Розробка плану виробництва (104112)

Посмотреть архив целикомПлан виробництва
1. Розрахунок виробничої потужності проектованого цеху


Виробнича потужність проектованого цеху (М) визначається по провідному устаткуванню по формулі:


М=А*П*Фд,


М = 10 * 88 * 5792 = 5096960 кг/рік = 5097 т/год

Де А – кількість однотипного устаткування, шт., (розраховується в технологічній частині проекту);

П – максимальна продуктивність одиниці устаткування, (кг/година), визначається по паспорту устаткування, розрахунковим шляхом, за даними підприємства;

Фд – дійсний фонд часу роботи одиниці устаткування, (година/рік, дн/год).

При переривчастому режимі устаткування цеху зупиняється на святкові і вихідні дні. Тривалість – шість днів при 7-годинному робочому дні і п'ять днів – при 8-вартовому.

Режимний фонд часу роботи устаткування визначається по формулі:


Фреж.=(Фкол.-Двых.-Дпр.)*n*tсм.,


Фреж.= (365 – 96 – 4) * 3 * 8 = 6365 годину/рік,

Де Фреж. – режимний (номінальний) фонд часу, година/рік;

Двих., Дпр. – відповідно кількість вихідних і святкових днів, дн/год; (при безперервному режимі Двых, Дпр=0)

n – кількість змін;

tсм – тривалість зміни, година.

Дійсний (ефективний) фонд часу роботи устаткування знаходиться по формулі:


Фд.=Фреж. – Птор.=Фр*(1-100)


Фд.=Фреж. – Птор.= 6365 * (1–9100) = 5792.1 годину/рік,

Де Птор. – плановані простої устаткування в різних видах ремонту і технологічні простої.

Тривалість поточних і капітальних ремонтів встановлюється по графіках ТЕ і Р, прийнятими на аналогічних підприємствах. У разі їх відсутності сумарні простої і плановані технологічні зупинки можна прийняти в розмірі =8–10 від режимного фонду часу. При цьому коефіцієнт екстенсивного використовування устаткування (Кекст.) не повинен бути менше 0,8, тобто Кекст.= (Фд. / Фреж.)0,8. Кекст. = 0.9

Для перевірки відповідності виробничої програми розрахованої потужності визначається коефіцієнт використовуваної потужності (Кисп.м.).

У

Кисп.м. = – 0,85,

М


5000

Кисп.м. =  = 0.98  0,85,

5097

Де В-планований випуск продукції (виробнича програма), т/год.


2. Розрахунок потреби і вартості сировини і матеріалів


Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах на виробничу програму цеху визначається по кожному виду матеріалу і розраховується по формулі:


Pj = Hj * B


Pпэвд = 500 * 5000 = 2500000 кг/рік = 2500 т/год

Pпэнд= 500 * 5000 = 2500000 кг/рік = 2500 т/год

де Рпе – вид матеріалу;

Hj – норма витрати J – ої сировини і матеріалу на тонну продукту, кг/т;

У – випуск продукту за проектом, т/год.

Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах можна здійснити у формі таблиці 1.


Таблиця 1. Потреба в сировині і матеріалах

Найменування матеріалу

Норма витрати, кг/т продукції

Об'єм виробництва, т/год

Потреба, т/год

ПЕВД

500

5000

2500

ПЕНД

500

5000

2500


На підставі розрахованої потреби в матеріальних ресурсах визначається їх вартість, яка надалі використовується для знаходженні суми нормованих оборотних коштів і розрахунку собівартості продукції.


Таблиця 2. Вартість сировини і матеріалів

Найменування компоненту

Ціна, грн/т

Потреба, т

Вартість, тис. грн

На 1 т виробів

На річну програму

На 1 т

Річної потреби

ПЕВД

2400

0.5

2500

2

6000

ПЕНД

2310

0.5

2500

15

5775

Добавки (фарбник, перламутр, мастило, антістарітель і ін.)

