Бюджетна система України (160351)

Посмотреть архив целиком

Завдання 1


1.Хто готує проект бюджетних запитів:

а) Державне казначейство

b) Головні розпорядники бюджетних коштів

c) Органи стягнення

d) ДПА

2. Які є принципи розмежування видатків між місцевими бюджетами?

а) Функціональний, економічний, відомчий;

b) Відомчої підпорядкованості і територіального розташування об’єктів фінансування;

c) Субсидіарності, з врахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача;

3.Прийняття Державного бюджету України з дефіцитом дозволяється у разі:

а)Здійснення Національним банком емісії;

b)Наявності обґрунтованих джерел фінансування дефіциту;

c)Погашення основної суми боргу.

4. Зведений кошторис:

а) Затверджується разом із зведеним планом асигнувань Мінфіном;

b)Затверджується Кабінетом міністрів;

c)Затверджується Державним казначейством;

d)Не затверджується.

5.Загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України здійснює:

а)Кабінет Міністрів

b)Верховна Рада

c)Міністерство фінансів

d)Державне казначейство

6.Трансферти – це

а) надання коштів з вищестоящого бюджету нижчестоящому з метою збалансування цього бюджету у випадку перевищення видатків над доходами;

b)кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі;

c) безповоротне та безоплатне надання коштів з бюджетів

7.Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається:

а) Кошторисом бюджетної установи;

b) законом про Державний бюджет України;

c) Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період

8.Бюджетне зобов’язання – це:

а) повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету.

b) повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування

c) будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладання договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з яким необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому.

9.Бюджетний розпис складається з:

а) Двох розділів

b) Трьох розділів

c) Чотирьох розділів

10.Бюджет розвитку є:

а) Складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів;

b) Складовою частиною загального фонду місцевих бюджетів;

c) Складовою частиною загального і спеціального фонду місцевих бюджетів.


Завдання 2


  1. Дайте визначення «Бюджетна система»

Бюджетна система — це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права;

  1. У чому полягає основна мета бюджетної політики держави?

Основна мета бюджетної політики полягає у забезпеченні найважливіших функцій держави, таких як: фінансове забезпечення виконання державою своїх функцій; підтримку фінансової стабільності та збалансованості в країні; забезпечення фінансової цілісності держави; створення стимулів для соціально-економічного розвитку. Таким чином бюджетна політика забезпечує реалізацію завдань економічної політики держави.

  1. Перерахуйте базові складові бюджетного механізму.

В структурі бюджетного механізму виділяють три ланки: механізм мобілізації грошових засобів у федеральний, регіональні і місцеві бюджети; механізм витрачання бюджетних засобів шляхом їх надання юридичним та фізичним особам; механізм міжбюджетного розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів. Також в структурі бюджетного механізму можна виділити відокремлені блоки: бюджетного планування і бюджетного прогнозування; виконань бюджету; бюджетного контролю і т.д.

  1. Які існують джерела формування бюджету?

Формування бюджету може відбуватись за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел. До внутрішніх джерел відносять валовий внутрішній продукт і національне багатство, які вироблені на території даної країни, до зовнішніх – валовий внутрішні продукт( а іноді й національне багатство) інших країн, який надходить у вигляді державних позик або репараційних платежів, тощо.

Доходи бюджету класифікують за такими розділами:

  1. Податкові надходження;

  2. Неподаткові надходження

  3. Доходи від операцій з капіталом

  4. Трансферти

  1. Назвіть основні принципи бюджетного фінансування.

Основні принципи бюджетного фінансування:

1) Принцип плановості

2) Принцип цільового спрямування коштів

3) Принцип безповоротності та безвідплатності фінансування

4) Принцип ефективного використання коштів

5) Принцип поєднання власних, кредитних та бюджетних джерел

6) Принцип здійснення постійного контролю


Завдання 3


Доповніть статтю Бюджетного кодексу

1.Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України. Міністерство фінансів здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу.

2. Місцевий бюджет відповідно до Бюджетного кодексу містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів влади АРК, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування


Завдання 4


Розкрити зміст питання

Теоретичні і концептуальні основи виконання бюджету.

Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України. Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Виконання Державного бюджету України за доходами:

1. Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету і має виключне право надання відстрочок по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах податкового кредиту за поданнями органів стягнення на термін до трьох місяців в межах поточного бюджетного періоду.

2. Державне казначейство України веде бухгалтерський облік всіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та за поданням органів стягнення здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету.

3. Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства.

4. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення.

5. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими в доход державного бюджету з моменту зарахування на єдиний казначейський рахунок державного бюджету.

Стадіями виконання Державного бюджету України за видатками визнаються:

1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису;

2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;

3) взяття бюджетних зобов'язань;

4) отримання товарів, робіт та послуг;

5) здійснення платежів;

6) використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.

2. Відповідно до затвердженого бюджетного розпису розпорядники коштів Державного бюджету України одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Затвердження, а також коригування протягом бюджетного року кошторисів бюджетних установ здійснюється розпорядниками коштів відповідно до затвердженого бюджетного розпису Державного бюджету України. Затвердження змін до кошторисів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності у зв'язку із зміною обсягів доходів і видатків відповідно до затвердженого бюджетного розпису здійснюється керівниками цих закладів. Кошторис є основним плановим документом бюджетної установи, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.

3. Державне казначейство України здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету України.

4. Розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом.

5. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та провадять видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.

6. Будь-які зобов'язання, взяті фізичними та юридичними особами за коштами Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України, не вважаються бюджетними зобов'язаннями. Витрати державного бюджету на покриття таких зобов'язань не можуть здійснюватися.

7. Після отримання товарів, робіт та послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про їх оплату та подає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами.


Случайные файлы

Файл
25929.doc
kursovik.doc
Д-1.doc
ГОСТ 8462-85.doc
166330.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.