Основи експлуатації транспортних засобів (147291)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчальний консультаційний центр у м. Львові


Шифр залікової -03149КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

з дисципліни "Основи експлуатації транспортних засобів"


Виконав ст. гр

Тасов Т. І.


Дата і підпис студента


Рецензент

Форнальчик Є.Ю.


Дата і підпис викладача


Львів-2007Завдання


на контрольну роботу №1 2 з дисципліни "Основи експлуатації транспортних засобів".

видане студентові групи -42 Тасов Т.І.

Шифр залікової книжки ___________________________________

Значення початкових даних для виконання Завдання І за варіантом____03149

Міжміські перевезення на маятникових маршрутах. Річні обсяги міжміських перевезень вантажів, тис. тонн.

для ЗИЛ-130-76, при Lм=150 км: Qр (при ί=1, γд=1,0)=5,5 тис.тонн; Qр (при ί=2, γд=0,8)=5,0 тис.тонн;Qр (при ί=3, γд=0,6)=2,3 тис.тонн.

для КамАЗ-5320, при Lм=280 км: Qр (при ί=1, γд=1,0)=6,5 тис.тонн; Qр (при ί=2, γд=0,8)=5,2 тис.тонн;Qр (при ί=3, γд=0,6)=4,0 тис.тонн.

для МАЗ-6422, при Lм=6300 км: Qр (при ί=1, γд=1,0)=4,8 тис.тонн; Qр (при ί=2, γд=0,8)=6,0 тис.тонн;Qр (при ί=3, γд=0,6)=3,0 тис.тонн.

Міські перевезення на маятникових маршрутах. Добові обсяги міських перевезень вантажів, Qд, тонн.:

для ГАЗ – 33021 «Газель», Lмк=25км.

Qд, д=0,8)=55 тонн; Qд, д=0,7)=26 тонн; Qд, д=0,6)=23 тонн.

для ЗИЛ – 5301 «Бичок», Lмк=30 км:

Qд, д=0,8)=60 тонн; Qд, д=0,7)=31 тонн; Qд, д=0,6)=28 тонн.

для ГАЗ – 53А, Lмк=40 км:

Qд, д=0,8)=65 тонн; Qд, д=0,7)=36 тонн; Qд, д=0,6)=33 тонн.

Завдання видав___________________

Дата і підпис викладача

Завдання отримав__________________

Дата і підпис студента


Практична/лабораторна робота №1


«Визначення кількісного складу АТЗ за заданими обсягами транспортної роботи»


Для формування місцевими органами влади подання до Міністерства транспорту України щодо створення (розширення/скорочення існуючого) вантажного транспортного підприємства потрібно визначити необхідну спискову чисельність автомобілів для виконання заданих обсягів річної транспортної роботи. На підставі аналізу зростання вантажних перевезень відомі річні обсяги Qр регулярних міжміських перевезень вантажів різних і-х класів за маятниковими маршрутами на відстані Lм. Крім цього, відомі й середньодобові обсяги перевезень вантажів різних Qдоб.і і-х класів з динамічним коефіцієнтом використання вантажності γд на міських кільцевих маршрутах середньою довжиною Lmk.

Ι. Роботу АТЗ на міжміських перевезеннях планувати на маятникових маршрутах з добовою тривалістю перебування у наряді – 10 год. Та коефіцієнтом використання пробігу βхд=0,5. Відомі також марки та вантажності АТЗ, які можуть бути задіяні на цих перевезеннях (КамАЗ-5320 – 8 т; МАЗ-6422 – 14,7 т; ЗИЛ-130-76 6,0 т). Середня технічна швидкість АТЗ νm – для першого 50, другого 60, третього – 65 км/год. з відповідними тривалостями навантажувально-розвантажувальних робіт, відповідно 0,5;0,7;1,0 год.

З урахуванням особливостей технології та організації міжміських та міських перевезень вантажів, їх класів, видів і марок АТЗ, які можуть бути залучені до виконання цих транспортних робіт, визначити обсяги останніх та загальну необхідну кількість АТЗ для вантажного автотранспортного підприємства.

