Валові витрати (160442)

Посмотреть архив целиком


Міністерство освіти і науки України

Міжгалузевий інститут управління


Кафедра ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Контрольна робота

З дисципліни “Податковий облік”

На тему: “Валові витрати
Студентки IV курсу групи БД - 101


Чуркіна Ольга Юріївна


___________

(підпис)Науковий керівник:

Іващенко Б.А.

__________

(підпис)


Київ –2003р.


План

Вступ

 1. Поняття та облік оподатковуваного прибутку підприємств

 2. Валові витрати

  1. Облік витрат, які включаються до складу валових витрат

  2. Облік витрат, які не включаються до складу валових витрат

  3. Облік витрат, які виключаються зі складу валових витрат

 3. Облік витрат, які включаються до складу валових витрат при дотриманні певних умов

Висновки

Список використаної літератури

Вступ.


Оподаткування підприємств – невід’ємна складова податкової політики та системи бухгалтерського обліку будь-якої країни. В умовах ринкової економіки бюджетні надходження залежать від результатів діяльності суб’єктів господарювання. Тому раціонально організована система оподаткування повинна стимулювати господарську і підприємницьку ініціативу, бути простою і зрозумілою, забезпечувати ефективність процесу стягнення податків. Крім цього, вона повинна бути стабільною.

В Україні система оподаткування підприємств характеризується частою зміною обєкта оподаткування. Так, у 1991р. податок справлявся з прибутку; у 1992р. – з доходу, І квартал; у 1993р. – з прибутку, ІІ квартал; у 1993-1994р.р. знову з доходу; 1995-1997р.р. з прибутку.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” докорінно змінив підхід до цього виду оподаткування як і Закон України “Про податок на додану вартість” – порядок обліку ПДВ. За 6 років дії цих законів було внесено більше двохсот змін і доповнень, що триває й донині.

У такій ситуації система оподаткування може реалізувати свої функції лише за певних умов, а саме: наявність системи обліку, яка б адекватно відображала реальну економічну ситуацію і забезпечувала можливість контролю за справлянням податків, а також відповідний рівень кваліфікації спеціалістів. Це, у свою чергу, зумовило потребу в податковому обліку, який визначає суми податків і здійснює контроль за їх сплатою.


 1. Поняття та облік оподатковуваного прибутку підприємств.


Кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства та основним джерелом, за рахунок якого підприємство в процесі діяльності розвиває свою матеріальну базу, стимулює працю, виплачує дивіденди засновникам, є прибуток. Тому оподаткування прибутку займає найважливіше місце у діяльності будь-якого підприємства. Адже від правильності визначення оподаткованого прибутку, повноти та своєчасності перерахування до бюджету відповідних коштів залежить діяльність того чи іншого підприємства у майбутньому.

Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” встановлено дещо іншу ніж раніше методику визначення суми прибутку, що оподатковують. Вона значно відрізняється і від методики визначення прибутку у фінансовому обліку. Методику формування прибутку за різними системами обліку і звітності, зокрема податковою та фінансовою. (див. рис.1)
Рис.1

Фінансові результати за П(С)БО

1. Дохід від реалізації

2. ПДВ, акцизний збір та інші вирахування


3. Виробнича собівартість реалізованої продукції

4. Валовий прибуток (1-2-3)

5. Інші операційні доходи

6. Адміністративні витрати

7. Витрати на збут

8. Інші операційні витрати

9. Фінансовий результат від операційної діяльності (4+5-6-7-8)

10. Доход від участі в капіталі

11. Інші фінансові доходи

12. Інші доходи

13. Фінансові результати

14. Витрати від участі в капіталі

15. Інші витрати

16. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (9+10+11+12-13-14-15)

17. Податок на прибуток від звичайної діяльності

18. Надзвичайні доходи

19. Надзвичайні ситуації

20. Податок з надзвичайного прибутку

21. Чистий прибуток (збиток) (16-17+18-19-20-21)


або

1. Скориговані валові доходи

2. Скориговані валові витрати

3. Скоригована амортизація основних фондів і нематеріальних активів

4. Прибуток до оподаткування (1-2-3)
Як відомо, в податковому обліку використовують поняття “валові доходи”, “валові витрати” та “амортизаційні відрахування”.

Валові доходи – це загальні сума доходів підприємства від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

Валові витрати – це сума будь-яких витрат підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаються (виготовляються) підприємством для подальшого використання у власній господарській діяльності.

Амортизація основних фондів і нематеріальних активів – це поступове віднесеня витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення та зменшення скоригованого прибутку підприємства у межах норм амортизаційних відрахувань.

Оподаткований прибуток визначають у такій послідовності: (рис.2)


Рис.2

Обєкт оподаткування

Оподаткований прибуток

Сукупний валовий доход

Доход, що виключають з валового доходу

Скоригований валовий доход

Сума скоригованих валових витрат

Сума скоригованих амортизаційних відрахувань


 1. Визначають сукупний валовий доход.

Сукупний валовий доход – це доход від усіх видів діяльності, отриманий платником податку протягом звітного періоду.

 1. Коригують сукупний валовий доход, зменшуючи його суму доходів, які за змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів для оподаткування, тобто визначають скоригований валовий доход.

 2. Зменшують скоригований валовий доход на суму валових витрат та на суму амортизаційних відрахувань. Загальну суму оподаткованого прибутку визачають за формулою:


ОП = СВД – (ЗВВ - В) – (АВ – А),


де ОП – оподаткований прибуток;

СВД – скоригований валовий доход;

ЗВВ – загальна сума валових витрат;

В – витрати, що підлягають виключенню зі складу свалових витрат для оподаткування;

АВ – амортизаційні відрахування;

А – сума амортизаційних відрахувань, що підлягають виключенню для оподаткування.


 1. Валові витрати.


Валовий доход – це загальна сума доходу підприємства від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.

Крім поняття валових доходів, у господарській діяльності використовують показник доходи від діяльності підприємства.

Валові витрати – це сума будь-яких витрат підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, що здійснюють як компенсацію вартості товарів (робіт, послуг), які купують для використання у власній господарській діяльності.

Між валовими витратами та витратами виробництва (діяльності) є певні відмінності та взаємозв’язок.

Відмінності валових витрат виробництва (діяльності) у наступному:

 1. Валові витрати – обєкт податкового обліку, а витрати виробництва (діяльності) – обєкт фінансового обліку.

 2. До валових включають будь-які витрати, повязані з придбанням сировини, матеріалів (робіт, послуг). На витрати виробництва (діяльності) вартість придбаних товаро-матеріальних цінностей не відносять, а лише списують їх витрачання. У фінансовому обліку вартість отриманої сировини, матеріалів обліковують у складі виробничих запасів.

 3. До валових витрат включають попередню оплату постачальникам за товарно-матеріальні цінності.

Грошові кошти, перераховані як попередня оплата, у фінансовому обліку витратами виробництва (діяльності) не вважають, а зараховують до складу дебіторської заборгованості.

 1. Амортизацію основних засобів у валові витрати не включають, а відносять до витрат виробництва (діяльності) та обліковують у складі виробничої собівартості продукції виробничих накладних, адміністративних та збитових витрат.


Случайные файлы

Файл
49577.rtf
22531-1.rtf
CBRR1650.DOC
75560-1.rtf
7232-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.