Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій (103268)

Посмотреть архив целиком

Міністерство аграрної політики України

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

Факультет економіки та менеджменту

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ»

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ»

З навчальної дисципліни «Менеджмент»Виконала:

студентка 5 курсу

6 групи МЗЕД

Дачкевич Маряна

Перевірила:

Смолінська О.Є.


ЛЬВІВ 2010


МЕТА


Метою лекції є розробка напрямів підвищення ефективності фінансового менеджменту в корпораціях, а саме:

- дослідити методологічні основи формування фінансового менеджменту в корпораціях;

- визначити сутність і місце фінансового менеджменту в загальній системі менеджменту акціонерного підприємства та формуванні його дивідендної політики;

- дослідити основи функціонування інституціональних інвесторів та їх значення і функції в системі фінансового управління;

- здійснити оцінку систем формування моделей фінансового менеджменту в корпораціях;

- розробити механізм створення акціонерних товариств з державною (муніципальною) часткою власності та визначити основні функції контролю за діяльністю таких товариств;

- розробити методи і критерії формування ефективної дивідендної політики акціонерного товариства.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ


Створення ефективного механізму функціонування сучасного підприємства ґрунтується як на відомих вітчизняній економічній науці підходах, так і на нових елементах сучасної системи управління економікою та окремими її галузями. Серед останніх вагоме значення має механізм фінансового управління підприємствами. Акціонерна організаційно-правова форма управління, переваги якої визнані у всій світовій системі господарювання, водночас має певні особливості, вивчення яких є пріоритетним для формування вітчизняної концепції фінансового менеджменту та ефективної діяльності корпорації.

Разом з тим, окремі аспекти фінансового менеджменту залишаються дискусійними і потребують подальшого наукового дослідження. До таких проблемних питань цього напряму належать: управління дивідендною політикою, ефективне використання акцій як інструмента фінансового управління, участь інституційних інвесторів у керуванні акціонерними товариствами, підвищення ефективності управління державними пакетами акцій у статутних фондах акціонерних товариств, удосконалення методики підготовки й проведення загальних зборів акціонерів тощо. Поза увагою науковців залишаються специфічні особливості комплексної фінансової системи управління підприємством, обумовлені взаємозв’язками системи фінансового управління із системою управління персоналом, системами стратегічного менеджменту, бухгалтерського обліку та оперативного управління на підприємстві. Необхідність розробки методологічних і прикладних проблем управління акціонерним товариством визначила наукову й практичну актуальність даної теми.


ТЕМА: Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій


  1. Теоретико-методологічні основи формування фінансового менеджменту в корпораціях.

  2. Чинники формування фінансових процедур в менеджменті корпорацій.

  3. Напрямки удосконалення фінансового менеджменту в корпораціях.1. Теоретико-методологічні основи формування фінансового менеджменту в корпораціях


Ключовим фактором розвитку акціонерного товариства є ступінь відповідності та погодженості інтересів учасників корпоративних відносин, який у цілому обумовлює продуктивність використання акціонерного капіталу в ході досягнення стратегічних цілей економічного, фінансового, соціального та виробничого характеру. Основу всієї системи управління корпорацією складає менеджмент, який передбачає постійний розвиток виробничої системи. Важливого значення в даний час набуває фінансовий менеджмент, основна мета якого – здійснення підприємством успішної фінансової діяльності. Фінансовий менеджмент не є окремою сферою менеджменту на підприємстві. Ця система тісно переплітається з іншими аспектами управлінської діяльності, серед яких: стратегічний менеджмент, інвестиційний менеджмент, управління персоналом та інші види глобального менеджменту корпорації.

Проведений аналіз економічного механізму фінансового менеджменту засвідчує, що серед його економічних параметрів найбільший вплив на господарську діяльність корпорації мають склад акціонерів і дивідендна політика акціонерного товариства. Безпосередньо управлінські рішення стратегічного й тактичного характеру реалізуються в ході підготовки та проведення загальних зборів акціонерів. Залучення нового капіталу може здійснюватися через процедуру проведення додаткової емісії акцій, однак безпосередньо економічна мета функціонування корпорації – максимізація прибутку – реалізується через формування оптимального співвідношення між коштами на реінвестування виплату дивідендів, розробку стратегій дивідендних виплат, які в свою чергу визначаються інтересами основних груп акціонерів.

