Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб (161869)

Посмотреть архив целиком

Податкові декларації з ресурсних платежів подаються до органів державної податкової служби у строки, визначені п.4.1ст.4 Закону №2181-ІІІ


Платіж

Базовий податковий (звітний) період

Граничний термін подання декларації

Збір за спеціальне водокористування

Календарний квартал

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя)


Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пп.4.1.4 п.4.1 ст.4 Закону № 2181-III для подання податкової декларації.

За порушення законодавства платники ресурсних платежів несуть відповідальність, визначену Законом № 2181-III та спеціальними законодавчими актами, - фінансову та адміністративну, а також можуть бути позбавлені документів, які дають право на спеціальне використання природних ресурсів тощо. (див. Додаток).

Платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики i водного транспорту є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики i водного транспорту.

Об’єктом обчислення збору за спеціальне використання водних ресурсів є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

Об’єктом обчислення збору за користування водами для потреб гідроенергетики i водного транспорту є:

обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектростанцій;

тоннаж (місце) - доба експлуатації вантажних самохідних i несамохідних та пасажирських суден.

Збір за користування водами для потреб гідроенергетики не справляється з гідроакумулятивних електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями.

Нормативи збору за спеціальне використання водних ресурсів установлені окремо для поверхневих вод, підземних вод; нормативи збору за користування водами для потреб гідроенергетики i водного транспорту встановлені окремо для потреб гідроенергетики i для водного транспорту. Вони наведені в додатках до постанов Кабінету Міністрів України від 18 травня 1999 року № 836 та від 23 липня 1999 року № 1341.

Нормативи збору за спеціальне використання води з поверхневих водних об’єктів та підземних вод установлюються в копійках за кубічний метр; за користування водами для потреб гідроенергетики - в копійках за 100 кубічних метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій; за користування водою для потреб водного транспорту - в копійках за одну тоннаж-добу експлуатації вантажних суден та одне місце-добу експлуатації пасажирських суден.

Водокористувачі самостійно обчислюють збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики щоквартально наростаючим підсумком з початку року, а за користування водами для потреб водного транспорту - починаючи з I півріччя.

Підприємства гідроенергетики збір за користування водами для потреб гідроенергетики обчислюють, виходячи з обсягів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та нормативів збору.

Платники збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики складають розрахунок накопичувальним підсумком з початку року за встановленою формою.

Розрахунки збору заповнюються чітко, розбірливо, якщо є виправлення, то вони повинні бути скріплені печаткою та підписами відповідальних осіб, відповідні дані (обсяги води, нарахована сума збору тощо), що заносяться до розрахунку, повинні відповідати таким показникам, які затверджені розрахунком. Якщо рядок не заповнюється, то проставляється прочерк.

Водокористувачі відповідно до наказу Державного комітету статистики України від 30 вересня 1997 року № 230 "Про затвердження форм державної статистичної звітності № 2-ТП (водгосп)", зареєстрованого Міністерством юстиції України 16.10.99 р. за № 480/2284, складають статистичний звіт про використання води за формою № 2-ТП (водгосп). Копії статистичної звітності подаються водокористувачами органам державної податкової служби одночасно з подачею форм розрахунків збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору для потреб гідроенергетики.

На підставі даних статистичної звітності 2-ТП (водгосп) органи державної податкової служби перевіряють фактичні обсяги використаної води, джерело водопостачання, ліміти використання води, втрати води в їх системах водопостачання.

У межах встановленого ліміту збір за спеціальне використання водних ресурсів включається до валових витрат виробництва, а за понадлімітне використання - справляється з прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача. Збір за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту повністю включається до валових витрат виробництва.

Збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та їх понадлімітне використання зараховується платниками в розмірі 100 відсотків до Державного бюджету України за їх місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби).

Збір за спеціальне використання водних ресурсів місцевого значення та їх понадлімітне використання зараховується платниками за їх місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби) в розмірі 100 відсотків до бюджетів територіальних громад.

Збір за користування водами для потреб гідроенергетики i водного транспорту зараховується платниками в розмірі 100 відсотків до Державного бюджету України за їх місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби).

Органи державної податкової служби ведуть облік платників збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики i водного транспорту відповідно до встановленого порядку обліку платників з урахуванням положень, визначених Інструкцією.

Органи державної податкової служби ведуть облік нарахованих i сплачених сум збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики i водного транспорту відповідно до встановленого порядку ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків i зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів.

Повернення та зарахування неправильно сплачених сум збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики i водного транспорту здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Контроль за обсягами використання водних ресурсів, їх обліком та достовірністю звітних даних про обсяги використаної води здійснюють у межах своєї компетенції органи Мінекобезпеки, Державного комітету України по водному господарству та Комітету України з питань геології та використання надр.

Контроль за повнотою обчислення i своєчасністю сплати до бюджетів збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту здійснюється органами державної податкової служби.

Документальна перевірка правильності обчислення i сплати до бюджетів збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту здійснюється органами державної податкової служби. При потребі до перевірок залучаються органи Мінекобезпеки, Державного комітету України по водному господарству та Комітету України з питань геології та використання надр.

При виявленні порушень достовірності i повноти обсягів використання водних ресурсів, які впливають на величину зборів, під час перевірок працівниками Мінекобезпеки, Державного комітету України по водному господарству та Комітету України з питань геології та використання надр копії актів перевірок направляються до відповідних органів державної податкової служби.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків i повноту та своєчасність сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики i водного транспорту несуть платники відповідно до чинного законодавства України.

Штрафні санкції та пеня застосовуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Платники збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики i водного транспорту мають право оскаржити дії службових осіб органів державної податкової служби в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Порядок складання розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики.

1. У спеціальному полі для службових відміток про вид розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний розрахунок" указується позначка (Х), якщо подається загальний розрахунок збору. У разі подання нового (уточненого) розрахунку, що містить виправлені показники, позначок у рядку не робиться.


Случайные файлы

Файл
176795.rtf
106949.rtf
33326.rtf
30623.rtf
4963-1.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.