Сутність державного фінансового контролю (162365)

Посмотреть архив целиком

Зміст


1. Основні положення і структура Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна

2. Індивідуальний робочий план ревізора з проведення контрольних заходів на об'єкті контролю

3. Методика проведення ревізії на підприємстві

4. Схема організації ревізії на підприємстві

Література1. Основні положення і структура Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна


Суб’єкти держфінконтролю - це міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, які наділені повноваженнями на здійснення фінансового контролю, їх самостійні контрольно-ревізійні підрозділи або інші їхні підрозділи (особи), які наділені такими повноваженнями.

Запровадження Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна спрямовані на виконання наказу Головного контрольно-ревізійного управління України від 09.08.2002 № 168 "Про затвердження Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2002 за № 756/7044, розробленого відповідно до статті 4 Указу Президента України від 25.12.2001 № 1251/2001 "Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері", статті 1 Указу Президента України від 27.08.2000 № 1031/2000 "Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи", та з метою приведення контрольно-ревізійної роботи до єдиних норм і правил для створення дієвого механізму внутрішнього фінансового контролю і протидії правопорушенням і зловживанням у сфері використання бюджетних коштів, державного і комунального майна.

До цього часу було прийнято до виконання вісім Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна:

1. Терміни, які вживаються в Стандартах державного фінансового контролю. Терміни, які вживаються в Стандартах державного фінансового контролю: суб’єкти державного фінансового контролю; суб’єкти господарювання; контрольний захід; тема контрольного заходу; спільні контрольні заходи.

2. Планування державного фінансового контролю. Цей Стандарт визначає мету та основні вимоги до планування суб'єктами державного фінансового контролю заходів з контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна.

3. Організація та виконання контрольних заходів. Цей Стандарт визначає основні засади організації та виконання суб'єктами державного фінансового контролю контрольних заходів у відповідності до повноважень, установлених законодавством

4. Документування результатів та формування матеріалів контрольних заходів, порядок їх опрацювання і використання. Цей Стандарт визначає загальні обов'язкові норми документування суб'єктами державного фінансового контролю результатів контрольних заходів, формування матеріалів контрольних заходів, їх опрацювання та використання.

5. Здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання і обробки інформації, яка підлягає дослідженню. Цей Стандарт визначає загальні засади здiйснення контрольних заходiв щодо суб’єктiв господарювання, якi застосовують засоби електронного зберiгання i обробки iнформацiї у фiнансово-господарськiй дiяльностi, у веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансової звiтностi.

6. Оцінка стану внутрішнього фінансового контролю. Цей Стандарт визначає основнi критерiї оцiнки стану внутрiшнього фiнансового контролю.

7. Попередження правопорушень з боку суб’єктів державного фінансового контролю та їх службових осіб. Цей Стандарт визначає загальнi вимоги до заходiв, спрямованих на попередження порушень суб’єктами державного фiнансового контролю та їх службовими особами вимог законодавства з питань державного фiнансового контролю, прав та законних iнтересiв суб’єктiв господарювання i громадян.

8. Оприлюднення результатів державного фінансового контролю. Цей Стандарт визначає загальні норми оприлюднення результатів державного фінансового контролю.

Стандарт 9 регулює взаємовідносини суб’єктів державного фінансового контролю з правоохоронними органами в частині планування, організації та проведення контрольних заходів, документування, передачі та розгляду їх результатів, а також механізм зворотного інформування.


2. Індивідуальний робочий план ревізора з проведення контрольних заходів на об'єкті контролю


Правління Сумської споживспілки

Розпорядження “1” листопада 200_р. № 6 про проведення ревізії в С-Степанівському ССТ

 1. Відповідно до плану проведення ревізій на 200__р. провести комплексну ревізію з повною інвентаризацією всіх цінностей і розрахунків за період

з 1 січня 200_р. по 30 жовтня 200_р.

 1. Для проведення ревізії відрядити ст. ревізора Сумської споживспілки Мілету Р.В. (ПІБ), ст. економіста Придатченко О.І. (ПІБ), ст. товарознавця Вівсюка І.С. (ПІБ).

