов Янтарнй сказ, 2000

Це процес інвестування, що передбачає пов'язання фінансових коштів і свободи розпорядження ними підприємством. Інвестування - відкрита система, і реалізація інвестицій впливає на функціонування інших елементів системи

Ковалев В.В, Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 1998

Це цілеспрямований вклад на визначений термін капіталу в усіх його формах у різноманітні об'єкти (інструменти) для досягнення індивідуальних цілей інвесторів


Різниця в трактуванні поняття "інвестиції" на мікрорівні визначається як цілями і завданнями дослідження окремих авторів, так і багатоаспектністю істотних ознак цієї економічної категорії.

На нашу думку, поняття "інвестиції" на макро- та мікрорівнях має певну відмінність у зв'язку з насамперед функцією, яку вони виконують (інвестування) на цих рівнях.

Узагальнюючи думки багатьох дослідників, можна сказати, що інвестиції - це багатоаспектні вкладення капіталу, що можуть реалізуватися у різних формах і характеризуватися різними особливостями.

Узагальнення поглядів щодо визначення поняття "інвестиції" на макро- та мікрорівнях дали змогу виділити такі ознаки інвестицій, що є найбільш суттєвими:

1) інвестування - відкрита система;

2) інвестиції потенційно мають здатність приносити прибуток або соціальний ефект;

3) інвестування - це процес перетворення частини накопиченого капіталу в альтернативні види активів суб'єкта господарювання;

4) використовуються різноманітні та можливі інвестиційні ресурси, які характеризуються попитом, пропозицією та ціною;

5) мають цілеспрямований спосіб вкладення капіталу в будь-які об'єкти або активи щодо впровадження НТП;

6) характеризуються наявністю строку вкладення;

7) є метою інвестора (інвесторів) щодо вкладання (інвестування);

8) є метою суб'єкта управління (держави, галузі, регіону, підприємства);

9) характеризуються наявністю ризику вкладення капіталу;

10) мають страхування грошових коштів від інфляції. З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за різними ознаками. Для потенційних інвесторів класифікація інвестицій пов'язана з необхідністю розроблення стратегії і тактики їхньої поведінки в інвестиційному процесі. Класифікація визначає підходи до аналізу та методів оцінки інвестицій для прийняття попередніх управлінських рішень щодо їх реалізації, а також ступінь відповідальності за отримані результати. Єдиного погляду щодо класифікації інвестицій в економічній літературі немає.

Виділяють такі види реальних інвестицій:

1) інвестиції відновлення, що здійснюються за рахунок коштів фонду відшкодування підприємства;

2) інвестиції розширення (чисті інвестиції - ЧІ), які здійснюються за рахунок частини національного доходу (НД) чи за рахунок фонду чистого накопичення;

3) валові інвестиції (ВІ) - як інвестиції відновлення, так і інвестиції розширення.

Динаміка показника "чисті інвестиції" відображає характер економічного розвитку на тому чи іншому етапі. Можливі три такі ситуації:

1) (∑ЧІ<0), тобто негативна величина, а це означає, що валові інвестиції менші (∑ВІ<∑АВ), ніж амортизаційні відрахування (∑АВ). Результатом цього є зниження виробничого потенціалу і, як наслідок, зменшення обсягу продукції, що випускається (держава "проїдає" свій капітал);

2) (∑ЧІ=0),(∑ВІ=∑АВ)- відсутність економічного зростання, виробничий потенціал не змінюється (держава "тупцює на місці");

3) (∑ЧІ>0),(∑ВІ>∑АВ)- економіка перебуває на стадії розвитку, тому що забезпечується розширене відтворення її виробничого потенціалу (держава з економікою, що розвивається). Зростання чистих інвестицій зумовлює збільшення доходів, при цьому темпи зростання доходів значно перевищують темпи зростання чистих інвестицій. В економічній теорії процес зростання доходів у більшому обсязі, ніж обсяг інвестицій в економіку, називається "ефектом мультиплікатора". Сам цей термін характеризує значення коефіцієнта зростання доходу від зростання чистих інвестицій. Наприклад, якщо зростання інвестицій на 100млн.грн забезпечує отримання доходу в сумі 250млн.грн, то мультиплікатор дорівнює 2,5.


Случайные файлы

Файл
71817.rtf
13729.rtf
82380.rtf
42402.rtf
СНиП 12-03-99.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.