Менеджмент і маркетінг (103940)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра:

«Міжнародні економічні відносини»

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни:

«Менеджмент і маркетинг»


Виконав: Курочкін В.В.

підпис

Перевірив: ___________

підпис


2008


План.

Вступ

1. Сучасна управлінська парадигма

2. Поняття моделі в науці управління. Класифікація

моделей

3. Сучасна політика розробки і збереження товарного знаку

4. Форми та методи просування товарів на внутрішній

та зовнішній ринки

Висновок

Список використаної літератури


Вступ


У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.

У зарубіжних країнах накопичений значний досвід управління в області промисловості, торгівлі, кооперації, сільського господарства і т.п. внаслідок безпосередньої участі людей в управлінській діяльності. Він збагачується за рахунок знань основ науки управління, світових досягнень в практичній організації економічних і соціальних процесів.

В Україні поки ще не досягнуті значні успіхи в теоретичному і практичному освоєнні менеджменту.

Реорганізовуються старі структури управління і влади, при цьому використовуються західні моделі управління. Однак механічне перенесення концепції управління з однієї соціокультурної середи в іншу, сліпе копіювання досвіду тієї або іншої держави практичне неможливе і веде до важких економічних і соціальних наслідків. Менеджмент зумовлений такими базисними чинниками, як тип власності, форма державного устрою, міра розвитку ринкових відносин. Тому розвиток сучасного менеджменту в умовах переходу Україні до ринкової економіки в значній мірі залежить від цих чинників.

Впровадження ринкових відносин у практику господарювання вимагає принципової зміни методів управління на всіх рівнях управлінської ієрархії. Це висуває необхідність вивчення нових підходів і форм управління, зокрема, менеджменту як особливого типу управління. Менеджмент як наукова дисципліна пройшов довгий і суперечливий шлях розвитку, і розглядати його, безсумнівно, потрібно з урахуванням історичного досвіду, тих цілей і задач, що ставилися на різних етапах його розвитку. Необхідно підготувати менеджерів до сприйняття сучасних проблем менеджменту крізь історичну призму, що дозволяє зрозуміти логіку розвитку цих проблем.

На сьогоднішній день сильно зросла роль корпоративної символіки виробника товарів і послуг, а саме товарних знаків і марок, оскільки вони розглядаються споживачем товарів і послуг не тільки як гарантія якості, але і як символ високої ділової репутації фірми. Мати зареєстровану торгову марку стає не тільки престижним, але і необхідним. Адже марка володіє власною вартістю незалежно від цінності продукту, вона стала дорогим і довгостроковим активом компанії.

Дуже важливий образ, який несуть товарні знаки, оскільки вони повинні нести інформацію як про товар, так і про фірму, її профіль. Сьогодні продукт все більше і більше об'єднує в собі і товар і невід'ємні від нього послуги. Адже він допомагає виробникові виділити свій товар з маси однорідних, протиставити його товарам конкурентів, а покупцеві - знайти серед інших саме ваш товар і придбати його. Отже, товарний знак активно грає роль продавця і приносить фірмі прибуток.

  1. Сучасна управлінська парадигма


Управлінська парадигма — це науковий підхід, теорія, що спирається на систему понять, які виражають істотні сторони управлінської дійсності. Такими поняттями є функції управління, цілі діяльності, ефективність, комунікації, мотивація, централізація.

Успіхи діяльності підприємства на ринку, прогрес його технологічного, соціального, інтелектуального потенціалу залежать від якості економічного зростання. Якість зростання відображає міру, в якій ресурси втілюються в результати діяльності, а також структуру використовуваних ресурсів і способи їх комбінування. Якість економічного зростання в основному визначається якістю управління на всіх рівнях управлінської ієрархії. Гасло, що одержує все більшу популярність серед фахівців, «Від управління якістю до якості управління» («From the management of quality to the quality of management») має глибокий сенс і знаменує зміну пріоритетів в діяльності підприємств. Головне в новій парадигмі управління — це нова якість управління. Воно викликане появою нових вимог до результативності, будови і функціонування підприємств, що супроводжуються розширенням складу, складності і різноманітності завдань, що підлягають вирішенню.

