Підготовка до ЗНО - українська мова (113452)

Посмотреть архив целиком

ЧАСТИНА 1


Орфографія

Завдання з вибором однієї правильної відповіді


1. Літеру е треба писати в усіх словах рядка:

 1. А випещ..ний, долон..чка, удалеч..ні, овоч..сховище;

 2. Б книж..чка, корен..плоди, город..на, б..нтежити;

 3. В ож..ледь, сив..на, замер..хтіти, л..вада;

 4. Г випл..каний, гус..ниця, защ..друвати, л..ментувати;

 5. Д сут..ніти, зат..сатися, горщ..ковий, кл..котіти.


2. Літеру е треба писати в усіх словах рядка:

 1. ст..хати, ст..повий, квіт..нь;

 2. зал..вати, майст..р, леб..диний;

 3. пригв..нтити, чер..да, шел..стіти;

 4. ос..литися, к..шеня, л..дацюга;

 5. д..ржати, тр..мтіти, щеб..тати.


  1. Літеру е треба писати в усіх словах рядка:

 1. б..нтежити, вер..тено, Водохр..ще, горл..чка, мар..во;

 2. благоч..стивий, ластов..ня, запром..нитися, блюд..чко, дал..на;

 3. долон..чка, сут..ніти, зат..сатися, дуж..чка, закор..нілий;

 4. л..ментувати, лот..рея, горщ..ковий, кр..нделик, мен..джер;

 5. удалеч..ні, знівеч..ний, м..ткий, вип..щений.


  1. Позначте рядок, у якому в усіх іменниках потрібно писати букву е:

 1. мар..во, кринич..нька, мереж..во, сит..чко;

 2. намист..чко, пр..зидент, вогн..чок, пр..м'єра;

 3. горл..чко, хвил..чка, пр..стол, любит..ль;

 4. горл..чка, служит..ль, стеж..чка, д..віз.


  1. Позначте рядок, у якому в усіх словах потрібно писати літеру и:

 1. бад..лина, благоч..стивий, кр..хкий, ж..виця;

 2. вар..во, меж..річчя, вич..пурений, кр..шталь;

 3. п’ят..річка, заруч..ни, нев..димка, обітн..ця;

 4. зач..нати, виконав..ця, знів..чити, вел..чина;

 5. нож..чок, печ..во, викор..нити, оз..ратися.


  1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ:

 1. джи(г, ґ)ун, (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний;

 2. (г, ґ)рунтець, мамали(г, ґ)а, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда;

 3. (г, ґ)анок, (г, г)валт, (г, ґ)роно, (г, ґ)ава;

 4. джи(г, ґ)іт, (г, ґ)речний, об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)уцул;

 5. , ґ)атунок, за(г, ґ)ратувати, за(г, ґ)артувати, (г, ґ)ринджоли.


  1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ:

 1. (г, ґ)ероїчний, (г, ґ)удзик, (г, ґ)остинець, (г, ґ)воздика;

 2. (г, ґ)рунтець, (г, ґ)лей, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда;

 3. (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)отовий, (г, ґ)араж;

 4. (г, ґ)азета, (г, ґ)ерб, (г, ґ)ектар, (г, ґ)уцул.


  1. Літеру с треба писати в усіх словах рядка:

 1. бе..коштовний, ..казати, ..керований;

 2. ..формувати, пере..кочити, ..фотографувати;

 3. ..плетений, ..питати, ..шити;

 4. ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний;

 5. ..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити.


  1. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в групах приголосних,що позначається на письмі:

  1. волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап'яс..ний;

  2. цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний;

  3. тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний;

  4. очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський.


  1. Позначте рядок, у якому в усіх словах спрощення в групах приголосних позначається на письмі:

 1. балас..ний, піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний;

 2. зап'яс..ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник;

 3. заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий;

 4. безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но.


  1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м'яким знаком:

 1. кіл..кість, пот..мянілий, Уман..щина, ескадрил..я;

 2. власниц..кий, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо;

 3. павіл..йон, дон..чин, с..огодні, прос..ба;

 4. їдал..ня, батал..йон, Акс..онов, матін..чин.


  1. М'який знак пишеться в усіх словах рядка:

 1. рибал..ство, погод..ся, прип'ят..ський, голівон..ці;

 2. зателен..кати, красун..чик, купал..ський, виріз..бити;

 3. вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, нац..кувати;

 4. кан..йон, ковз..кий, мал..ва, локал..ний;

 5. консул..ський, обвін..чати, відгад..ко, крад..кома.


