Принципи побудови бюджетної системи країни, бюджетний дефіцит (161908)

Посмотреть архив целиком

Завдання № 1: Структура та принципи побудови бюджетної системи країни: їх аналіз та оцінка. Засади розмежування доходів та видатків між окремими бюджетами. Форми взаємозв’язків між бюджетами.


Бюджетна система України визначена “Бюджетним кодексом” України Відповідно до становлення сучасної бюджетної системи України, в основу законодавчих та інших нормативних документів покладені нетрадиційні принципи її побудови, а саме:

- принцип єдності (цілісності) бюджетної системи України, що забезпечується існуванням єдиного рахунку надходжень і платежів до бюджету та єдиної бюджетної класифікації доходів і видатків, єдністю регулювання бюджетних правовідносин, єдиною структурою бюджетної документації, вимогами надання необхідної статистичної та бюджетної інформації від одного бюджету до іншого, спільною грошовою системою та єдиною соціально-економічною політикою держави;

- принцип збалансованості передбачає, (згідност.95 Конституції України), що всі повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період, тобто обсяг передбачених бюджетом видатків має покриватись реальними доходами.

- принцип самостійності означає право законодавчих (представницьких) органів влади і органів місцевого самоврядування кожної ланки самостійно здійснювати бюджетний процес, стимулювання органів місцевого самоврядування до збільшення їх доходів , що не враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

- принцип повноти бюджетів; включенню до бюджету підлягають всі надходження та витрати, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів всіх органів відповідного рівня;

- принцип обґрунтованості, бюджет має формуватися на реалістичних макропоказниках економічного та соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету , що здійснюються відповідно до затверджених методик і правил.

- принцип ефективності у процесі складання та виконання бюджету всі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей та максимального результату при заключенні мінімального обсягу бюджетних коштів. Реалізація принципу ефективності дозволить перейти від постатейного контролю виконання бюджету до контролю за досягненням кінцевого результату. Першим кроком на цьому шляху стало формування ДБ на 2002р. за програмно-цільовим методом. Суть цього методу полягає в тому, що всі видатки держбюджету повинні здійснюватись виключно у відповідності з програмами, які мають конкретну мету, завдання та критерії їх оцінки.

Такий підхід дає можливість виділити:

- чіткі функції усіх розпорядників бюджетних коштів;

- конкретні програми відповідно до визначених функцій;

- цілі, на які будуть спрямовуватися видатки в межах цих програм. та критерії оцінки ефективності використання бюджетних коштів.

- принцип субсидіарності розподіл видатків між держбюджетом та місцевими повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні суспільних послуг до їх безпосереднього споживача. Видаткові повноваження мають бути закріплені за бюджетами з метою децентралізації та з урахуванням того, що вони можуть бути виконані найефективніше на місцях. Видатки закріплюються за відповідними бюджетами.

- принцип визначеності відповідальності кожного рівня влади за бюджетну політику. Кожний рівень влади несе власну відповідальність за власну бюджетну політику.

- Принцип цільового використання бюджетних коштів. Бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями. Кошти повинні спрямовуватися за відповідним напрямом та витрачатися розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на чітко визначені цілі .

- принцип публічності та прозорості. Бюджетним кодексом передбачено, що інформація про бюджет повинна бути оприлюднена (стаття28). Міністерство фінансів України забезпечує доступність для публікації:

а) проекту закону про державний бюджет;

б) закону про ДБ на відповідний період з додатками, що є невід’ємною його частиною;

в) інформація про виконання бюджету;

г) інформація про показники зведеного бюджету.

- Принцип справедливості та неупередженості. Бюджетна система будується на засадах справедливого та неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Можливість отримання освіти або доступ до соціальних програм не повинні залежати від місця проживання громадянина. Це реалізується через норми, встановлені БК.(Компенсація щодо соціальних послуг отримується шляхом субвенцій з державного бюджету)

Відповідно до вказаного Кодексу бюджетна система України включає:

- Державний бюджет;

- Республіканський бюджет АР Крим;

- Місцеві бюджети.

Місцеві бюджети поділяються за рівнем адміністративного поділу на:

- Обласні;

- Міські (міст державного та обласного підпорядкування з районним поділом);

- Районні;

- Бюджети міст (обласного і районного підпорядкування без районного поділу);

- Сіл;

- Селищ;

- Районів у містах.