 2. Ревізію розпочати “1” листопада 200_р., закінчити “25” листопада 200_р.

 3. Зобов’язати голову правління С-Степанівського ССТ Ровенського І.В. (ПІБ) для проведення інвентаризацій цінностей відрядити необхідну кількість інвентаризаторів та інших працівників.

 4. Керівництво організації інвентаризацій і контроль за якістю їх проведення покласти на ст. ревізора споживспілки Мілету Р.В. (ПІБ).

 5. Бригадиру-ст.ревізору Мілеті Р.В (ПІБ) акт ревізії з додатками подати начальнику КРУ споживспілки не пізніше “29” листопада 200_р.

Голова правління споживспілки Бойко_______________(підпис)

Затверджую “__”__________200_р.

Заступник голови правління _________________(прізвище)

Завдання

Ст. ревізору Мілетті Р.В. (ПІП) КРУ облспоживспілки Сумської на проведення комплексної ревізії в С_Степанівському ССТ (райпо) за період з 1 січня 200_р. по 30 жовтня 200_р.

 1. Ревізію провести відповідно до “Положення про порядок проведення ревізій фінансово-господарської діяльності в організаціях, підприємствах та установах споживчої кооперації України” затвердженого постановою третіх зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скликання від 15.03.1995р.

 2. Перевірити виконання таких задач:

  1. Завершення розмежування кооперативної власності.

  2. Поповнення обігових коштів.

  3. Пошуки шляхів зменшення витрат на збут та правильності їх обліку.

 3. Перевірити організацію та ведення пайового господарства.

Начальник КРУ ___Гордієнко__(підпис)

Робочий план

Ревізійної бригади Сумської ОСС в складі: ст. ревізора Мілета Р.В. та ревізора Горбаренко В.Ф. на проведення комплексної ревізії в С-Степанівському ССТ за період з “1” січня 200_р. по “30”жовтня 200_р.


Вид роботи

Обсяг ревізії та порядок виконання

Виконавці

Термін виконання

план

факт

1

2

3

4

5

6

123

Ревізія необоротних активів

Ревізія запасів в роздрібній торгівлі

Ревізія коштів, розрахунків та інших активів .

З 1.01.200_р. по 1.10200_р.(суцільна)

з 1.01.200_р. по 1.10.200_р. (вибіркова)

з 1.03.200_р. по 1.03.200_р. (вибіркова)

Ст. ревізор

Мілета Р.В.

Ст. ревізор

Мілета Р.В.

Ревізор

Гроборенко В.Ф.

5-10.03.

200_р.

11-19.03.

200_р.

5-10.03.

200_р.

5-10.03.

200_р.

11-19.03.

200_р.

5-10.03.

200_р.


Ст. ревізор ________________________ ( Мілета Р.В.)


3. Методика проведення ревізії на підприємстві


Метод контролю – це сукупність прийомів і способів дослідження розширеного відтворення суспільно-необхідного продукту й додержання вимог його законодавчого регулювання.


Методичні прийоми і способи фінансово-господарського контролю.
Загальнонаукові

Власне методичніАналіз

Синтез

Індукція

Дедукція

Аналогія

Моделювання

Абстрагування

Конкретизація

Системний погляд

Функціонально-вартісний аналіз

Інвентаризація

Економічний аналіз

Контрольний запуск сировини матеріалів у виробництво

Експертиза (лабораторний аналіз)

Контрольний обмір

Аналіз щоденної або поопераційньої зміни залишків матеріально-грошових цінностей

Перевірка виконання прийнятих рішень

Письмові пояснення МВО та посадових осіб

4. Схема організації ревізії на підприємстві


Послідовність ревізійного процесуПланування ревізіїПідготовка до ревізіїСкладання завдання (програми) проведення ревізіїОрганізація роботи на місці (об’єкті) ревізіїОрганізація інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і розрахунків

Ознайомлення з об’єктами ревізії, їх обстеження й розробка оперативних заходів щодо усунення виявлених недоліківЧтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.