Основи фінансового аналізу (161636)

Посмотреть архив целиком

Практичне завдання


Дати загальну оцінку фінансового стану конкретного підприємства за даними балансу. При цьому необхідно:

  1. Побудувати порівняльний аналітичний баланс.

  2. Проаналізувати склад, структуру та динаміку активів підприємства.

  3. Дати оцінку складу, структури і динаміки джерел формування активів.

  4. Здійснити аналіз ліквідності балансу.

  5. Зробити висновки по результатах дослідження.

Розв’язання:

1. Будуємо порівняльний аналітичний баланс і аналізуємо склад, структуру та динаміку активів підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства розпочинаємо з його загальної оцінки на основі вивчення динаміки і структури активів підприємства. Для цього здійснюємо групування статей активу і за допомогою методів горизонтального та вертикального аналізу вирішуємо відповідні завдання.

При оцінці активів зміни в їх залишках та структурі необхідно аналізувати враховуючи поділ активів на необоротні та оборотні.

Для того, щоб мати уяву про загальний стан майна підприємства, необхідно проаналізувати актив балансу.

Аналіз динаміки складу і структури майна дає можливість установити розмір абсолютного та відносного приросту всього майна підприємства й окремих його видів. Збільшення (зменшення) активу свідчить про розширення (звуження) діяльності підприємства.

Показники структурної динаміки відображають частку участі кожного виду майна в загальній зміні сукупних активів, їх аналіз дає змогу зробити висновок про те, в які активи вкладені знову залучені фінансові ресурси чи які активи зменшились за рахунок відпливу фінансових ресурсів.


Таблиця 2.Склад, структура і динаміка активів.

Активи

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни (+,-)

тис.

грн.

пит.

вага %

Тис.грн.

пит.

вага %

тис.грн.

в %

пит.

вага %

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Необоротні активи
Основні засоби

791,4

52,11

1222,6

51,73

+431,2

+54,49

-0,38

Нематеріальні активи

1,1

0,07

0,9

0,04

-0,2

-18,18

-0,03

Незавершене будівництво
Довгострокові фінансові інвестиції
Відстрочені податкові активи
Усього за розділом I

792,5

52,18

1223,5

51,76

+431

+54,38

-0,41

II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси

217,0

14,29

244,3

10,34

+27,3

+12,58

-3,95

незавершене виробництво

24,9

1,64

0,1

0

-24,8

-99,6

-1,64

товари

0,6

0,04

0,6

0,03

0

0

-0,01

готова продукція

206,0

13,56

347,0

14,68

+141,0

+68,45

+1,12

Разом запаси

448,5

29,53

592,0

25,05

+143,5

+32

-4,48

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

110,7

7,29

252,1

10,67

+141,4

+127,73

+3,38

За розрахунками:
з бюджетом69,4

2,94

+69,4


+2,94

за виданими авансами
із внутрішніх розрахунків
Разом за розрахунками69,4

2,94

+69,4


+2,94

Інша поточна дебіторська заборгованість

28,1

1,85

213,5

9,03

+185,4

+659,79

+7,18

Разом дебіторська заборгованість

138,8

9,14

535

22,63

396,2

+285,45

+13,49

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

136,9

9,01

-45,8

-1,94

-182,7

-133,46

-10,95

в іноземній валюті52,8

2,23

+52,8

-

2,23

Разом грошові кошти

136,9

9,01

7,0

0,3

-129,9

-94,89

-8,71

Інші оборотні активи

2,1

0,14

6,2

0,26

+4,1

+195,24

+0,12

Усього за розділом II

726,4

47,83

1140,1

48,24

+413,7

+56,95

+0,41

III. Витрати майбутніх періодів
Всього

1518,8

100

2363,6

100

+844,8

+55,62

0Майно підприємства на кінець звітного періоду збільшилось на 844,8 тис. грн. (55,62 %), що зумовлено збільшенням як оборотних так і необоротних активів. Необоротні активи збільшились 431 тис. грн. (54,38 %) за рахунок приросту основних засобів (величина основних засобів зросла на 431,2 тис. грн. або 54,49 %), що може свідчити про розширення виробничого потенціалу підприємства.

Питома вага необоротних активів на кінець періоду зменшилась на 0,41%, а оборотних  на цей процент збільшилась. Отже підприємство перерозподілило свої засоби таким чином, що зросла частка їх мобільної частини. Така структура активів свідчить про можливість зростання оборотності майна підприємства.

Позитивної оцінки заслуговує збільшення основних засобів (їх питома вага в складі необоротних активів найбільша). Зменшення нематеріальних активів характеризується негативно.

Оборотні активи збільшились на суму 413,7 тис. грн. (56,95%) - головним чином за рахунок збільшення величини готової продукції (на 141 тис. грн. або 68,45 %) та дебіторської заборгованості (на 396,2 тис. грн. або 285,45 %). Остання збільшилась внаслідок збільшення боргів за товари, роботи, послуги та значного збільшення іншої поточної дебіторської заборгованості (на 185,4 тис. грн. або 659,79 %).


Случайные файлы

Файл
76779-1.rtf
153751.rtf
3028-1.rtf
122672.rtf
84231.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.