Спеціальне документознавство (110539)

Посмотреть архив целиком


Контрольна робота


з курсу: “Спеціальне документознавство


ЗМІСТ


  1. Характер інформації навчальних видань.

  2. Оглядове видання, його види за характером інформації.

  3. Авторське свідоцтво та патент.

  4. Бюлетень: його загальна характеристика.

  5. Поняття неопублікованого документа.

  6. Уніфікація управлінської документації. Характеристика національних стандартів

  7. Загальна характеристика перфорованого документа

  8. Аналогове та електронне середовища існування електронного документа.

  9. Класифікації електронних документів.

Використана література


1. Характер інформації навчальних видань


Навчальне видання містить систематизовані відомості наукового чи прикладного характеру, висловлені у формі, зручній для вивчення і викладання, і розраховане на тих, хто навчається, різного віку і рівня навчання.

Цільове призначення навчальних видань — забезпечення процесу навчання, сприяння засвоєнню знань в умовах певної системи освіти, підготовки і перепідготовки кадрів. Вони частково виконують також виховну функцію. Таке призначення обов’язково вказується на титульній сторінці навчального видання. Безумовно, для навчання можна використовувати й інші видання, однак якщо вони не мають відповідного позначення, вони не вважаються навчальними. Не завжди видання, що позначається як «книга для вчителя» чи «книга для учнів», є навчальним. Воно може бути науково-популярним, літературно-художнім, виробничо-практичним.

За читацьким призначенням вони поділяються на три основні групи: для загальноосвітньої школи (початкової і старшої школи), вищої школи І-II (середні спеціальні заклади), III і IV рівнів акредитації (вищі навчальні заклади). Крім того, розрізняють навчальні видання для тих, хто навчається, і тих, хто навчає — вихователів дитячих садочків, учителів шкіл, ліцеїв, викладачів коледжів, училищ, технікумів, вищих навчальних закладів, батьків. Усередині цих груп виокремлюються підгрупи за віком тих, хто навчається, залежно від особливостей навчання (денна форма, заочна, екстернат).

Особливість характеру інформації навчального видання — широкий тематичний діапазон, обумовлений номенклатурою навчальних дисциплін, що вивчаються в усіх типах навчальних закладів. Предмети навчальних видань - це наукові і прикладні відомості, однак не в усьому обсязі, а у вигляді основних законів і висновків, які складають основу науки чи прикладних знань. Обсяг матеріалу визначається програмою навчання. Видаються навчальні видання, які повністю охоплюють курс, і навчальні посібники з окремих розділів.

Загальнотипологічної класифікації навчальних видань не має.

За роллю в навчальному процесі виокремлюють такі підвиди навчальних видань: 1) підручники; 2) навчальні посібники; 3) практикуми; 4) програмно-методичні видання.

Підручник — видання, що містить систематизоване викладення навчальної дисципліни (її розділу, частини), відповідне навчальній програмі й офіційно затверджене як даний вид видання. Для нього характерна суворість і точність добору і викладення матеріалу, чітка структура, наступність, тематична і методична єдність. Підручники одночасно виконують функції навчальні, виховні і розвиваючі. В них передбачені компоненти, розраховані на закріплення пройденого матеріалу.

Навчальний посібник — видання, що доповнює чи частково (повністю) замінює підручник, офіційно затверджене як даний вид видання. Різниця між підручником і навчальним посібником полягає в тому, що в підручнику теоретичні основи курсу викладаються в строгій відповідності з програмою, а в навчальному посібнику — без урахування такої.

До навчальних посібників відносяться також хрестоматії, книги для читання, таблиці, атласи, окремо видані частини курсу, навчальні наочні посібники.

Зокрема, хрестоматія — навчальний посібник, що містить літературно-художні, історичні й інші твори чи уривки з них, що є об'єктом вивчення навчальної дисципліни. Вона сприяє розвитку аналітичних здібностей, набуттю навичок аналізу.

Навчальний наочний посібник — образотворче видання, що містить матеріали на допомогу вивченню, викладанню і вихованню. Він допомагає наочно представити об'єкти і явища, що вивчаються, краще зрозуміти їх суть.

Практикум — навчальне видання, що містить практичні завдання і вправи, що сприяють засвоєнню теоретичних знань. Він сприяє набуттю навичок, умінню використовувати знання для розв’язання практичних завдань, закріпленню пройденого матеріалу (збірка завдань, вправ, практичних завдань, лабораторний практикум).

До програмно-методичних видань відносяться: навчальна програма, навчально-методичний посібник, методичні рекомендації.

