Персонал підприємства (104033)

Посмотреть архив целиком

Персонал (трудові ресурси) підприємства — це сукупність постійних працівників, які мають необхідну професійну підготовку і досвід практичної роботи (діяльності).

Кадри — найчастіше це певна сукупність працівників даного підприємства, які мають достатньо високий рівень кваліфікації і значний стаж роботи.


Ознака

Категорія персоналу

Участь

у виробничій

діяльності

Увесь персонал

Персонал, зайнятий в основній діяльності (виробничий персонал) Персонал, зайнятий в неосновній діяльності (невиробничий персонал)

Характер

виконуваних

функцій

Керівники

Спеціалісти

Службовці

Робітники

Кваліфікаційний рівень

Спеціалісти

Спеціалісти найвищої кваліфікації

Спеціалісти вищої кваліфікації

Спеціалісти середньої кваліфікації

Спеціалісти-практики

Ступінь участі у виробництві

Робітники

Основні робітники

Допоміжні робітники

Рівень кваліфікації

Робітники високої кваліфікації

Кваліфіковані робітники

Робітники низької кваліфікації

Некваліфіковані робітники


Трудовий потенціал — потенціал (можливість діяльності) усієї сукупності працівників з урахуванням не тільки кількісних, а й якісних характеристик, тобто рівня освіти, ділових якостей тощо. Класифікація всього персоналу, спеціалістів і робітників підприємства

Структура персоналу підприємства — відносне (процентне співвідношення окремих категорій персоналу в межах його загальної чисельності.

Загальні тенденції щодо зміни структури персоналу виробничої сфери:

  • інтенсивний перерозподіл працівників із промислового та аграрного секторів економіки в інформаційну сферу і сферу обслуговування населення;

  • підвищення питомої ваги допоміжної розумової праці;

  • збільшення попиту на кваліфіковану робочу силу і зменшення та некваліфікованої праці у зв'язку з об'єктивним зростанням інтелектуалізації процесів виробництва й управління;

  • розширення масштабів відтворення кваліфікованих працівників відповідно до сучасних вимог соціальне орієнтованої економіки.

Типова структура персоналу підприємств індустріального сектору України


Категорії персоналу

Керівники

18%

Спеціалісти

Службовці

Робітники

82%


Приблизна чисельність персоналу в розрахунковому році визначається з використанням методу коректування базової чисельності за формулоюЧр(пл) — чисельність промислово-виробничого персоналу, що необхідна для забезпечення обсягу виробництва у розрахунковому році, осіб;

Чб(о) — базова (очікувана) чисельність персоналу, осіб;

V — запланований темп зростання обсягу виробництва продукції, %;

Ч сумарна зміна чисельності персоналу в результаті чинникових розрахунків можливого зростання продуктивності праці, осіб;

Точнішим є метод розрахунку планової чисельності персоналу на основі повної трудомісткості виготовлення продукції. Для цього використовується формулаповна трудомісткість виробничої програми планового (розрахункового) року, яка включає технологічну трудомісткість, а також трудомісткість обслуговування та управління виробництвом, нормо-год.;

Трп — розрахунковий ефективний (дійсний) фонд часу одного робітника на рік, год.;

kвн очікуваний середній коефіцієнт виконання норм робітниками у розрахунковому році.

Чисельність основних робітників на нормованих роботах Чнр розраховується за формулоюn — кількість видів виготовлюваних виробів;

ti —планова (нормативна) трудомісткість одиниці i-го виду виробів, нормо-год;

mi — кількість виробів i-го виду, од.

Чисельність основних робітників, зайнятих на ненормованих роботахннр ), визначається за нормами обслуговування з використанням формулиm0 — кількість об'єктів (агрегатів), що обслуговуються;

nрз — кількість робочих змін на добу;

Ноб— норма обслуговування одного агрегату, кількість об'єктів у розрахунку на одного робітника.

Чисельність допоміжних робітників, для яких неможливо встановити норми обслуговування і розрахувати трудомісткість робітдр), визначається за формулоюnрм — кількість робочих місць.

Чисельність керівників, спеціалістів і службовців розраховується, як правило, згідно з типовими штатами (штатними розкладами). Дозволяється застосування методу прямого нормування, якщо дані про трудомісткість управління є вірогідними, або методу нормування управлінського персоналу з використанням кореляційної залежності.