В основі побудови бюджетної системи лежить адміністративно-територіальний поділ даної країни. При цьому виділення бюджетів здійснюється за наявності відповідного органу управління.

Бюджетна система – об’єднання всіх ланок держбюджету на єдиних принципах.

Складовими елементами бюджетної системи є її структура, принципи побудови і організація функціонування. Бюджет України об’єднує близько 13тис. самостійних бюджетів.

Структурно бюджетна система складається з Державного бюджету України, місцевих бюджетів: бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів сіл, селиш, міст та їх об’єднань, бюджетів районів у містах, районних, обласних бюджетів (стаття5). Зазначені бюджети є окремими ланками бюджетної системи. Характерною ознакою та перевагою бюджетної системи, закріпленою Бюджетним кодексом, є те, що на відміну від попередньої системи трансфертні платежі бюджету розраховуються та надаються обласним бюджетам, бюджету АРК, бюджетам районів та міст обласного значення. З прийняттям БК районні бюджети, бюджети міст обласного значення та обласні бюджети набули адекватного статусу у відносинах з Держбюджетом України. Показники державного бюджету та місцевих бюджетів у своїй сукупності виступають яке показники зведеного бюджету (ст.6). Показники зведеного бюджету використовуються органами законодавчої та виконавчої влади для прийняття управлінських рішень в процесі виконання бюджетів, а також для оприлюднення інформації про використання публічних фінансів.

Крім того, фінансова звітність про виконання зведених бюджетів має важливе значення для складання статистичних даних про казначейське виконання ДБ та місцевих бюджетів., про доходи та видатки державного і місцевих бюджетів, а також для формування національних рахунків. Відповідні статистичні дані нотуються на базі даних бухгалтерського обліку, який ведеться органами Держказначейства України і використовується для формування та оцінки результатів державної бюджетної політики, а також вдосконалення механізму управління бюджетними коштами і контролю за їх використанням.

Своєчасні та достовірні дані про виконання бюджетів усіх рівнів дають змогу:

- Відстежувати хід виконання бюджетів та аналізувати їх динаміку;

- Здійснювати заходи щодо забезпечення контролю за операціями та управлінням бюджетними коштами;

- Аналізувати стан та оцінювати перспективи розвитку фінансово-бюджетної політики.

Статистична інформація про виконання державного та місцевих бюджетів характеризує діяльність у сфері використання публічних фінансів, засвідчує результати економічної діяльності держави і використовується органами законодавчої та виконавчої влади. Науковцями, економістами, широким колом ділових людей.

Структура бюджету розглядається у горизонтальному і вертикальному розрізах. У горизонтальному вона характеризується складом доходів і видатків, а також їх питомою вагою. У вертикальному розрізі структура бюджету розглядається за рівнями державної влади та управління і характеризується взаємопов’язаними поняттями “бюджетний устрій” та “бюджетна система”.

Бюджетний устрій визначає, яким чином здійснюється побудова бюджетної системи.

Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи.

Бюджетний устрій ґрунтується на таких засадах:

1. Відокремлення видів бюджетів, що створюються в даній країні.

2. Встановлення принципів побудови бюджетної системи.

3. Розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.

4. Визначення характеру і форм взаємовідносин між бюджетами.

Теоретично можливі три варіанти відокремлення видів бюджетів:

А) створення єдиного бюджету для всієї країни;

Б) створення окремих регіональних бюджетів;

В) створення на кожному рівні адміністративного поділу централізованих і децентралізованих видів бюджетів.

Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного устрою і адміністративно-територіального поділу України.

Бюджетний устрій ґрунтується на таких принципах:

- Принцип єдності – означає існування єдиного рахунку доходів та видатків. Єдність бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою єдиною бюджетною класифікацією, єдністю форм бюджетної документації, єдиною грошовою системою, наданням необхідної статистичної та бюджетної інформації одного рівня бюджету іншому.

- Принцип повноти – полягає у відображенні у бюджеті всіх доходів та видатків.


Случайные файлы

Файл
114842.rtf
100566.rtf
37878.doc
59941.rtf
35635.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.