Навчальна програма — це навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, а також порядок вивчення і викладання якої-небудь навчальної дисципліни (її розділу, частини). Вона допомагає управляти навчальним процесом, упорядкувати його.

Навчально-методичний посібник — видання, що містить матеріали з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) чи методики виховання. Він допомагає навчитися працювати самостійно. Відображає твори, в яких подається методика засвоєння всього курсу, окремих його розділів, частин, тем чи виконання практичних завдань.

Методичні рекомендації (вказівки) — видання, що містить роз'яснення з певної теми, розділу чи питання навчальної дисципліни, визначає методику виконання певних завдань, певного виду занять (семінарських, практичних).

За характером інформації, структурою і конструкцією розрізняють такі різновиди навчальних видань, як курс лекцій, текст лекцій, конспект лекцій, задачник, зошит і т. д.

Так, курс лекцій — навчальне видання, що містить повне викладення тем навчальної дисципліни, визначених програмою.

Текст лекцій — навчальне видання, що містить викладення матеріалів певних розділів навчальної дисципліни.

Конспект лекцій — навчальне видання, що містить коротке викладення лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.

Є також видання, що посідають проміжне місце між навчальними виданнями та іншими, наприклад, довідковими (навчальний довідник, навчальний тлумачний словник тощо).


2. Оглядове видання, його види за характером інформації


Оглядове — це інформаційне видання, що містить публікацію одного чи кількох оглядів, що включають результати аналізу й узагальнення представлених у первинних документах відомостей.

Огляд — це текст, в якому викладено в стислій формі основний зміст первинних документів з певної теми, що з'явилися за певний період, чи узагальнено їх зміст.

Завдання оглядових видань — збирання й аналіз великої кількості первинних документів, переробка їх в єдиний компактний та узагальнений документ. За характером інформації оглядове видання найповніше відображає зміст первинних документів, відрізняється щонайбільшою складністю і науковою глибиною їх переробки. Результатом переробки є висновки і практичні рекомендації, зроблені на основі аналізу змісту первинних документів, критичне оцінювання їх актуальності і перспективності. Огляди виявляють тенденції, головні напрями розвитку відповідних галузей науки і виробництва.

За характером інформації (рівнем згортання первинної інформації, методами аналізу і характером узагальнення) оглядові видання поділяються на бібліографічні, реферативні, аналітичні і прогностичні.

Бібліографічний огляд є связним оповіданням про первинні документи. В завдання бібліографічного огляду входить добір певної кількості представлених первинних документів, їх бібліографічний опис і характеристика змісту. Бібліографічний огляд складається з двох частин: тексту, що містить порівняльний аналіз основних документів, і бібліографічного списку з теми. Бібліографічний огляд може бути науково-допоміжним (містить повне охоплення первинних документів з теми) чи рекомендаційним (містить характеристику найважливіших первинних документів з теми). Бібліографічний огляд — перший рівень інформаційного узагальнення, він слугує основою для наукової інформаційної діяльності.

Реферативний огляд є зведеною характеристикою питань, що розглядаються в первинних документах, без їх критичного оцінювання. Його завдання — адекватне відображення змісту первинних документів, хоча це не виключає виокремлення найважливіших і найактуальніших документів.

Аналітичний огляд містить всебічний аналіз даних первинних документів, їх критичну аргументовану оцінку, обґрунтовані висновки і рекомендації по суті досліджуваних питань. Це вид оглядових видань, що знаходиться на межі вторинної і первинної інформації. Висновки тут є результатом змістовного, фактографічного аналізу й узагальнення великої кількості первинних документів і тому несуть в собі нові науково значущі факти та ідеї з даної проблеми. Аналітичний огляд буває великого обсягу, виходить у палітурці, ілюструється малюнками, графіками, таблицями, діаграмами і т. д.

Прогностичний огляд містить оцінку тенденцій розвитку науки, виробництва, суспільства, на основі якої компетентні органи можуть ухвалити рішення, розробити короткострокові і довгострокові плани розвитку тієї чи іншої галузі, території, наукових досліджень і т. д.

Оглядове видання - связне монографічне повідомлення (тобто певним чином взаємопов'язана сукупність фактографічної інформації), отримане в результаті аналізу, узагальнення певного масиву первинних документів і висновків (огляди). Структурно огляд складається з таких частин: 1) вступ; 2) основна частина; 3) висновки (висновок); 4) список літератури; 5) допоміжні покажчики (іменний, предметний, заголовків і т. д.).


Случайные файлы

Файл
6951-1.rtf
KDPCB.DOC
132543.rtf
55861.rtf
11197.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.