  1. М'який знак пишеться в усіх словах рядка:

 1. брин..чати, дозвол..те, боягуз..кий, оган..бити;

 2. кіл..цевий, красун..чик, монгол..ський, візуал..ний;

 3. різ..бяр, обвін..чати, виріз..бити, зат..марити;

 4. павіл..йон, по-братерс..ки, на стежин..ці, Ізмаїл..ський;

 5. устан..те, кур..йоз, на вишен..ці, неволен..ка.


  1. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться без м'якого знака:

 1. тон..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці;

 2. землян..ці, яблун..ці, ремін..чик, емул..сія;

 3. буквар.., брин..чати, т..мяність, чотир..ма;

 4. Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бжіл..ці.


  1. М'який знак не пишеться в усіх словах рядка:

 1. міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший;

 2. Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина;

 3. безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..cю;

 4. ін..ший, жен..шень, спіл..чанський;

 5. Д кин..мо, ріж..мо, насип..мо.


  1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:

 1. В..ячеслав, кар..єра, пів..ящика, медв..яний;

 2. верб..я, міжгір..я, дзв..якнути, без..ядерний;

 3. зв..ялити, кур..йозний, між..ярусний, круп..яний;

 4. двох..ярусний, пів..яру, об..єкт, під..їжджати.


  1. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом:

 1. м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити;

 2. кам..яніти, без..ядерний, кур..йозний, медв..яний;

 3. солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра;

 4. пір..я, пів..ями, прив..ялений, п..єдестал.


  1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:

 1. А священ..ий, довгождан..ий, блажен..ий, спросон..я;

 2. Б подорож..ю, Поволж..я, пам'ят..ю, суцвіт..я;

 3. В л..яний, зран..я, він..ицький, об..ризкати;

 4. Г безліч..ю, юн..ат, розкіш..ю, жовч..ю.


  1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:

  1. А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий;

  2. Б довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий;

  3. В страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

  4. Г стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я.


  1. Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження відбувається подвоєння:

 1. А Рус..о, мул..а, пен..і, барок..о;

 2. Б Кас..андра, мадон..а, антен..а, ван..а;

 3. В Марок..о, ман..а, Калькут..а, гол..андський;

 4. Г Брюс..ель, Одіс..ей, конр..еволюція, трас..а.


  1. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку:

  1. А крос..ворд, буд..изм, іл..юзія, оперет..а;

  2. Б піц..ерія, гум..анізм, ім..унітет, спагет..і;

  3. В кристал..ічний, однотон..ий, мас..ивний, кол..екція;

  4. Г діаграм..а, кас..ета, ім..обілізація, процес..ор;

  5. Д конгрес..мен, оперет..а, ел..егія, бон..а (гувернантка).


  1. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку:

 1. А ем..ігрант, ім..ігрант, ас..амблея, бел..етристика;

 2. Б ім..унітет, кол..екція, дис..кусія, кол..ектив;

 3. В ім..ітація, гол..андка, ак..уратний, ак..умуляція;

 4. Г епіграм..а, ін..овація, бюл..етень, ак..омпанемент;

 5. Д іл..юстрація, інтел..ігент, ір..аціональний, кор..еспондент.


  1. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку:

 1. А нет..о, інтел..ект, шасі;

 2. Б нер..аціональний, ір..аціональний, тер..иторіальний;

 3. В ем..iграція, ім..іграція, ап..еляція;

 4. Г барок..о, ком..ісія, тер..ор;

 5. Д ван..а, кор..ектура, грам..


  1. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка:

 1. пр..вражий, пр..велебний, пр..дивний, пр..святий;

 2. пр..хороший, пр..старілий, пр..глухий, пр..красний;

 3. пр..жовтий, пр..гірклий, пр..освященний, пр..новий;

 4. пр..тихий, пр..жовкати, пр..непорочний, пр..дивний;

 5. пр..зирливий, пр..глушений, пр..пишний, пр..вірний.


  1. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з префіксом пре-:

 1. пр..світлий, пр..хильний, пр..мружений, пр..солодкий;

 2. пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..землення;

 3. пр..мужній, пр..пишний, пр..злий, пр..милий;

 4. пр..молодий, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний.


  1. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка:

 1. пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток;

 2. пр..біднюватися, пр..везений, пр..славний;

 3. пр..солодити, пр..солодкий, пр..сісти;

 4. пр..мирний, пр..міський, пр..чинити;

 5. пр..сохнути, пр..високий, пр..ахкувати.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.