4100

0.06

300

0.24

1230

Всього


06

5300

2.59

13005


При визначенні суми оборотних коштів необхідно вартість сировини і матеріалів враховувати з податком на додану вартість (ПДВ), який складає 20% від вартості матеріалу без ПДВ.3. Визначення витрати і вартості енергоресурсів


Розрахунок витрати будь-якого виду енергоресурсів, окрім електроенергії, здійснюється по загальній формулі:


эi=догодина i дод,


вода = 6.68  5792.1 = 38690 нм3/год,

сж. воз. = 618.1  5792.1 = 3580097 нм3/год,

де i – вид енергоресурсів (пара, природний газ, вода, ін.):

до – устаткування, споживаюче даний вид ресурсів:

година i до – годинна витрата i-го виду ресурсу на к-ом устаткуванні, ед/час; (встановлюється на основі розрахунку теплового балансу);

д – дійсний річний фонд часу роботи к-го устаткування, година/рік.

Ціна за 1 нм3 води – 0.123 грн

– стислого возд – 0.002 грн

Вартість Sвода = 38690 * 10 * 0.123 = 47588 грн/рік

Вартість Sсжвоз = 3580097 * 10 * 0.002 = 71602 грн/рік

Орієнтовні годинні витрати води, стислого повітря на технологічні потреби при виробництві виробів з пластмас приведені в додатку б.

Потреба в електроенергії визначається для кожного устаткування на підставі величин у встановленій потужності Sk (квт) і часі роботи устаткування Фд (година/рік), а потім підсумовується по всьому устаткуванню:


Р ее = Sк д з про п,


Де з, о, п – коефіцієнти завантаження (0.75), одночасності (0.8) і втрат (06) відповідно.

Знаючи ціни на енергоресурси (Ці) і їх витрати (Рі), можна порахувати їх вартість:


Sі= Рі * Ці

Sі= Рі * Ці


Ціна 1кВт*час електроенергії – 0.176

Sээ = 1679772.6 * 0.176 = 295640 грн/рік

Ціни на енергоресурси встановлюються на рівні діючих на підприємстві.


4. Розрахунок амортизаційних відрахувань


Сума амортизаційних відрахувань, відношувана на собівартість продукції, що випускається, щорічно, складається з амортизації основного технологічного устаткування, амортизація будівель і споруд, амортизація іншого обладнання.

Розрахунок амортизації, для кожної з цих груп здійснюється по формулі:


l=(ar /100)i i


про.=(24 /100) * 1218.8 = 292.5 тыс. грн.

зд.=(8/100) * 1145.4 = 96 тыс. грн

де i – група основних фондів, відмінних нормою амортизації;

Nar – норма амортизації по групі L, %;

Проi – балансова вартість основних фондів, відношуваних до групи L на початок проектного року.

Річні норми амортизації для устаткування, що знов вводиться, мають наступні значення:

для основного технологічного устаткування – 24%;

для будівель і споруд – 8%

для іншого обладнання – 40%

засоби зв'язку, ЕОМ, устаткування для обробки інформації, приладів – 60%.

Вартість основного технологічного устаткування, по якому нараховується амортизація , розраховується за формою таблиці.


Таблиця 4. Первинна вартість устаткування

Найменування устаткування

Кількість одиниць

Ціна, тис. грн

Вартість, тис. грн

1 Екструдер ДС – 02

10

32.000

320.000

2 Екструзіонная головка

10

24.000

240.000

3 пристрій, що приймально-тягне

10

10.000

100.000

4. Система охолоджування

10

8.000

80.000

Разом740.000

Неучтененноє устаткування (10% від суми по гр. 4)74.000

Транспортування (2–4% від суми по гр. 4) + неуточнене устаткування)88.800

-Комплектация устаткування – 1,5%

заготовительно-складские витрати 1,2%

трубопроводы і Кіп – 5%56.980

Монтаж (15% від суми по гр. 4+ неучт. Устаткування)185.000

Спеціальні роботи (8–12% від суми по гр. 4)74.000

Всього:1218.780


Случайные файлы

Файл
33140.rtf
120896.doc
135850.rtf
9915-1.rtf
65970.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.