Серед акціонерів великих корпорацій, як за кордоном, так і в Україні, значну роль відіграють інституційні інвестори. Будучи інституційними інвесторами банки, страхові компанії, інститути спільного інвестування в силу своєї економічної природи спеціалізовано працюють з акціонерними товариствами і цей взаємозв'язок підвищує ефективність функціонування корпоративних структур. Кожен вид інституційних інвесторів має свої особливості функціонування в сфері інвестиційної діяльності, фінансів, але в цілому, дослідженнями виділено такі їх основні функції: залучення коштів, управління інвестиціями, впровадження методів оцінки активів та моделі розрахунку дивідендів, визначення пріоритетів роботи на ринку цінних паперів.

Винятково з акціонерними товариствами працюють незалежні реєстратори, основна задача яких – ведення реєстрів акціонерів. Крім роботи з інституційними інвесторами і реєстраторами, акціонерні товариства вступають в економічні відносини з іншою категорією учасників фінансової системи – спеціалізованими оцінювачами, фондовими консультантами, аудиторськими компаніями, фінансовими аналітиками, які повинні підказати оптимальні шляхи і методи оцінки вартості майна в інвестиційному проекті, допомогти при підготовці і проведенні загальних зборів акціонерів.

Встановлено, що одним з найважливіших елементів механізму фінансового управління корпораціями на сучасному етапі як в Україні, так і в закордонних корпоративних моделях є процедури роботи корпорації на ринку цінних паперів. Пріоритетність переходу прав власності через цінні папери, пріоритетність інвестування через цінні папери й обумовлює значимість для сучасної корпорації ступеня її інтеграції в процеси, що відбуваються на ринку цінних паперів та ступеня залучення інституційних інвесторів у систему фінансового управління.

Вагоме значення в фінансовому менеджменті корпорацій мають фінансові інвестори (акціонери та кредитори) – особи, що здійснюють найбільші внески власних коштів у розвиток акціонерного товариства. Акціонерний капітал створює основу для формування та розвитку корпоративних відносин, навколо нього відбувається об’єднання вкладень інших учасників.


2. Чинники формування фінансових процедур в менеджменті корпорацій


Акціонерна організаційно-правова форма управління, яка одержала широке поширення і має загальновизнані переваги в світовій системі господарювання, разом з тим, несе в собі деякі особливості, вивчення яких має пріоритетне значення для формування вітчизняної концепції фінансового менеджменту та ефективної фінансової діяльності корпорації. До таких особливостей можна віднести наступні: система фінансового менеджменту в акціонерних товариствах є більш громіздкою в порівнянні з підприємствами інших організаційно-правових форм господарювання: приватними підприємствами і підприємствами державного сектора економіки; склад акціонерів може постійно змінюватися; якщо кількість акціонерів є значною, а корпорація інвестиційно-привабливою, то у якості номінальних власників акцій неминуче з'являються інституційні інвестори; діяльність акціонерного товариства як емітента обов'язково припускає його взаємодію с професійними операторами фондового ринку, а також органами державного регулювання, що регламентують діяльність учасників фондового ринку.

Зазначені особливості визначають необхідність вивчення процесу перерозподілу фінансових функцій управління в великих акціонерних товариствах.

Новий перерозподіл функцій передбачає наділення правління товариства функціями представницького характеру та посилення взаємодії з органами державного регулювання. Разом з тим, значну увагу необхідно приділити завданню побудови ефективної системи фінансового управління акціонерним товариством.

Аналіз фінансових елементів сформованих процедур менеджменту в корпораціях України неможливо провести без вивчення досвіду функціонування закордонних корпорацій. Зокрема, основним питанням функціонування будь-якої корпорації є створення ефективної системи залучення фінансових інвестицій. В корпоративній моделі Німеччини основним методом залучення інвестицій є банківське кредитування. В Японії банки також є основними кредиторами промислових корпорацій і форми залучення інвестицій за допомогою емісії акцій не одержали тут достатнього поширення в силу специфічних прийомів і методів японського стилю управління та менталітету працівників, які прагнуть бути не співвласниками корпорації, а скоріше почувати себе членами однієї великої родини – корпорації. Із закордонних моделей корпоративній системі України найбільш близька англо-американська модель залучення фінансових коштів, для якої характерна тенденція зростання числа інституційних акціонерів порівняно з індивідуальними.


Случайные файлы

Файл
111686.doc
106797.rtf
6652-1.rtf
71821.rtf
4698.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.