Річні обсяги міжміських перевезень вантажів, Qр тис.тонн:

для ЗИЛ-130-76, при Lм=150 км:

Qр (при ί=1, γд=1,0)=4,0 тис.тонн; Qр (при ί=2, γд=0,8)=3,5 тис.тонн;Qр (при ί=3, γд=0,6)=1,7 тис.тонн.

для КамАЗ-5320, при Lм=280 км:

Qр (при ί=1, γд=1,0)=5,0 тис.тонн; Qр (при ί=2, γд=0,8)=3,7 тис.тонн;Qр (при ί=3, γд=0,6)=2,8 тис.тонн.

для МАЗ-6422, при Lм=6300 км:

Qр (при ί=1, γд=1,0)=4,2 тис.тонн; Qр (при ί=2, γд=0,8)=4,2 тис.тонн;Qр (при ί=3, γд=0,6)=2,1 тис.тонн.


Визначення показників:


  1. Річні обсяги транспортної роботи, яку виконує кожна ί-та марка АТЗ:


Pi= Qр* Lм,


де Qр -- річні обсяги перевезень вантажів різними марками АТЗ для кожних маятникових маршрутів, т;

Lм – довжина маятникових маршрутів перевезень вантажів різних класів, км.

ЗИЛ-130-76


1) для γд=1. Pi=4*150=600 тис.т-км;

2) для γд=0,8. Pi=3,5*150=525 тис.т-км;

3) для γд=0,6. Pi=1,7*150=255 тис.т-км.


КамАЗ-5320


1) для γд=1. Pi=5,0*280=1400 тис.т-км;

2) для γд=0,8. Pi=3,7*280=1036 тис.т-км;

3) для γд=0,6. Pi=2,8*280=784 тис.т-км.

МАЗ-6422

1) для γд=1. Pi=4,2*6300=26460 тис.т-км;

2) для γд=0,8. Pi=4,2*6300=26460 тис.т-км;

3) для γд=0,6. Pi=2,1*6300=13230 тис.т-км.


2. Годинна продуктивність кожної із марок АТЗ за транспортною роботою на перевезеннях вантажів різних класів:


Wp= , т-км/год.,


де q – вантажність АТЗ, т; γд – динамічний коефіцієнт використання вантажності;

VT – середня технічна швидкість АТЗ на міжміських перевезеннях вантажів; βхд – коефіцієнт використання пробігу АТЗ на маятникових маршрутах, βхд=0,5; Lхв – довжина ходки з вантажем, км; tн-р – середня тривалість навантажувально-розвантажувальних робіт; для 1-го маршруту, tн-р=0,5 год., для 2-го -- tн-р=0,7 год., для 3-го -- tн-р=1,0 год.

ЗИЛ-130-76


1) для γд=1. Wp= =175,9 т-км/год.;

2) для γд=0,8. Wp= =140,75 т-км/год.;

3) для γд=0,6. Wp= =105,6 т-км/год.


КамАЗ-5320

1) для γд=1. Wp= =188,2 т-км/год.;

2) для γд=0,8. Wp= =188,2 т-км/год.;

3) для γд=0,6. Wp= =188,2 т-км/год.


МАЗ-6422

1) для γд=1. Wp= =438,9 т-км/год.;

2) для γд=0,8. Wp= =351,1 т-км/год.;

3) для γд=0,6. Wp= =263,3 т-км/год.;


3. Річна продуктивність кожної з марок АТЗ:


Wpр = Wp*Фнр,


тут Фнр номінальний річний фонд часу АТЗ за умови 10-годинної тривалості перебування у наряді та 6-денного робочого тижня, год.