Досягнення нової якості управління завжди забезпечується використанням передових ідей, досконаліших інструментів, прийомів і організаційних форм управління. Оскільки воно не може бути досягнуте разовими, спорадичними заходами, якість управління зараз виступає як чинник системної організації діяльності підприємства, що забезпечує його конкурентоспроможність і ефективність. В той же час, моделюючи траєкторію і умови розвитку підприємства, зростання його ринкових можливостей, якість управління слід розглядати як стратегічну мету підприємства, досягнення якої забезпечує його економічне «здоров'я».

Стара парадигма – раціоналістична концепція, успіх фірми залежить перш за все від внутрішніх чинників організації. Фірма розглядалася як «закрита система», цілі встановлювалися на довгий час і не мінялися. Основа мета – безперервне зростання і поглиблення спеціалізації виробництва. Організаційна структура будується, як правило, за функціональним принципом. Стимул-реакції для робітників – економічні і соціальні інтереси.

У сучасній (маркетинговій, інформаційній) парадигмі управління, головними пріоритетами є :

1. Ставка робиться на людину, котра самореалізується. Людина знаходиться в постійному розвитку, активна.

2. Підприємство розглядається, як живий організм, що складається з людей об'єднаних загальними цінностями (уміння працювати в команді).

3. Організація розглядається як «відкрита система», головні передумови успіху фірми лежать поза нею. Успіх залежить від того наскільки вдало фірма вписується в довкілля і адаптується до змін.

4. Сукупність системного і ситуаційного підходу. Втіленням нового підходу стало стратегічне управління, яке передбачає доповнення до планування потенціалу фірми, стратегії фірми, на основі прогнозів майбутнього стану зовнішнього середовища.

5. Соціальна відповідальність менеджменту перед суспільством в цілому, і перед людиною і підприємством. У сучасній управлінській парадигмі велика увага приділяється чинникам внутрішнього середовища організації, таким як:

1. Цілі (мають бути визначені в часі, конкретні, вимірювані, досяжні, мають підтримувати одна одну).

2. Структура (сукупність взаємин і зв'язків елементів, буває плоска і висока).

3. Завдання (передбачувана робота, яка має бути виконана певним способом і в заздалегідь визначені терміни, приписуються посади)

4. Люди (3 аспекти – індивідуальна поведінка, поведінка в групі, характер поведінки керівника).

5. Технології (сукупність знань про способи і засоби проведення виробничих процесів, а також самі процеси при яких відбуваються якісні зміни вихідного об'єкту). Також велику роль відіграють чинники зовнішнього середовища:

1. Економічні (темпи інфляції, рівень зайнятості, стабільність валюти, податкові ставки).

2. Політичні (можливість здобуття позик, політичні програми підтримки бізнесу, торгівельні стосунки з іншими країнами, нормативні документи).

3. Ринкове середовище (демографія, життєві цикли товару, легкість проникнення на ринок, рівень конкуренції в галузі, можливості постачальників, можливість появи товарів-субститутів, розподіл доходів населення).

4. Конкурентні чинники (аналіз майбутніх цілей конкурентів, оцінка поточної стратегії конкурентів, пропозиції конкурентів, їх можливості).

5. Технологічні чинники (технологія повинна відповідати стратегії, потрібно відстежувати новинки). 6. Соціально-культурні чинники (змінні потреби в суспільстві). Атрибутом наукової парадигми є її загальновизнаний характер у певному часовому періоді. Управлінська парадигма — стохастичний (хаотичний) результат розвитку суспільного виробництва в даній соціально-економічній системі і наукових методів його досліджень. Ці дві системи взаємодіють — соціально-економічна система якісно визначає вміст парадигми, а парадигма впливає на міру і ефективність досягнення цілей соціально-економічної системи у сфері матеріального виробництва.


2. Поняття моделі в науці управління. Класифікація моделей.


Моделювання — це створення моделі, тобто образу об'єкту, котрий замінює його, для здобуття інформації про цей об'єкт шляхом проведення експериментів з його моделлю .

Модель в загальному сенсі (узагальнена модель) є створюваний з метою здобуття і (або) зберігання інформації специфічний об'єкт (у формі уявного образу, опису знаковими засобами або матеріальної системи), що відображає властивості, характеристики і зв'язки об'єкту-оригінала довільної природи, істотні для завдання, що вирішується суб'єктом.


Случайные файлы

Файл
169477.rtf
23030.rtf
113763.rtf
55272.rtf
112788.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.