Оцінка персоналу — цілеспрямоване порівняння певних характеристик (професійно-кваліфікаційного рівня, ділових якостей, результатів праці) працівників з відповідними параметрами, вимогами, етапами.

Можливі види оцінки: самооцінка, зовнішня оцінка.

Самооцінка здійснюється самим працівником і базується на власному уявленні про цілі життя й трудової діяльності, допустимі та заборонені способи їх досягнення, на певних моральних поняттях (обов'язок, сумління, честь, відданість ділу тощо).

Зовнішня оцінка — оцінка діяльності працівника трудовим колективом, керівниками, безпосередніми споживачами продуктів праці.

Основні функції оцінки персоналу: орієнтувальна, стимулювала.

Орієнтувальна функція полягає в тому, що кожний працівник за допомогою самооцінки та суспільної оцінки усвідомлює себе, свій стан і поведінку, одержує можливість визначити напрямки і способи дальшої діяльності.

Стимулювальна функція виявляється в тому, що вона, породжуючи в працівникові переживання успіху чи невдачі І підтверджуючи правильність або помилковість поведінки, спонукає його до діяльності в потрібному напрямку.

Оцінка персоналу має базуватися на принципах:

об'єктивності;

всебічності;

обов'язковості;

систематичності (постійності).

Напрями використання оцінки персоналу:

підбір і розстановка нових працівників;

прогнозування просування працівників по службі та планування їх кар'єри;

раціоналізація прийомів і методів роботи, управлінських процедур;

побудова ефективної системи мотивації праці;

оцінка ефективності діяльності окремих працівників і трудових колективів.


Зміст оцінки

Методи оцінки

Місце оцінки

Оцінка особистих якостей:

Об'єкт;

Критерії

Оцінка праці:

Вимірювання та оцінка витрат праці в часі

Оцінка складності праці і змісту роботи

Оцінка результатів праці:

Безпосередні результати

Побічні результати

Виявляння елементів (показників):

Програма збирання даних

Методи збирання даних

Методи обробки та оформлення інформації

Вимірювання елементів (показників):

Натуральні і вартісні вимірники

Умовні вимірники (бали, коефіцієнти)

Інші вимірники (характеристики, порівняння з ідеальним чи нормативним об'єктом)

Суб'єкт оцінки

Порядок і періодичність оцінки

Використання технічних засобівГоловна ідея балової оцінки персоналу — кількісно виразити за допомогою балів найбільш істотні характеристики як самого працівника, так і роботи, що її він виконує.

Для характеристики працівника кількісній оцінці підлягають:

професійно-кваліфікаційний рівень — Ппкр;

ділові якості — Пдя ;

складність роботи (виконуваних функцій) — Пср(вф);

досягнутий результат праці (діяльності) — Прп(д).

Комплексна оцінка працівникаоп) здійснюється за формулою


К = 0,5 * Ппкр * Пдя + П ср(вф) = ПРП(Д)


де 0,5 —емпірично визначений коефіцієнт, який уведено у формулу для посилення значущості оцінки складності та результативності діяльності працівника.

Професійно-кваліфікаційний рівень працівника визначається за загальним для всіх категорій персоналу набором об'єктивних ознак — освітою, стажем роботи за спеціальністю, активністю участі в системі і підвищення професійної майстерності.

Виокремленні ознаки оцінюються певною кількістю балів див. табл.

В інші три елементи оцінки, що характеризують ділові якості, складність і результативність праці робітників, спеціалістів і керівників, мають певні відмінності щодо змісту і питомої значущості ознак.

Коефіцієнт професійно-кваліфікаційного рівня визначається за такою формулою:


Ппкр = (О+СР + А)/0,85,


О — оцінка освіти;

СР — оцінка стажу роботи за спеціальністю;

А — активність участі в системі підвищення професійної майстерності;

0,85 — максимальна балова оцінка (0,50 + 0,15 + 0,20).


Група персоналу

Оцінка, бали

Із загальною середньою освітою (повною або неповною)

0,10

Після закінчення спеціального професійно-технічного училища

0,15

Із середньою спеціальною освітою

0,25

3 вищою та незакінченою вищою освітою

0,40

3 двома вищими освітами, що відповідають профілю роботи, або з науковим ступенем

0,50


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.