ЗИЛ-130-76


1) Wpр =2540*175,9=446786 т-км/рік.;

2) Wpр =2540*140,8=357632 т-км/рік.;

3) Wpр =2540*105,6=268224 т-км/рік.;

КамАЗ-5320

1) Wpр =2540*188,2=478028 т-км/рік.;

2) Wpр =2540*150,6=382524 т-км/рік.;

3) Wpр =2540*112,9=286766 т-км/рік.;


МАЗ-6422

1) Wpр =2540*438,9=1114806 т-км/рік.;

2) Wpр =2540*351,1=891794 т-км/рік.;

3) Wpр =2540*263,3=668782 т-км/рік.;


4. Потреба в АТЗ за їх марками для реалізації перевезень вантажів на міжміських маршрутах:


NАТЗ= ΣPi/ Wpр,

тут ΣPi – сумарна річна транспортна робота, виконана однією маркою АТЗ на кожному з маршрутів, т-км.


ЗИЛ-130-76


1) NАТЗ=600/446786=1,3 од; 2) NАТЗ=525/357632=1,5 од; 3) NАТЗ=255/26822,4=1 од.


КамАЗ-5320


1) NАТЗ=1400/478028=2,9 од; 2) NАТЗ=1036/382524=2,7 од; 3) NАТЗ=784/286766=2,7 од.


МАЗ-6422


1) NАТЗ=26460/1114806=23,7 од; 2) NАТЗ=26460/891794=29,7 од;3)NАТЗ=13230/668782=19,8 од.


5. Загальна чисельність АТЗ для вантажного АТП:


ΣNАТЗ= NЗИЛ NКамАЗ NМАЗ

ΣNАТЗ=(1,3+1,5+1)+(2,9+2,7+2,7)+(23,7+29,7+19.8)=85,3≈85 од.


ΙΙ. На міських перевезеннях на кільцевих маршрутах передбачена однозмінна робота АТЗ тривалістю 8 год. з використанням АТЗ малого та середнього класів (ГАЗ – 33021 «Газель» -- 1,5 т; ЗИЛ – 5301 «Бичок» -- 2,5 т; ГАЗ – 3307 – колишній ГАЗ – 53А – 4,5 т). Відстань від АТП до вантажовідправника (гуртові) становить 2,5 км, від останнього вантажоотримувача (клієнта) до гуртові -- 10 км. Середня технічна швидкість АТЗ з вантажем 18 км/год.; без вантажу -- 50 км/год.; середня тривалість навантажувально-розвантажувальних робіт – 0,8 год.

Добові обсяги міських перевезень вантажів, Qд, тонн.

ГАЗ – 33021 «Газель», Lмк=25км.


Qд, д=0,8)=40 тонн; Qд, д=0,7)=20 тонн; Qд, д=0,6)=17 тонн.


для ЗИЛ – 5301 «Бичок», Lмк=30 км:


Qд, д=0,8)=45 тонн; Qд, д=0,7)=25 тонн; Qд, д=0,6)=22 тонн.


для ГАЗ – 53А, Lмк=40 км:


Qд, д=0,8)=50 тонн; Qд, д=0,7)=30 тонн; Qд, д=0,6)=27 тонн.


6. Коефіцієнт використання пробігу АТЗ на перевезеннях дрібно гуртових вантажів за міськими кільцевими маршрутами:


βм==,


де lв – довжина ходки з вантажем, км; lмк – середня довжина маршруту, км; lок – відстань від останнього вантажоотримувача до гуртові, lок=10 км.


1. ГАЗ – 33021 «Газель» 2. ЗИЛ – 5301 «Бичок» 3. ГАЗ – 53А


βм ==0,6 км βм ==0,7 км βм ==0,8 км.


7. Середня тривалість ходки:


tx =+ tн-р,


де -- коефіцієнт використання пробігу АТЗ на маршруті, =0,6; νтв – середня технічна швидкість АТЗ з вантажем на міських перевезеннях, νтв=18 км/год.; tн-р – середня тривалість навантажувально-розвантажувальних робіт; tн-р=0,8 год.


tx =+0,8=1,73 год.Случайные файлы

Файл
17292-1.rtf
121055.rtf
8850-1.rtf
23707.rtf
14377.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.